Konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos, Covid turpina graut globālo ekonomiku / Raksts / photographybymm.com


Ievads 1. Aviācijai ir būtiska loma Eiropas ekonomikā, gan ES iedzīvotājiem, gan rūpniecībai. Kā izklāstīts Komisijas Pēdējās divās desmitgadēs, likvidējot vēsturiskos šķēršļus, ES ir pārveidojusi un integrējusi valstu sadrumstalotos aviācijas tirgus par lielāko vienoto un visatvērtāko reģionālās aviācijas tirgu pasaulē. Taču Eiropu globālā krīze skārusi smagāk nekā konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos reģionus, un tās starptautisko konkurētspēju, it īpaši aviosabiedrību konkurētspēju, apdraud vairākas atšķirīgas problēmas.

Šajā paziņojumā norādīts, ka ES ārējās aviācijas politikai vajadzīga būtiska un ātra transformācija, lai atrisinātu minētās problēmas. Eiropai ir jāsaglabā spēcīga un konkurētspējīga aviācijas nozare globālā tīkla centrā, kas savieno ES ar pārējo pasauli. Mums pienācīgi jāatspoguļo aviācijas nozares vispārējā stratēģiskā nozīme, ES pārvadātāju, lidostu, ražotāju un pakalpojumu sniedzēju īpašā loma attiecībā uz izaugsmi, nodarbinātību un lielo ieguldījumu, ko aviācijas nozare var dot ES izaugsmes stratēģijā "Eiropa " un Eiropas ekonomikas atveseļošanā.

Eiropas aviosabiedrības ir šo konkurences problēmu risināšanas avangardā, un daudzas cīnās par izdzīvošanu smagā starptautiskā tirgus situācijā[3], ko raksturo atšķirīgi tiesiskie regulējumi un kultūras, divpusēji gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumi, kas ierobežo pieeju tirgum, kā arī konkurence, ko trešās valstīs bieži vien izkropļo negodīgas subsīdijas vai prakse, piemēram, pārlidojošo reisu ierobežojumi.

Šajā paziņojumā tiek izvērtēts progress, kas sasniegts kopš Komisijas Tajā uzmanība pievērsta "klasiskajiem" starptautisko aviācijas attiecību un nolīgumu aspektiem, bet aplūkoti arī vairāki citi svarīgi aspekti ar spēcīgu starptautisku dimensiju, kam ir arvien nozīmīgāka loma tirgus izaugsmē un mūsu vispārējā konkurētspējā, piemēram: Eiropas vienotās gaisa telpas un ar to saistītā tehnoloģijas pīlāra SESAR Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa satiksmes pārvaldības pētniecība pilnveidošana; Eiropas drošības politika un Eiropas Aviācijas drošības aģentūras EASA augošā starptautiskā loma, divpusēji aviācijas drošības nolīgumi BASAkā konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos tehniskā sadarbība; Eiropas Aviācijas drošības politika, kuras mērķis ir novērst nelikumīgu iejaukšanos civilās aviācijas jomā, un Eiropas lidostu un infrastruktūras politika, kam ir jānodrošina dzīvotspējīga un ekonomiski izdevīga infrastruktūra.

Pakalpojumi

Veicot pārskatīšanu un stiprinot ES ārējo aviācijas politiku, šie svarīgie elementi pilnībā jāņem vērā. Lai arī paziņojumā secināts, ka Eiropas aviācijai steidzami vajag spēcīgāku sistēmu, kurā sekmīgi var attīstīties godīga un atklāta konkurence, un to var nodrošināt ar daudz saskaņotāku Eiropas pieeju ārējām attiecībām aviācijas nozarē. Eiropas patērētāju un nozares konkurētspējas interesēs ir politiska gatavība turpināt ES līmeņa sarunas, kuru pievienotā vērtība un ekonomiskie ieguvumi ir pierādīti.

ES ir jāizmanto visi pieejamie instrumenti, tostarp Padomes pilnvarojums ES līmeņa sarunām ar galvenajiem partneriem, kā arī Eiropas kaimiņvalstīm, un, ja vajadzīgs, efektīvāk jāaizstāvas pret negodīgu praksi.

konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos

ES jāuzņemas vadošā loma, lai mainītu starptautiskās konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos un kontroles režīmus, kas nodrošinās, ka ES bāzētie globālie pārvadātāji arī nākamajos gados paliek starptautiskā tīkla ievērojami dalībnieki. To darot, mums vienmēr jāatceras, ka mēs ne tikai vēlamies stiprināt konkurenci visā Eiropas aviācijas vērtībķēdes garumā un visos tās elementos, bet to darām galapatērētāju interesēs. Sasniegumi kopš ES ārējās aviācijas politikas pēdējo septiņu gadu sasniegumi, kuru pamatā ir trīs galvenie pīlāri — juridiskas noteiktības atjaunošana, kopējas gaisa telpas ar kaimiņvalstīm radīšana un visaptveroši nolīgumi ar galvenajiem partneriem — ir izklāstīti pielikumā.

Īsāk sakot, tie ir ievērojami. Eiropas Komisijas un ES dalībvalstu saskaņotas darbības rezultātā juridiskā noteiktība ir atjaunota ar gandrīz divpusējiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumiem ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis. Stabils progress ir panākts, paplašinot kopējo gaisa telpu, tajā iekļaujot kaimiņvalstis, līgumi jau parakstīti ar Rietumbalkānu valstīm, Maroku, Jordāniju, Gruziju un Moldovu.

Pašlaik notiek sarunas par vēl citiem nolīgumiem. Ekonomiskie ieguvumi no pirmajiem nolīgumiem ar Rietumbalkānu valstīm un Maroku periodā no Kopš Taču ir skaidrs, ka progress nav bijis tik ātrs un plašs, kā būtu vajadzīgs. Pāreja no situācijas, kad starp ES dalībvalstīm un partnervalstīm pastāv tikai divpusējas attiecības, uz situāciju, kad vienlaikus ir gan divpusējas, gan ES līmeņa attiecības, reizēm ir radījusi neskaidrības partnervalstīm, un ES intereses ne vienmēr ir bijušas vislabākajā veidā definētas un aizstāvētas.

Tāpēc jāturpina ES līmenī saskaņot centienus starp Eiropas Komisiju un dalībvalstīm, kā arī sadarboties ar nozares ieinteresētajām personām.

Pārmaiņas un problēmas, ar kurām saskaras pasaules aviācijas kopiena, ir ļāvušas ES uzņemties konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos lomu, īstenojot visaptverošu un saskaņotu starptautisko aviācijas politiku skatīt turpmāk. Tomēr joprojām dominē fragmentācija pa valstīm, vispārējs vienotības un ES līmeņa solidaritātes trūkums.

Vēl nav pabeigta visaptveroša ES kopējā ārējā aviācijas politika; vēl joprojām notiek pārāk liela pakļaušanās valstu interesēm un paļaušanās uz ad hoc iniciatīvām, konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos pamatā ir atsevišķas pilnvaras sarunām. Nesen papildu faktors bija daudzu starptautisko partneru reakcija uz aviācijas iekļaušanu ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā.

Tomēr, ņemot vērā, cik nozīmīga ir ekonomika ar samazinātām oglekļa emisijām, ilgtspējīgu aviācijas attīstību ES uzskata par ārējo attiecību politikas — gan divpusējas, gan globālas ar ICAO starpniecību — svarīgu aspektu. Reakcija uz ES ETS pierāda turpmākas sadarbības nepieciešamību konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos par klimata pārmaiņām, lai novērstu šķēršļus un palielinātu savstarpēji izdevīgas sadarbības iespējas. ES stingri atbalsta un atkārtoti pauž vēlmi vienoties ICAO par globālu pieeju jautājumam par aviācijas emisijām, lai iespēja, kā strādāt aviācijas nozares ilgtspējīgu attīstību.

Pēdējo septiņu gadu laikā sasniegtais liecina par labu progresu, bet, protams, tas nav pietiekami. Ļoti dinamiskajā un ātri mainīgajā pasaules aviācijas jomā nepārtraukti parādās jaunas problēmas. Turklāt šīs problēmas aizvien biežāk ir pasaules mēroga, kas apliecina, ka ir vajadzīga kopīga ES reakcija, ņemot vērā, ka ES dalībvalstu līmenī risinājumus ir ļoti grūti panākt. Tagad ir pienācis laiks ES aviācijas ārējai politikai un tās redzējumam spert būtisku soli uz priekšu.

Politikas pārskatīšana un modernizēšana ir steidzama. Nesaskaņotas tirgu liberalizācijas temps ES dalībvalstu līmenī ar noteiktām trešām valstīm ir tāds, ka, ja nerīkosimies tagad, lai izveidotu vērienīgāku un efektīvāku ES ārējo politiku, tad pēc dažiem gadiem var būt par vēlu. Turklāt dalībvalstu acīmredzamie nodomi turpināt piešķirt divpusējas gaisa satiksmes tiesības trešām valstīm bez samērīgas atdeves vai ievērojamās ES līmeņa sekas varētu būt veicinošs faktors.

Turklāt nav gūti pietiekami panākumi cīņā pret īpašumtiesību un kontroles ierobežojumiem. Tas draud apturēt globālās nozares attīstību un liegt ES pārvadātājiem svarīgus jaunus kapitāla avotus.

Ir svarīgi paplašināt ES līmeņa sarunu jomu, lai attiecinātu to uz vairākiem galvenajiem aviācijas nozares partneriem, kuru nozīme aizvien pieaug. Galvenās problēmas globālās aviācijas strauji mainīgajā vidē 2. Tirgus tendences vidēji ilgā un ilgā laika posmā Gaisa transports gandrīz ir kļuvis par iegūtām tiesībām, kas tiek uzskatītas par pašsaprotamām ES un visā pasaulē. Mēs nevaram atļauties ierobežot mobilitāti, jo savienojamība ir konkurētspējas galvenais elements.

Jaunietekmes ekonomikas saprotamu iemeslu dēļ ļoti cenšas uzlabot gaisa transporta pieejamību, un pakāpeniska pārtikušāku iedzīvotāju parādīšanās šajos tirgos ievērojami palielinās pieprasījumu pēc gaisa transporta. Sagaidāms, ka pasaulē vidusšķira līdz Neraugoties uz pašreizējo ekonomisko krīzi, paredzams, ka konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos gaisa transports ilgtermiņā līdz Pieprasījumu pēc gaisa transporta galvenokārt veicina ekonomiskā izaugsme un labklājība.

Puse no pasaules jaunās satiksmes nākamajos 20 gados būs uz Āzijas un Klusā okeāna reģionu, no tā vai tā robežās, kas tādējādi apsteigs pašreizējo līderi ASV pasaules gaisa satiksmes tirgū, līdz Sakarā ar pieaugumu, kas ir zemāks par vidējo, lielākajā daļā reģionu ES pārvadātāji zaudēs tirgus daļas par labu trešo valstu aviācijas uzņēmumiem. ES pārvadātāju tirgus daļa Paredzams, ka līdz Šī tendence nozīmē, ka, ja nekas netiks darīts, tad Eiropas aviosabiedrības būs mazāk spējīgas dot labumu un izaugsmi Eiropas ekonomikai.

Tajā pašā laikā trešo valstu gaisa pārvadātāji ir nostiprinājuši savu stāvokli pasaulē. Piemēram, visstraujākais reģionālās satiksmes pieaugums pasaulē varētu būt Tuvajos Austrumos, kur reģiona aviosabiedrības līdz Globālās konkurences modelis ir ievērojami mainījies līdz ar Persijas līča pārvadātāju izaugsmi, kuri sniedz tā dēvētās sestās brīvības pakalpojumus savieno tirgus, izmantojot starpkontinentālos maršrutus caur saviem transporta mezgliempalielina savu tirgus daļu, ieņem agresīvu pozīciju, masveidā investējot gaisa kuģos un lidostās un izmantojot ļoti liberālo divpusējo gaisa pārvadājumu pakalpojumu nolīgumu vispasaules tīklu.

Persijas līča reģiona valstu valdības ir būtiski investējušas aviācijas infrastruktūrā, de facto pārvēršot aviāciju par stratēģisku instrumentu, lai veicinātu reģiona nozīmi pasaulē. Tāpat arī Dienvidamerikas tirgi ir palielinājušies, lai gan no mazākas bāzes.

Āzijas pārvadātāji ir konsekventi veicinājuši izaugsmi. Un ASV aviosabiedrības ir nostiprinājušas un uzlabojušas konkurētspēju, lai gan to veicināja kreditoru aizsardzības tiesību akti. Konkurējošie aviācijas konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos modeļi Dažādo ES izmantoto uzņēmējdarbības modeļu piemēram, modelis "no punkta uz punktu" un tīkla pakalpojumu modelis un to attiecīgo maršrutu sistēmu dzīvotspēja ir svarīga, lai ES pārvadātāji saglabātu savu konkurētspēju ārējos tirgos.

Eiropas gaisa satiksmes nozarē notiek būtiskas pārmaiņas.

Covid turpina graut globālo ekonomiku 2. Jaunākie dati liecina, ka Savienotajās Valstīs bezdarbnieka statusam tikai vienas nedēļas laikā pieteikušies 6,6 miljoni amerikāņu. Tas krietni pārspēj pat vispesimistiskākās līdzšinējās prognozes.

Maršrutu tīkla pārvadātājiem tagad zemo cenu aviosabiedrības rada spēcīgu konkurenci. Tas acīmredzot nozīmīgi ietekmē ES tīkla pārvadātāju darbību, rezultātus un rentabilitāti.

Zemo cenu pārvadātāji daudz sekmīgāk nekā tīkla aviosabiedrības ir izmantojuši jaunās tirgus brīvības, ko rada liberalizācija, stimulējot jaunu pieprasījumu ar zemākām cenām un piedāvājot pakalpojumus no punkta uz punktu bez jebkādiem savienoto lidojumu ierobežojumiem. Bet tās aprobežojas vienīgi ar tuviem un vidēji tāliem lidojumiem.

Pēdējos gados Eiropas lielās tīkla aviokompānijas cieta ievērojamus zaudējumus, īstenojot tuvos un vidēji tālos lidojumus Eiropā, jo palielinājās konkurence ar zemo cenu pārvadātājiem un ātrgaitas dzelzceļu sistēmu.

Minētos zaudējumus daļēji atsver tālie maršruti, kuri ir galvenais šo pārvadātāju ienākumu avots. Spēcīga ES ārējā aviācijas politika, kas vērsta uz galvenajiem tālo pārvadājumu strauji augošajiem tirgiem, ES pārvadātājiem radītu jaunas komerciālas uzņēmējdarbības iespējas.

Paredzams, ka tīkla aviosabiedrības saglabās būtisko lomu starptautiskajā gaisa satiksmē, kur tās līdz Tādēļ tīkla aviokompānijas joprojām būs svarīgas, lai savienotu Eiropu ar pārējo pasauli, un nevar pieņemt, ka zemo izmaksu pārvadātāji to ievērojami uzlabos, izņemot pasažieru piegādi lidostām, no kurām izlido starpkontinentālie reisi.

No šāda viedokļa abi uzņēmējdarbības modeļi varētu attīstīt sinerģiju un konverģenci savā starpā.

EUR-Lex - DC - LV

Transporta mezglu nozīme Ekonomiskie ieguvumi no transporta mezgliem ir labi zināmi, tie ļauj rentabli ekspluatēt mazāk noslogotus maršrutus, izmantojot lidojumus ar pārsēšanos. Lai transporta mezgli būtu dzīvotspējīgi, nepieciešams ievērojams vietējais pieprasījums, kā arī plašs pakārtoto maršrutu tīkls, tāpēc veiksmīgākie transporta mezgli parasti atrodas lielu pilsētu lidostās.

Lai gan ir jāievēro zināma piesardzība, nav iemesla pieņemt, ka Eiropas aviosabiedrības nebūtu spējīgas ekspluatēt dzīvotspējīgus transporta kravas vai pasažieru mezglus tagad vai paredzamā nākotnē. Tomēr, lai saglabātu Eiropas konkurētspēju, ir jārisina problēma ar nepietiekamiem ieguldījumiem lidostu infrastruktūrā un arvien lielāko jaudas pārslodzi, kuras dēļ dažos Eiropas transporta mezglos jau tiek ierobežots apkalpojamais pakārtoto maršrutu skaits.

Ieguldījumiem lidostas infrastruktūrā un transporta mezglu attīstībai, ja to pamato ar lielu un ilgtspējīgu pieprasījumu, ir būtiska nozīme, lai Eiropas transporta mezgli varētu konkurēt ar tiem, kuri veidojas citās pasaules daļās. Tādēļ ir svarīgi agrīnā posmā apzināt šķēršļus, kas kavē izaugsmi, un tos novērst vai vismaz ierobežot to negatīvo ietekmi, izmantojot visus pieejamos līdzekļus, lai efektīvāk izmantotu nepietiekamās lidostu jaudas.

ES turpmākās ārējās aviācijas politikas galvenie mērķi 3. Izveidot godīgu un atklātu konkurenci Vēl viens svarīgs aizrādījums ir tāds, ka ES pārvadātāji ir spējīgi konkurēt atklātā, taisnīgā un netraucētā veidā. ES uzskata, ka, veidojot starptautiskās aviācijas attiecības, vispareizākā pieeja ir atvērti tirgi, tādēļ atbalsta konkurenci.

Far East - Latvian translation – Linguee

Tā ir būtiska atziņa, kas gūta no ES iekšējā aviācijas tirgus sekmīgās veidošanas. Lai gan ir būtiski nodrošināt tādu uzņēmējdarbības klimatu, kas ļauj ES pārvadātājiem konkurēt starptautiski, ES ārējai aviācijas politikai ir arī jāuzsver godīgas un atklātas konkurences nozīme.

Она не смогла бы пропустить сквозь себя все движение, которое происходило здесь в эпоху, когда Диаспар еще был открыт для мира.

Ja, piemēram, subsīdijas, negodīga prakse, regulatīvās sistēmas nekonsekventa piemērošana un pārredzamības trūkums uzņēmumu finanšu pārskatos tiek izmantots, lai izkropļotu tirgu, ir likumīgi aizsargāt nozari pret negodīgu konkurenci. Aviācija pasaules tirgū konkurē kā pakalpojumu nozare, tāpēc ilgtspējīga konkurētspēja ir atkarīga no godīgas konkurences apstākļiem. Eiropas aviosabiedrībām starptautiskā mērogā nav konkurences priekšrocību, ja to ražošanas izmaksas ir augstākas nekā citām aviosabiedrībām.

Eksporta veiksmes pamatā – īstā niša un tirgus daudzveidība - photographybymm.com

ES pārvadātāju no kuriem daudziem ir finansiālas grūtības konkurētspēju apgrūtina ekonomiskais slogs, kas noved pie augstākām vienas vienības ražošanas izmaksām, kas ir augstākas nekā pārvadātājiem no citiem pasaules reģioniem.

Dažādu valsts nodokļu piemērošana aviācijas nozarē var konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos ietekmēt iekšējo tirgu un ES aviosabiedrību konkurētspēju, un tāpēc tas būtu jāanalizē sīkāk.

ES pārvadātājus apgrūtina arī augstākās izmaksas, kuras rada pārslogotās lidostas un gaisa telpa Eiropā, kā arī lielākas ATM un lidostu nodevas. Darbaspēka izmaksas, kas saistītas ar augstu darba standartu un labi attīstītu sociālās aizsardzības sistēmu, Eiropā ir augstākas nekā daudzos citos pasaules reģionos, piemēram, izmaksas, kas saistītas ar kompensāciju par pasažieru tiesībām un oglekļa emisijām. Daži šādi ekonomiski apgrūtinājumi un izmaksas par lidojumiem uz Eiropu un no tās salīdzinājumā ar citiem reģioniem vismaz kādu konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos varēti saglabāties, kamēr citus var zināmā mērā kompensēt ar inovāciju, agrāku jauno tehnoloģiju izmantošanu Eiropā vai ražīguma pieaugumu, vai var risināt sarunās ar partnervalstīm, lai radītu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, piemēram, ievērojot starptautiskos darba un vides standartus.

Tādēļ, izvērtējot ES aviācijas nozares un jo īpaši ES aviosabiedrību konkurētspēju starptautiskā mērogā, ir svarīgi ņemt vērā gan visu aviācijas pievienotās vērtības ķēdi lidostas, aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji, ražotāji, datorizētās rezervēšanas sistēmas, apkalpošana uz zemes, utt.

Bet ES aviosabiedrības pašas ir tieši atbildīgas par savu konkurētspēju un par to, lai piedāvātu pareizu cenas un pakalpojuma kvalitātes līmeņa kombināciju, kas klientiem patiktu. Tikpat svarīgi ir, lai konkurenci, gan ES, gan ārpus tās, neizkropļotu negodīga prakse.

konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos

Eiropas Savienībā Eiropas Komisija nesen uzsāka virkni padziļinātu izmeklēšanu par iespējamo valsts atbalstu aviosabiedrībām no reģionālajām lidostām vairākās ES dalībvalstīs. Bažas izraisa tas, ka aviosabiedrības, kas saņem šādu atbalstu, saņem nepamatotu ekonomisku labumu, ko konkurenti negūst, un tādējādi tiek kropļota konkurence ES vienotajā aviācijas tirgū.

Komisija Nesen pieņemtie ES noteikumi[12] par sociālo nodrošinājumu transportlīdzekļu apkalpes locekļiem, kas strādā ES, piemēram, gaisa kuģa apkalpes locekļiem, arī uzlabos vienotā tirgus darbību, jo vairs nevarēs turpināt dažu aviosabiedrību praksi— izmantot vismazāk apgrūtinošo sociālā nodrošinājuma sistēmu neatkarīgi no apkalpes locekļa mājas bāzes. ES tiesību aktu pieņemšana vai grozīšana var palīdzēt uzlabot uzņēmējdarbības vidi, lai ES pārvadātāji varētu konkurēt starptautiskā mērogā.

No ārējo faktoru aspekta Regula EK Nr. Tomēr atskanējuši aicinājumi izstrādāt efektīvākus ES instrumentus aviācijas nozarē, lai aizsargātu Eiropas intereses pret negodīgu praksi.

konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos

Regula EK Nr. Iespējamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kā arī regulas procesuālo tiesību aspekti nav piemēroti pakalpojumu nozarei. Būtu jāizstrādā piemērotāks un efektīvāks instruments, lai nodrošinātu godīgu un atklātu konkurenci ES ārējās attiecībās aviācijas jomā.

konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos

Aviācijas sistēmas, ar kurām ES aviosabiedrības un transporta mezgli konkurē Persijas līča reģionā, ir radītas, pieņemot skaidrus lēmumus veidot aviāciju par stratēģisku ekonomikas nozari, kas rada priekšrocības ekonomikai kopumā. Persijas līča valstu pārvadātāji apgalvo, ka tie negūst negodīgas konkurences priekšrocības no šīm sistēmām. Ņemot vērā šos faktorus, šķiet, ka viens iespējams risinājums — visdrīzāk ES līmenī — ir radīt standarta "godīgas konkurences noteikumus", kas ir jāsaskaņo un jāiekļauj attiecīgajos divpusējos gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumos ar ES dalībvalstīm.

Izaugsmes stratēģija, kuras pamatā ir "Vairāk Eiropas" ES aviācijas nozare, jo īpaši Eiropas starptautisko tīklu pārvadātāji, ir pārdzīvojuši smagu periodu un joprojām ir paredzamas ļoti smagas problēmas nākotnē.

Eksporta veiksmes pamatā — īstā niša un tirgus daudzveidība Pievienots:

Šo uzdevumu risināšana prasa vienotus un ātrus centienus ES līmenī, saskaņotāku rīcību, kurai jābūt efektīvākai par pašreizējo divpusēju sarunu un attiecību sistēmu. Apvienotā ES ir pierādījusi, ka spēj nodrošināt pievienoto vērtību. Tas attiecas uz sarunām un gadījumiem, ja jānodrošina nolīgumu pareiza darbība, piemēram, dažādu nolīgumu gadījumā izmantojot kopīgu nostāju Apvienotajā komitejā.

Ir stratēģiski svarīgi, lai ES saglabātu spēcīgu un konkurētspējīgu aviācijas nozari, kas savieno ES ar pasauli. Visstraujāk augošie aviācijas tirgi tagad ir ārpus Eiropas, tāpēc ir būtiski, ka Eiropas nozarei tiek sniegta iespēja augt arī šajos tirgos. Grūtākais uzdevums būs nodrošināt, lai Eiropas nozare izmanto iespējas, ko piedāvā strauji mainīgā vide un piekļuve jaunajiem strauji augošajiem tirgiem.

  1. Covid turpina graut globālo ekonomiku / Raksts / photographybymm.com
  2. Впрочем, я не думаю, чтоб Учитель обладал достаточным опытом для такой операции, требующей специальных методов.
  3. А когда кто-то из присутствующих переместился перед ним, то заслонил его, Олвина, своим Он уже хотел было уйти, когда обратил внимание на странно одетого человека, стоящего несколько в стороне от основной группы.
  4. Vienkāršotas bankas binārās iespējas

Šo problēmu risināšanā nepieciešams saskaņots ES redzējums, kā arī skaidrs signāls par lielāku vienotību ES ārējās attiecībās aviācijas jomā. ES konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos aviācijas politika jāīsteno, izmantojot trīs paralēlus mērķus, kas apvienojumā var sniegt labumu ekonomikai kopumā, izaugsmei un nodarbinātībai: i radīt izdevīgumu patērētājiem kas norāda, ka nepārtraukti jākoncentrējas uz tirgus atvēršanu ; ii saglabāt konkurētspēju, kas norāda, ka vajag stingrākus ES līmeņa pasākumus, lai panāktu īpašumtiesību un kontroles reformu, reglamentējošā sloga samazināšanu un līdzvērtīgus konkurentu globālā tirdzniecība Tālajos Austrumos apstākļus starptautiskā mērogā to visu ir sarežģīti panākt dalībvalstu līmenīun iii plašāki publiskās politikas mērķi, kas pārsniedz satiksmes tiesības ES pieeja tādēļ tieksies sasniegt sabiedriskās drošības, lidojumu drošības un vides politikas virsmērķus.

ES ārējai aviācijas politikai un iniciatīvām būtu aktīvāk jāveicina un jāaizstāv Eiropas intereses un arī turpmāk jāveicina un jāizplata Eiropas vērtības, standarti un paraugprakse, pamatojoties uz sadarbību. Tās mērķim jābūt pēc iespējas augstākiem standartiem, kas jāpiemēro nozarē, izmantojot sadarbību un konverģenci regulējuma jomā.

Šos mērķus nebūs iespējams sasniegt bez saskaņotām ES līmeņa sarunām ar galvenajiem partneriem. Gūtā pieredze un turpmākā virzība 4. Kas vēl jāpaveic no Pēdējo septiņu gadu laikā ES ārējā aviācijas politikā ir bijuši nozīmīgi sasniegumi — gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi sīkāku informāciju skatīt pielikumā.

Linguee Apps

Bet ir bijuši arī trūkumi un īstas vilšanās, no kā būtu jāmācās. Tomēr, lai atrisinātu neatrisinātos jautājumus, jāturpina sadarbība ar atsevišķiem partneriem un jāizmanto saskaņota un mērķtiecīga ES pieeja šīm dažām valstīm. Saskaņā ar otro pīlāru kaimiņattiecību nolīgumiem ir notikušas sarunas par daudziem nozīmīgiem nolīgumiem, kas radīs pieaugošu labumu gan ES, gan kaimiņvalstīm. Kontakti un sarunas ar pārējām kaimiņvalstīm jāpadara intensīvākas un jāpaātrina, lai līdz Ir svarīgi nodrošināt, lai laika gaitā šā procesa rezultātā rastos patiesi integrēta kopējā aviācijas telpa, kur attiecības starp pašām kaimiņvalstīm arī ir atvērtas un integrētas.

Ņemot vērā ES un kaimiņvalstu līdzīgos mērķus, vairs nav jēgas Padomei piešķirt pilnvarojumu sarunām par nolīgumiem ar katru valsti atsevišķi.

Būtu daudz efektīvāk piešķirt Komisijai vienotas pilnvaras risināt sarunas ar pārējām kaimiņvalstīm, lai gan joprojām ar katru valsti atsevišķi. Tas arī dotu lielāku elastīgumu attiecībā uz sarunu sākuma laiku.