Virziena iespēju stratēģijas.


Tiesību akts ir zaudējis spēku. Ministru kabineta instrukcija Nr. Vispārīgie jautājumi 1. Instrukcija nosaka ministrijas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Valsts kancelejas, Pārresoru koordinācijas centra un citas tiešās pārvaldes institūcijas turpmāk — institūcija darbības stratēģijas turpmāk — stratēģija saturu, kā arī kārtību, kādā izstrādā un aktualizē stratēģiju un novērtē tās ieviešanu.

Instrukcija attiecas arī uz institūciju padotībā esošajām iestādēm, izņemot valsts drošības iestādes un izglītības iestādes turpmāk — padotības iestāde.

Aizsardzības ministrija un Ārlietu ministrija šajā instrukcijā noteikto informāciju par visām institūcijas pārvaldītajām politikas jomām iekļauj nozares politikas plānošanas dokumentos, nodrošinot, ka tajos tiek identificēts plānoto rezultātu sasniegšanas līmenis atbilstoši noteiktajām vidēja termiņa prognozēm par ministrijai pieejamo finansējumu.

virziena iespēju stratēģijas Wolffix tirdzniecības platforma

Instrukcija neattiecas uz Aizsardzības ministrijas un Ārlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm, ciktāl citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Institūcija stratēģijā atspoguļo informāciju par situāciju institūcijas pārvaldītajās politikas jomās kopumā, izvirzot stratēģijas plānošanas ciklam tādus mērķus, prioritātes un sasniedzamos rezultātus, kas ir saistoši arī attiecīgā Ministru virziena iespēju stratēģijas locekļa padotības iestādēm, bet padotības iestāde stratēģijā sniedz detalizētāku informāciju par attiecīgās politikas jomas nozares, apakšnozares īstenošanu atbilstoši šīs instrukcijas VI nodaļai.

Stratēģijas nosaukumā norāda institūcijas vai padotības iestādes nosaukumu ģenitīvākā arī tekstu "darbības stratēģija Ja stratēģija aktualizēta vai precizēta, aiz tās nosaukuma norāda tekstu iekavās " aktualizēta Piemēram, "Valsts kancelejas darbības stratēģija Institūcijas vadītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nosaka iekšējo kārtību vai procesu, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas vadības dokumentus, novērtē to ieviešanu, kā arī nosaka informācijas apmaiņas kārtību starp institūciju un padotības iestādēm.

Ja padotības iestādes organizētas vairāku līmeņu padotības sistēmā, institūcijas vadītājs var noteikt vienas kopīgas stratēģijas izstrādi visām hierarhiski saistītajām zemākā padotības līmeņa iestādēm.

Stratēģijas vispārīgā daļa 8. Stratēģijas vispārīgās daļas ievadā norāda: 8. Darbības virziens ir institūcijas ietvaros saturiski nošķiramu funkciju, uzdevumu un pasākumu kopums, kas nodrošina institūcijas pilnvarojuma un funkciju īstenošanu tās kompetencē esošajās politikas jomās, nozarēs vai apakšnozarēs; 8.

virziena iespēju stratēģijas atsauksmes par tirdzniecības signāliem

Iekļauj tos rezultātus, kas raksturo vairāku politikas rezultātu sasniegšanas un ārējās vides faktoru politisku, ekonomisku, sociālu, tehnoloģisku, juridisku un ekoloģisku procesu ietekmi uz pārmaiņām sabiedrībā.

Makroietekmes rezultātu atspoguļošanai izmanto rezultātus un rezultatīvos rādītājus, kuri izriet no attīstības plānošanas dokumentiem un dokumentiem par Latvijas starptautiskajām saistībām tai Es sāku pelnīt naudu, tirgojoties no krīzes novēršanas, ekonomikas atveseļošanas un virziena iespēju stratēģijas reformu plānošanas dokumentiemvai no citiem statistiskiem datiem konstruētus makroietekmes rezultātus, kas raksturo izvirzīto politikas rezultātu sasniegšanu, norādot jaunākos pieejamos datus vēlams n virziena iespēju stratēģijas 1 gadā vai n gadā un atsauci uz informācijas avotu.

Stratēģijas vispārīgo daļu izstrādā atbilstoši šīs instrukcijas 1. Papildus var norādīt virziena ietvaros īstenotās funkcijas un uzdevumus, darbības virziena īstenošanā iesaistītās puses ne tikai vienas ministrijas ietvarosto intereses un vajadzības, kā arī raksturot ārējās darbības vides faktoru ietekmi.

Noteikt stratēģisko virzienu Noteikt stratēģisko virzienu Ir nepieciešama ilgtermiņa stratēģija. Tā iegūstama, nosakot stratēģijas, kas aptver gan klimata pārmaiņu izraisītos ieguvumus, gan negatīvo ietekmi, apjomu un mērķus.

Aprakstā koncentrējas uz problēmām, kas stratēģijas plānošanas ciklā risināmas pilnībā vai daļēji, norādot faktorus, kas kavē problēmas atrisināšanu; 9. Mērķis var būt gan vispārīgs darbības virzienā ietilpstošo funkciju nodrošināšana vai pakalpojumu sniegšanagan specifisks formulē vēlamo situāciju, pilnveidojot noteiktu politikas jomu vai risinot identificētās problēmas.

Šīs instrukcijas izpratnē ar pakalpojumu saprot normatīvajos aktos noteiktos materiālos vai nemateriālos labumus, ko institūcija piedāvā privāto tiesību fiziskai vai juridiskai personai saistībā ar tās kompetencē esošas valsts pārvaldes funkcijas vai uzdevuma izpildi; 9.

Ja viens politikas rezultāts sniedz līdzvērtīgu ieguldījumu vairāku darbības virzienu mērķu sasniegšanā, attiecīgā mērķa formulējumu norāda zemsvītras atsaucē. Par katru politikas rezultātu norāda šādu informāciju: 9.

virziena iespēju stratēģijas ieņēmumi no noguldījumiem internetā no 1

Katram rezultātam norāda ne vairāk kā divus rezultatīvos rādītājus; 9. Ja uzdevumi vai pasākumi apstiprināti attīstības plānošanas dokumentos, norāda attiecīgos attīstības plānošanas dokumentus dokumenta nosaukums un apstiprināšanas datums un uzdevumus vai pasākumus pēc stratēģijas apstiprināšanas iekļauj institūcijas vai attiecīgās padotības iestādes darba plānā.

Uzdevumi vai pasākumi darbības virziena mērķa sasniegšanai var būt izvirzīti stratēģijā, ja attiecīgā darbības virziena īstenošanai vēl nav vai netiks izstrādāts attīstības plānošanas dokuments — arī šādā gadījumā uzdevumus vai pasākumus pēc stratēģijas apstiprināšanas iekļauj institūcijas vai attiecīgās padotības iestādes darba plānā; 9.

virziena iespēju stratēģijas iku iespēju apskati

Stratēģijas vispārīgās daļas noslēgumā norāda institūcijas virziena iespēju stratēģijas spēju izvērtējumu, iekļaujot administratīva rakstura padotības iestāžu struktūra vai institūcijas struktūra, iekšējās kontroles sistēmas, atbalsta funkcijas, cilvēkresursi, virziena iespēju stratēģijas sistēmas un materiāltehniskais nodrošinājums veicinošus un kavējošus faktorus, institūcijas darbības stiprās virziena iespēju stratēģijas vājās puses, kā arī izklāsta plānotās izmaiņas institūcijas administratīvajā darbā.

Stratēģijas valsts budžeta programmu daļa Stratēģijas valsts budžeta programmu daļu izstrādā atbilstoši šīs instrukcijas 2. Svītrots ar MK Stratēģijas izstrādāšana, apstiprināšana, aktualizēšana un precizēšana Stratēģiju jaunam plānošanas ciklam izstrādā, ņemot vērā esošo situāciju un vidēja termiņa budžeta ietvara likumā noteikto maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopējo apjomu, ievērojot iepriekš izvirzīto mērķu un plānoto rezultātu pēctecību.

  • И в чем же меня обвиняют.
  • Kas ir bināro opciju apmācība
  • BalticClimate | Politikas veidotāji > Darbības uzsākšana > Noteikt stratēģisko virzienu

Institūcija stratēģijas projektu virziena iespēju stratēģijas apstiprināšanai attiecīgajam Ministru kabineta loceklim triju mēnešu laikā pēc vidēja termiņa budžeta ietvara likuma izsludināšanas. Pēc apstiprināšanas stratēģiju ievieto attiecīgās institūcijas mājaslapā internetā.

virziena iespēju stratēģijas kā nopelnīt naudu un piesaistīt naudu

Stratēģiju aktualizē, ja kādas institūcijas vai padotības iestādes izveidošanas, reorganizācijas vai likvidācijas dēļ ir nepieciešams precizēt institūcijas darbības pilnvarojumu mandātu.

Stratēģijas aktualizēšanai institūcija sagatavo attiecīgā Ministru kabineta locekļa rīkojuma projektu ar nepieciešamajiem grozījumiem stratēģijas tekstā vai jaunu stratēģijas projektu un iesniedz apstiprināšanai attiecīgajam Ministru kabineta loceklim.

Stratēģijas virziena iespēju stratēģijas novērtē, sagatavojot institūcijas gada publisko pārskatu. Stratēģijas novērtējumu izmanto par pamatu nākamā plānošanas cikla stratēģijas izstrādei. Pamatojoties uz novērtējuma rezultātiem, iespēju robežās nodrošina plānoto mērķu, rezultātu un rezultatīvo rādītāju pēctecību. Padotības iestādes stratēģijas saturs, tās apstiprināšana, aktualizēšana un precizēšana Padotības iestādes izstrādā stratēģiju, ņemot vērā hierarhiski augstākās institūcijas spēkā esošu stratēģiju un sniedzot izvērstu informāciju par iestādes īstenotajiem darbības virzieniem, izvirzītajiem mērķiem un rezultātiem, kā arī plānošanas cikla svarīgākajiem uzdevumiem iestādei deleģēto politikas jomu ieviešanas, uzraudzības, pakalpojumu attīstības, ieviešanas un pieejamības nodrošināšanas jautājumos.

Padotības iestādes stratēģija sastāv tikai no vispārīgās daļas, kuru izstrādā atbilstoši šīs instrukcijas II nodaļaiievērojot šādas papildu normas vai izņēmumus: Padotības iestādes stratēģijā iekļauj informāciju gan par tās sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem, gan arī citiem ar publiskas personas komercdarbību virziena iespēju stratēģijas pakalpojumiem, kurus padotības iestāde sniedz par maksu.

Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā budžeta nefinansētas iestādes nākamā gada budžeta projektu, kā papildmateriālu iesniedz arī stratēģiju, ko apstiprinājis Ministru kabineta loceklis, kura padotībā atrodas attiecīgā budžeta nefinansētā iestāde.

Valsts aģentūras stratēģijas saturu veido atbilstoši Publisko aģentūru likumam. Hierarhiski augstākās institūcijas vadītājs vai padotības iestādes vadītājs var noteikt citas papildu sadaļas, kas iekļaujamas padotības iestādes stratēģijā. Padotības iestāde stratēģijas projektu iesniedz apstiprināšanai attiecīgajam Ministru kabineta loceklim divu mēnešu laikā pēc hierarhiski augstākās institūcijas stratēģijas apstiprināšanas.

Galvenā izvēlne

Pēc apstiprināšanas stratēģiju ievieto padotības iestādes mājaslapā internetā. Padotības iestādes stratēģiju aktualizē šīs instrukcijas Stratēģijas aktualizēšanai padotības iestāde sagatavo attiecīgā Ministru kabineta locekļa rīkojuma projektu ar nepieciešamajiem grozījumiem stratēģijas tekstā vai jaunu stratēģijas projektu un iesniedz apstiprināšanai attiecīgajam Ministru kabineta loceklim.

Virziena iespēju stratēģijas iestādes stratēģiju precizē šīs instrukcijas Noslēguma jautājumi Stratēģiju Padotības iestādes stratēģijas projektu Līdz institūcijas darbības stratēģijas Ja pieņemts Ministru kabineta lēmums par institūcijas vai padotības iestādes reorganizāciju vai likvidāciju, reorganizējamā vai likvidējamā iestāde stratēģiju neaktualizē, un tā ir spēkā līdz reorganizācijas vai likvidācijas procesa pabeigšanai, ja citos tiesību aktos nav noteikts citādi.

Institūcija vai padotības iestāde, kas ir reorganizējamās vai likvidējamās iestādes funkciju un uzdevumu pārņēmēja, aktualizē vai precizē stratēģiju par atlikušajiem attiecīgā plānošanas cikla gadiem atbilstoši šai instrukcijai.

Reģistrs Apstiprināts ikgadējais Pārskata mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētas attīstības dinamikas izvērtēšanu — parādīt pašvaldības progresu un sasniegumus, identificēt, vai Rīgas plānošanas dokumentu ieviešana norit kā plānots, kā arī identificēt risināmos jautājumus, jaunas iespējas un sagatavot priekšlikumus attīstības plānošanas dokumentu izstrādei nākamajam periodam.