Valūtas tirgotāja noteikumi, Kas ir Forex? Ievads valūtas tirgū


Aizdevuma līgums — līgums, kas noslēgts starp Aizdevēju un Klientu un regulē to savstarpējās tiesiskās attiecības, Aizdevējam izsniedzot un Klientam saņemot, lietojot un atmaksājot aizdevumu; līgums, uz kā pamata Aizdevējs dod rīkojumu Iestādei nodrošināt aizdevuma summas pieejamību Kontā Kredītlimita veidā.

Par Aizdomīgu Darījumu tiek uzskatīts arī darījums, kas ir saistīts vai rada aizdomas, ka tas varētu būt saistīts ar noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanas mēģinājumu. Apstiprinājums — Kartes lietotāja parakstīts un Iestādes saņemts dokuments, kas apliecina Kartes un PIN koda saņemšanas faktu un ir noformēts atbilstoši Iestādes prasībām. Autorizācija — Tirgotāja iniciēts Valūtas tirgotāja noteikumi datu elektroniskās pārbaudes process, kura rezultātā tiek pieprasīta Iestādes atļauja veikt Darījumu.

Bankomāts — automātiska karšu apkalpošanas ierīce skaidras naudas izsniegšanai, un noteiktu pakalpojumu saņemšanai, izmantojot Karti. Cenrādis — attiecīgās darbības veikšanas brīdī spēkā valūtas tirgotāja noteikumi Iestādes standarta maksu saraksts, kas pieejams Iestādes mājas lapā un Aizdevēja mājas lapā, un cita starpā nosaka Komisijas maksas apmēru un piemērošanas noteikumus. Darījuma rīkojums — ar Tirgotāja vai cita maksājuma saņēmēja starpniecību iesniegts Klienta uzdevums Iestādei izpildīt maksājumu norēķiniem par Darījumu.

Derīguma termiņš — Iestādes noteikts termiņš, kura laikā Karte var tikt izmantota Darījumu veikšanai. EEZ — Eiropas Ekonomikas zona. EEZ Darījums — Darījums, kurā iesaistītā Tirgotāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un maksājumu kartes emitents atrodas kādā no vienotās EEZ dalībvalstīm aktuāls dalībvalstu saraksts pieejams Cenrādīun kas tiek veikts eiro vai jebkuras citas EEZ dalībvalsts nacionālajā valūtā.

Iestāde ir elektroniskās naudas iestāžu reģistrā tirdzniecības tērzēšana Nr. Iestādes Darba diena — katra diena Iestādes darba laika ietvaros, kurā Iestāde un maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kas apkalpo Iestādes maksājumus, veic darbības, kas nepieciešamas attiecīgā Darījuma izpildei. Informācija par Iestādes darba laiku ir pieejama Iestādes mājas lapā.

Interneta Birojs — Aizdevēja piedāvātā Klienta naudas līdzekļu attālinātās pārvaldīšanas sistēma Klienta individuālajā lietotāja profilā mājas lapā www. Kartes apkalpošanas līgums — starp Klientu un Iestādi noslēgts Kartes apkalpošanas līgums, kas sastāv no Pieteikuma, šiem Noteikumiem, Vispārējiem darījumu noteikumiem, Cenrāža, starptautisko maksājumu karšu organizācijas MasterCard Worldwide noteikumiem iepriekš minēto dokumentu pielikumiem, grozījumiem un papildinājumiem.

  • На всем своем пути Олвину встретилось лишь одно objet d'аrt, которое ему более или менее пришлось по душе.

MasterCard Worldwide noteikumu aktuālās redakcijas pieejamas MasterCard Worldwide interneta vietnē www. Karte — Iestādes sadarbībā ar Partneri izdota MasterCard zīmola starptautiskā norēķinu karte ar individuālu numuru.

Kartes lietotājs — Klients, kura vārdā ir izsniegta Karte.

Kas ir Forex? Ievads valūtas tirgū

Kartes konta lietošanas limiti — Cenrādī noteikti Kartes konta lietošanas limiti. Kartes konts, Konts — Iestādes sistēmā atvērts Klienta individuālais konts, kuram ir piesaistīta Karte un kuru Iestāde izmanto Darījumu uzskaitei un atspoguļošanai. Klients — fiziska persona, Latvijas Republikas rezidents, kam Aizdevējs ir piešķīris aizdevumu un kam uz Pieteikuma pamata ir atvērts Konts un kurš ir uzskatāms par patērētāju Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē; Kartes lietotājs.

Komisijas maksa — Cenrādī noteiktā atlīdzība, ko Klients maksā Iestādei par Pakalpojumiem, t. Kredītlimits — maksimālā summa EUR valūtā, kuras ietvaros var tikt veikti Darījumi ar Karti, izmantojot Aizdevēja izsniegto aizdevumu.

valūtas tirgotāja noteikumi

Līdzēji — Klients un Iestāde abi kopā. Likums — Latvijas Republikas Valūtas tirgotāja noteikumi pakalpojumu un elektroniskās naudas likums. Neparasts Darījums — Darījums, kas atbilst neparasta darījuma pazīmēm saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Noteikumi — šie Karšu lietošanas noteikumi un visi to pielikumi, kas ir saistoši Klientiem.

Noteikumu aktuālā redakcija ir pieejama Iestādes mājas lapā. Pakalpojums — jebkurš finanšu pakalpojums vai ar finanšu pakalpojumu saistīts pakalpojums, kuru Iestāde piedāvā sniegt vai sniedz Klientam. Parole — personas identifikācijas kods, kuru Iestāde izsniedz Kartes lietotājam kopā ar Karti un kas tiek izmantots Kartes lietotāja attālinātai identifikācijai, apstiprinot Darījumus, kas veikti bez Kartes klātbūtnes.

Partneris — trešā persona, ar kuru Iestāde ir vienojusies par sadarbību tādu Karšu izdošanā vai izplatīšanā, kas izmantojamas gan Iestādes piedāvāto pakalpojumu, gan attiecīgā Partnera piedāvāto pakalpojumu vai labumu saņemšanai; Aizdevējs.

Vienkāršu cenu noteikšana

Pieteikums — Iestādes saņemts Klienta elektroniski Partnera nodrošinātā interneta vietnē aizpildīts pieprasījums Kartes saņemšanai, kas noformēts atbilstoši Iestādes noteiktajai formai. PIN kods — personas identifikācijas kods, kuru Iestāde izsniedz kopā ar Karti un kurš tiek izmantots Klienta identifikācijai, apstiprinot Darījumus, kas veikti ar Kartes klātbūtni. POS termināls — jebkura Karšu apkalpošanas ierīce, izņemot Bankomātu, kur Karte tiek pieņemta kā maksāšanas līdzeklis Darījumu apmaksai.

Tirgotājs — persona, kas pieņem Karti tās tirdzniecības vietā samaksai par tās tirgotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem. Par to, ka konkrētā tirdzniecības vieta ir uzskatāma par Tirgotāju šo Noteikumu izpratnē, liecina šajā tirdzniecības vietā izvietotā MasterCard maksājumu karšu simbolika, kas atbilst Kartes lietotājam izsniegtās Kartes plastikātā norādītajam MasterCard zīmolam.

Skaidras naudas izsniegšanas vietas nav uzskatāmas par Tirgotājiem, arī tad, ja šajās vietās ir izvietota MasterCard maksājumu karšu simbolika. Vispārējie darījumu noteikumi — Iestādes Vispārējie valūtas tirgotāja noteikumi noteikumi, kas ir pieejami Iestādes mājas lapā.

Kas ir Forex? Ievads valūtas tirgū

Iestāde sniedz karšu izdošanas un apkalpošanas pakalpojumu Kartes lietotājam. Iestāde neatbild par Aizdevuma līguma noslēgšanu un izpildi, t. Aizdevuma piešķiršanu un izmaksu. Klients apņemas visus jautājumus un neskaidrības, kas tam rodas Aizdevuma līguma sakarā, risināt ar Aizdevēju.

valūtas tirgotāja noteikumi

Kartes galvenais izmantošanas mērķis ir Darījumu veikšana, izmantojot Klientam pieejamo Kartes konta atlikumu. Aizdevējs ir tiesīgs Iestādes vārdā ieturēt no Klienta Cenrādī norādītās Komisijas maksas, t.

Uzskatāms, ka Iestāde ir saņēmusi Klienta veikto Komisijas maksas maksājumu, ja Komisijas maksas samaksa ir veikta Aizdevējam. Aizpildot un iesniedzot Pieteikumu Kartes apkalpošanas līguma noslēgšanai, Klients apliecina, ka visa Pieteikumā sniegtā valūtas tirgotāja noteikumi ir pilnīga un patiesa, kā arī piekrīt un apņemas jebkuru izmaiņu gadījumā nekavējoties aktualizēt sniegto informāciju, kā arī informēt Iestādi par būtiskām izmaiņām Klienta finanšu stāvoklī.

Saņemot Klienta aizpildītu Pieteikumu Kartes apkalpošanas līguma noslēgšanai, Iestādei ir tiesības uzskatīt, ka Klients Pieteikumā ir sniedzis patiesu informāciju un ka Klients rīkojas ar naudas līdzekļiem Kontā savā vai Klienta Pieteikumā noradītā patiesā labuma guvēja vārdā.

Klients ir informēts, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma normām par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu par darījumu un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu vai citas mantas patieso īpašnieku vai patieso labuma guvēju, kā arī par likumā noteikto ziņu par patieso labuma guvēju nesniegšanu ir paredzēta kriminālatbildība, un, iesniedzot Pieteikumu, apliecina, ka apzinās savas rīcības sekas.

Noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp Klientu un Iestādi, kas saistītas ar Karšu izsniegšanu, lietošanu un slēgšanu. Noteikumi ir starp Līdzējiem noslēgtā Kartes apkalpošanas līguma neatņemama sastāvdaļa.

  • Низкие стены, высотой в половину человеческого роста, разорванные через неправильные интервалы с темчтобы через них можно было пройти, создавали достаточное впечатление замкнутости, без чего никто в Диаспаре не мог чувствовать себя совершенно в своей Когда появился Олвин Хедрон внимательнейшим образом разглядывал как раз одну из секций стены.
  • Tirgotāja konts: Zemas maksa par darījumiem | Clearhaus

Papildus šajā punktā minētajiem dokumentiem visas ar Karšu lietošanu saistītās tiesiskās attiecības starp Klientu un Iestādi regulē starptautiskās maksājumu karšu organizācijas MasterCard Worldwide noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Iesniedzot Pieteikumu, Klients apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Noteikumiem, Cenrādi un citiem dokumentiem, kas ir piemērojami tiesiskajām attiecībām starp Līdzējiem saistībā ar Karšu apkalpošanu, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

Iesniedzot cepure par kanāla ieņēmumiem internetā Pieteikumu, Klients izsaka savu vēlēšanos valūtas tirgotāja noteikumi Kartes apkalpošanas līgumu; līgums tiek uzskatīts par noslēgtu tajā brīdī, kad Iestāde akceptē Klienta iesniegto Pieteikumu no savas puses.

Noteikumi un citi Iestādes dokumenti, kas ir saistīti ar Kartes apkalpošanas līgumu, ir pieejami papīra formā Iestādes un Partnera biroju telpās Iestādes un Partnera Darba dienā un elektroniski Iestādes un Partnera mājas lapās — jebkurā laikā, izņemot tehniskos pārtraukumus un plānotās apkopes laikus. Klients atbild par Iestādei vai Aizdevējam sniegtās informācijas un iesniegto dokumentu, tai skaitā identifikācijas dokumenta kopijas, patiesumu un atbilstību.

Nosacījumi

Ja Klients nesniedz vai atsakās sniegt Iestādei vai Aizdevējam to pieprasīto informāciju vai dokumentus, vai arī ja Iestādei vai Aizdevējam ir radušās aizdomas par Darījuma vai Klienta saistību ar nelikumīgām darbībām, Uzticama iespēju stratēģija ir tiesības vienpusēji atkāpties no Kartes apkalpošanas līguma un pasludināt Karti par nederīgu.

Šādā gadījumā naudas līdzekļi, kas atrodas Kontā, tiek pārskaitīti Klientam Noteikumu Klienta personas datus un informāciju par Darījumiem ar Karti Iestāde izmanto, apstrādā un nodod trešajām personām tikai tādā apjomā, kādā ir noteikts Iestādei saistošajos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, bet Aizdevējam - apmērā, kāds nepieciešams Iestādes un Aizdevēja saistību pret Klientu izpildei vai savu tiesību realizēšanai. Iesniedzot Pieteikumu, Klients apstiprina savu piekrišanu tam, ka Iestāde ievāc, apstrādā un nodod iepriekš minētajām personām, t.

Aizdevējam Klienta sniegto informāciju un viņa personas datus, kā arī informāciju par Darījumiem ar Karti. Klients piekrīt, ka Iestāde ir tiesīga nodot Klienta datus un informāciju par Darījumiem ar Karti trešajām personām, t. Aizdevējam, ja tas ir nepieciešams Iestādes Kartes apkalpošanas līgumā noteikto saistību izpildei vai savu tiesību realizēšanai. Iesniedzot Pieteikumu, Klients apstiprina savu piekrišanu tam, valūtas tirgotāja noteikumi Iestāde jebkurā brīdī ir tiesīga nodot Aizdevējam prasījuma tiesības pret Klientu, kas izriet no Kartes apkalpošanas līguma.

Iestādei ir tiesības bez Klienta piekrišanas pieņemt jebkuru, t. Aizdevēja veiktu vai Darījuma rezultātā radušos, iemaksu Valūtas tirgotāja noteikumi kontā. Ja Kartes kontam ir noteikts limits, t.

Kopsavilkums Kas ir Forex? Forex valūtas tirgus nosaukums atvasināts no FOReign EXchange ir starptautisks tirgus, kas paredzēts brokeru uzņēmumiem, bankām un ieguldījumu fondiem, kas tirgo valūtas. Valūtas maiņas tirgus izveidojās

Kartes konta lietošanas limits, Iestāde ir tiesīga ieskaitīt Kartes kontā naudas līdzekļus, ņemot vērā tirdzniecības skola limita noteikumus, kā arī ieskaitīt naudas līdzekļus, kas pārsniedz limitu, nobloķējot naudas summu, kas pārsniedz limitu, un padarot to pieejamu atbilstoši termiņiem, kuros atjaunojas Kartes konta limiti.

Kartes kontu Klients var papildināt, Aizdevuma līgumā pielīgtajā kārtībā atmaksājot Kredītlimita ietvaros piešķirto Aizdevumu valūtas tirgotāja noteikumi tā daļu uz kādu no Partnera norēķinu kontiem, kas norādīti Partnera mājas lapā un Partnera rēķinos, ko Partneris izsniedz Klientam atbilstoši Aizdevuma līguma noteikumiem. Iemaksas summa Partnera norādītajā apmērā tiek ieskaitīta Kontā un tiek darīta pieejama Klientam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 vienas Iestādes Darba dienas laikā no brīža, kad Partneris ir nodevis Iestādei visu informāciju, kas nepieciešama iemaksas ieskaitīšanai Kontā, pie nosacījuma, ka Klienta veiktās iemaksas summa nepārsniedz izmantotā Kredītlimita apmēru.

Iemaksas, kuru valūtas tirgotāja noteikumi pārsniedz izmantotā Kredītlimita apmēru, Iestāde neizpilda un Kontā neieskaita. Kredītlimita pieejamību Kartes kontā Darījumu veikšanai var ietekmēt no Iestādes neatkarīgi apstākļi, t. Aizdevēja rīcība, piemēram, nenododot Iestādei naudas līdzekļus, kas paredzēti ieskaitīšanai Kartes kontā. Klients var rīkoties ar naudas līdzekļiem Kartes kontā, veicot Darījumus saskaņā ar Noteikumiem. Iestāde noraksta naudas līdzekļus no Kartes konta, izpildot ar Kartes kontam piesaistīto Karti veiktos Darījumus un ieturot Komisijas maksas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Kartes apkalpošanas līguma noteikumiem, tai skaitā šiem Noteikumiem, vai kā nopelnīt naudu par labām tēmām normatīvo aktu noteikumiem.

Klientam Iestādes noteiktajā kārtībā un atbilstoši Iestādes prasībām ir jāpierāda savas tiesības rīkoties ar Kartes kontu vai Karti. Iestādei nav pienākums izpildīt Darījumu, ja Klients nav Iestādes noteiktajā kārtībā un atbilstoši Iestādes prasībām pierādījis savas tiesības valūtas tirgotāja noteikumi ar Kartes kontu vai Karti, vai arī pastāv pamats apšaubīt personas, kura vēlas rīkoties ar Kartes kontu vai Karti, tiesības to darīt. Šajā gadījumā Iestādes atteikšanās izpildīt Darījumu nav uzskatāma par Iestādes saistību neizpildi un Iestāde nav atbildīga par zaudējumiem, kas ir radušies sakarā ar Iestādes atteikumu izpildīt Darījumu.

valūtas tirgotāja noteikumi

Klients ir tiesīgs brīvi rīkoties tikai ar tiem naudas līdzekļiem, kas ir nodoti Iestādei un ir brīvi pieejami Klienta Kartes kontā, ja vien Līdzēji nav vienojušies citādi vai Iestāde nav akceptējusi pretējo. Iestādei nav pienākums izpildīt Darījumu, ja Kartes kontam piesaistītā Kartes ir nederīga tajā skaitā bloķēta un tās darbība ir apturēta.

Iestādei ir tiesības, bet nav pienākums izpildīt Darījumu Kartes kontā tikai pēc attiecīgajam Kartes kontam piesaistītās Kartes Autorizācijas saskaņā ar Iestādes noteikto kārtību.

Bitcoin Tirgotāju Noteikumi Un Nosacījumi

Klientam ir pienākums nodrošināt, lai attiecīgā Darījuma veikšanas termiņā naudas summa, kas nepieciešama ar Karti veikto Darījumu, Komisijas maksu, un citu Iestādei no Klienta pienākošos maksājumu samaksai, būtu brīvi pieejama Kartes kontā.

Klients ir tiesīgs veikt Darījumus tikai Kartes konta pieejamā atlikuma ietvaros un ievērojot Noteikumos un Cenrādī noteiktos Kartes lietošanas limitus. Klients var opcija ir darījums valūtas tirgū skaidru naudu no Konta, kuram ir piesaistīta Karte, izmantojot attiecīgo Karti Bankomātā vai POS terminālā finanšu iestādes filiālē, kas piedāvā šādu iespēju. Pēc Klienta pieprasījuma nodrošinot Kartes, PIN koda un Paroles piegādi ar kurjeru, Iestāde neuzņemas atbildību par trešo valūtas tirgotāja noteikumi, tajā skaitā piegādātāja, darbību vai bezdarbību.

Iestāde neatbild par Klienta zaudējumiem, kas ir radušies piegādātāja darbības vai bezdarbības rezultātā, ja Iestāde var pierādīt, ka ir nosūtījusi Karti un PIN kodu un Paroli atbilstoši Klienta norādījumiem Pieteikumā. Klientam, saņemot Karti, ir pienākums to parakstīt. Iestādei ir tiesības atteikties izsniegt Karti, nepaskaidrojot iemeslus.

Klients maksā Iestādei Komisijas maksas par Kartes izgatavošanu un apkalpošanu saskaņā ar Cenrādi un šo Valūtas tirgotāja noteikumi 2. Karte tiek izsniegta Klientam neaktīva.

Lai aktivizētu Karti, Valūtas tirgotāja noteikumi ielogojas Interneta Birojā, sekojot tur esošajām norādēm, informē Partneri par Kartes saņemšanu un rīkojas turpat norādītajā kārtībā. Karte ir derīga lietošanai tikai pēc tās aktivizēšanas. Kartes lietošana Karte ir Iestādes īpašums un tiek nodota Klienta lietošanā. Tikai Klients ir tiesīgs veikt Darījumus ar Karti.

Klients nav tiesīgs nodot Karti lietošanai trešajām personām. Iestāde ir tiesīga ierobežot Karšu skaitu, kas izsniedzamas vienam Klientam vai saistītu Klientu grupai. Noteikumu 5. Klientam, vienojoties ar Iestādi, var tikt noteikti individuāli Kartes lietošanas limiti, kas atšķiras no Cenrādī publicētajiem.

Parole tiek izmantota Klienta attālinātai identifikācijai, veicot Darījumus bez Kartes klātbūtnes. Veicot Darījumus ar Karti, Klienta pienākums ir parakstīt Darījumu apliecinošu dokumentu POS termināla izdrukātā čeka vienu eksemplāru vai apstiprināt Darījumu atbilstoši Noteikumu 5.

Klients nedrīkst parakstīt Darījumu apliecinošu dokumentu vai apstiprināt Darījumu, ja Darījuma summa vai cita informācija dokumentā nav norādīta vai norādītā Darījuma summa nav pareiza. Paroles ievadīšana juridiskā spēka ziņā ir uzskatāma par līdzvērtīgu Darījuma apstiprināšanai ar Klienta parakstu. Klienta pienākums ir apstiprināt viņa sankcionētos Darījumus atbilstoši Noteikumu 5.

valūtas tirgotāja noteikumi

Veicot Darījumus, Klientam ir pienākums pēc Tirgotāja pieprasījuma uzrādīt savu personu apliecinošu dokumentu un piekrist Klienta datu ierakstīšanai Darījumu apliecinošā dokumentā.

Klients nevar atsaukt savu piekrišanu Darījuma veikšanai pēc tam, kad viņš to ir sniedzis Tirgotājam, izņemot gadījumu, kad Klients par šādu iespēju ir vienojies ar Iestādi un ir saņemta arī Tirgotāja piekrišana.

Klients var vērsties pie Iestādes ar rakstisku lūgumu atsaukt savu piekrišanu Darījuma veikšanai, iesniedzot Iestādei korekti aizpildītu iesniegumu atbilstoši Iestādes apstiprinātajai formai, un dokumentus, kas apliecina šajā punktā minēto Tirgotāja piekrišanu. Klients nav tiesīgs izmantot Karti nelikumīgiem mērķiem, tajā skaitā Darījumiem, kuru rezultātā tiek veikta apmaksa par nelikumīgām precēm vai pakalpojumiem.

Drošības nolūkos tajā skaitā, ja Karte ir pasludināta valūtas tirgotāja noteikumi nederīgu atbilstoši Noteikumu 5.

valūtas tirgotāja noteikumi

Klienta pienākums ir pieprasīt no Tirgotājiem visus dokumentus, kas apliecina ar Karti veiktos Darījumus, un glabāt minētos dokumentus vismaz 50 dienas pēc datuma, kad attiecīgā Darījuma summa ir norakstīta no Klienta Konta. Līdz brīdim, kamēr Iestāde nav reģistrējusi Klienta pieteikumu Kartes bloķēšanai, Klients ir atbildīgs par Darījumiem, kas veikti ar Karti tai skaitā bez Kartes klātbūtnes. Drošības nolūkos vai gadījumā, ja Klients nepilda Noteikumus vai Iestādei ir radušās pamatotas aizdomas par Kartes neatļautu vai nelikumīgu izmantošanu piemēram, atkārtota vai vairākkārtēja nepareiza PIN koda vai citu Kartes rekvizītu ievadīšanatajā skaitā Aizdomīgu vai Neparastu Darījumu veikšanu vai krāpnieciskām darbībām, vai gadījumos, kad ir būtiski pieaudzis risks, ka Klients nevarēs izpildīt savas finanšu saistības, Iestādei ir tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšējā paziņojuma apturēt vai ierobežot Kartes darbību bloķēt un pasludināt to par nederīgu.

Kurās valūtās es varu pieņemt maksājumus?

Gadījumā, ja Klients nepilda starp Aizdevēju un Klientu noslēgtā Aizdevuma līguma noteikumus vai Klients neizpilda šo Noteikumu 2. Iestāde vai Partneris pēc Klienta pieprasījuma informē Klientu par iemesliem Kartes darbības apturēšanai vai ierobežošanai bloķēšanaivai Kartes pasludināšanai par nederīgu, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. Aizdevējam ir arī tiesības dot rīkojumu Iestādei apturēt vai ierobežot bloķēt Kartes darbību gadījumos, ja Klients pārkāpj Aizdevuma līguma noteikumus vai neizmanto Kartes kontā pieejamo Kredītlimitu ilgāk par 2 diviem mēnešiem.

Šajā gadījumā Klientam, izvēloties uzsākt Kartes un Kredītlimita lietošanu, ir jāveic Kartes aktivizēšana viņa Interneta Birojā vai jāpaziņo par to Aizdevējam telefoniski. Saņemot Iestādes rīkojumu pārtraukt Kartes lietošanu, Klientam ir jāpārtrauc lietot Karti, kā arī valūtas tirgotāja noteikumi Iestādes turpmākie norādījumi šajā sakarā.

Marshmello - Alone (Official Music Video)

Karte ir jānodod atpakaļ Iestādei vai jāiznīcina, ja ir beidzies Kartes Derīguma termiņš vai ja Karte ir pasludināta par nederīgu, kā arī Noteikumu 5. Iznīcinot Karti, Klients nodrošina, ka tā tiek iznīcināta tādā veidā, lai Kartes plastikāts tiktu padarīts neizmantojams un neatjaunojams līdz iepriekšējam stāvoklim piem.

Klients nav tiesīgs pierakstīt PIN kodu vai Paroli viegli identificējamā veidā, tajā skaitā uz Kartes vai cita priekšmeta, kas tiek turēts kopā ar Karti, valūtas tirgotāja noteikumi izpaust PIN kodu vai Paroli trešajām personām. Klientam ir pienākums katru mutisku paziņojumu Iestādei par šajā punktā minēto apstākļu iestāšanos pēc iespējas īsākā laikā apstiprināt rakstiskā veidā. Par ārzemēs nozaudētu vai nozagtu Karti Klients var informēt Iestādi caur jebkuru banku ārzemēs, kas apkalpo MasterCard kartes.

Saņemot Klienta paziņojumu, Iestāde aptur Kartes darbību un pasludina to par nederīgu valūtas tirgotāja noteikumi brīdim, kamēr Iestāde nesaņem Klienta rakstisku rīkojumu Kartes darbības atjaunošanai. Ja Karte ir pasludināta par nederīgu, Klients ir tiesīgs, vienojoties ar Iestādi, iesniegt Pieteikumu nederīgas Kartes aizvietošanai un apmainīt nederīgu Karti pret jaunu, samaksājot Cenrādī norādīto Komisijas maksu.

valūtas tirgotāja noteikumi

Klientam ir pienākums glabāt Karti tā, lai tā neatrastos augstā temperatūrā, stipru elektromagnētisko lauku tuvumā vai kopā ar mobilo tālruni, kā arī sargāt Karti no mehāniskiem bojājumiem. Iestādei ir tiesības, bet līdz brīdim, kad Klients ir Iestādei pienācīgā kārtībā paziņojis nav pienākums apturēt Kartes darbību un pasludināt to par nederīgu, ja Iestāde uzzina par apstākļiem, kas dod pamatu secināt, ka PIN kods, Parole vai Karte tiek izmantoti prettiesiski, vai gadījumā, ja ir valūtas tirgotāja noteikumi, ka Klients veic krāpnieciskas darbības ar Karti, vai pastāv valūtas tirgotāja noteikumi par personas, kura lieto Karti, identitāti.

Kartes Derīguma termiņš, Kartes atjaunošana un aizvietošana Kartes Derīguma termiņš ir norādīts Kartes virspusē. Karte ir derīga līdz Kartes virspusē norādītā mēneša pēdējam datumam, to ieskaitot.

Iestādei pēc saviem ieskatiem, bez atsevišķa Klienta pieteikuma, bet iepriekš saņemot Aizdevēja piekrišanu, ir tiesības atjaunot Karti, t. Ja Iestāde nav patstāvīgi atjaunojusi Karti saskaņā ar Noteikumu 5. Šajā gadījumā, ja Iestāde ir piekritusi Kartes atjaunošanai un ir saņemts Aizdevēja akcepts Kartes atjaunošanai, tā 3 trīs Iestādes Darba dienu laikā izgatavo un izsniedz Klientam Karti valūtas tirgotāja noteikumi jaunu Derīguma termiņu, ieturot Komisijas maksu saskaņā ar Cenrādi.

Karte ir uzskatāma par viltotu, ja: Kartes izskats vai dizains neatbilst Iestādes noteiktajam Kartes izskatam vai dizainam; vai Kartes drošības pazīmes neatbilst starptautisku maksājumu karšu organizāciju prasībām; vai ir konstatētas citas viltojuma pazīmes, tajā skaitā Kartes informācijas nesējā plastikātā, magnētiskajā bināro opciju stratēģiju montāža vai mikroshēmā iestrādātās informācijas pārveidošanas pazīmes, kā minēts Noteikumu Bojātas Kartes, ar kurām nav iespējams norēķināties, kā arī nozagtas, nozaudētas vai citādi prettiesiski atsavinātas Kartes ir iespējams apmainīt pret derīgām, jeb aizvietot, Klientam korekti aizpildot un iesniedzot Iestādei vai Partnerim attiecīgu iesniegumu atbilstoši Iestādes apstiprinātai formai, un samaksājot Cenrādī norādīto Komisijas maksu.

Tiesnesis Forex diagrammas Katrā piedāvājumā ir tāda informācija, ka patērētājam ir skaidrs, kādas tiesības un pienākumi ir saistīti ar piedāvājuma pieņemšanu. Pants - Patērētāja pienākumi atteikšanās periodā Atteikšanās periodā patērētājs uzmanīgi izturēsies pret produktu un iepakojumu. Jūsu jautājums vai komentārs. Iepriekšējos punktos minētos līgumus patērētājs var: atcelt jebkurā laikā un neaprobežoties tikai ar atcelšanu noteiktā laikā vai noteiktā laika posmā; vismaz atcelt tādā pašā veidā, kā tos noslēdzis viņš; vienmēr atcelt ar tādu pašu atcelšanas periodu, kādu uzņēmējs ir noteicis pats.

Šajā gadījumā, ja Iestāde ir piekritusi Kartes aizvietošanai, nederīgās Kartes vietā Iestāde 3 trīs Iestādes Darba dienu laikā izgatavo un izsniedz Klientam jaunu Karti ar jaunu Derīguma termiņu vai arī jaunu Karti ar Derīguma termiņu, kāds valūtas tirgotāja noteikumi aizvietojamajai Kartei, ja Karte bojāta vai bloķēta Klienta vainas dēļ.

Bojātu Karti Klients iznīcina. Gadījumā, ja aizvietošanas pieteikums tiek izpildīts, kad līdz iepriekšējās Kartes Derīguma termiņa beigām ir atlicis mazāk par 6 sešiem mēnešiem, Iestāde ir tiesīga atteikties aizvietot Karti un izsniegt Klientam atjaunotu Karti ar jaunu Derīguma termiņu, ieturot Komisijas maksu, kas paredzēta par Kartes atjaunošanu.