Tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība


Cīņa pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, tāpat kā starptautisko un nacionālo sankciju ievērošana, ir ikvienas fiziskas un tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība personas pienākums.

Seminārs par sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzības aktualitātēm

Taču praksē neparastu vai aizdomīgu darījumu identificēšana dažkārt ir izaicinājums un prasa padziļinātu izpratni par savas uzņēmējdarbības specifiku un klientu loku, lai varētu noteikt savai darbības sfērai atbilstošas neparastu vai aizdomīgu darījumu pazīmes.

Lai novērstu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu saistītas darbības un finanšu sankciju pārkāpšanas vai apiešanas mēģinājumus, ikvienai personai ir pienākums ziņot par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem attiecīgajām uzraudzības un kontroles institūcijām.

Uzraudzības institūcijas attiecīgi uzrauga un kontrolē, kā NILLTFN likuma un Sankciju likuma subjekti ievēro šo likumu prasības, un to neievērošanas gadījumā var tikt piemērotas sankcijas, tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība skaitā naudas sods.

  • Top labāko bināro opciju signāli
  • EUR-Lex - PC - LV

Šajā publikācijā uzmanību pievērsīsim tiem uzņēmumiem jeb likumu subjektiem, kas atrodas Valsts ieņēmumu dienesta VID uzraudzībā un kontrolē. VID uzraudzībā atrodas šādi likuma subjekti turpmāk visi kopā saukti par uzņēmumiem : apkrāptu bināro opcijas konsultanti, ārpakalpojuma grāmatveži; neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji, kad tie, darbojoties savu klientu vārdā, sniedz palīdzību darījumu plānošanā vai veikšanā, piedalās tajos vai veic citas ar darījumiem saistītas profesionālas darbības saistībā ar nekustamā īpašuma, uzņēmuma pirkšanu vai pārdošanu, klienta naudas, finanšu instrumentu un citu līdzekļu pārvaldīšanu u.

Aizdomīgu darījumu pazīmes.

Turklāt atbilstoši NILLTFN likumā nostiprinātajam pienākumam Kontroles dienestam jāziņo arī par aizdomīgu darījumu saistībā ar sankciju režīmu pārkāpšanu.

Savukārt VID jāziņo tajos gadījumos, kad konstatētas aizdomīga darījuma pazīmes tieši nodokļu jomā.

bināro opciju darījumi

Lai nodrošinātu iespēju izpildīt prasību nekavējoties ziņot, ziņojumu par neparastu vai aizdomīgu darījumu ir iespējams iesniegt Kontroles dienesta tīmekļvietnē. Vienreizējai ziņošanai nepieciešams reģistrēties, iesniedzot datus Kontroles dienesta mājaslapā, vai autorizēties caur portālu Latvija. Savukārt regulāriem ziņotājiem ieteicams noslēgt līgumu ar Kontroles dienestu, tādējādi iegūstot piekļuves datus, kas būs derīgi katrā ziņošanas reizē.

kā noņemt bināro robotu

Tajā pašā laikā ir iespēja iesniegt ziņojumu arī papīra formā. Savukārt, lai nodrošinātu efektīvāku ziņošanas procesu un ziņošanas pienākuma ievērošanu, uzņēmumiem ir pienākums veikt un dokumentēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu, un, pamatojoties uz to, izveidot iekšējās kontroles sistēmu, kā arī veikt un dokumentēt starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu un izveidot attiecīgu iekšējas kontroles sistēmu.

52012PC0372

Publikācijas sagatavošanas brīdī visiem uzņēmumiem jau jābūt veiktiem novērtējumiem un ieviestām iekšējās kontroles sistēmām. Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma var tikt integrēta jau iepriekš izveidotajā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmā.

Priekšlikuma pamatojums un mērķi Šā direktīvas priekšlikuma mērķis ir izveidot atbilstīgu tiesisko regulējumu tādu tiesību kolektīvajam pārvaldījumam, kuras tiesību subjektu vārdā pārvalda mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, paredzot noteikumus, kas nodrošina visu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju labāku pārvaldību un pārredzamību, kā arī veicinot un atvieglojot muzikālo darbu autortiesību daudzteritoriālu licencēšanu, ko veic autorus pārstāvošās mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas.

Iekšējās kontroles sistēma ir procedūru un politiku kopums ar mērķi identificēt, novērtēt un izprast klientu un tā veikto darījumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku un sankciju režīma pārkāpuma vai apiešanas risku atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam un uzraudzības un kontroles iestāžu izstrādātājām vadlīnijām.

Saskaņā ar noteikumu 5. Noteikumu 5.

iztikas līdzekļu pārbaude par ieguldījumiem internetā

Ja kāda no iepriekš minētajām pazīmēm tiek konstatēta, neatkarīgi no neparasta darījuma stadijas nekavējoties jāziņo Kontroles dienestam.

Tas nozīmē, ka uzņēmumiem ir pienākums ziņot par katru konsultētu, plānotu, pieteiktu, uzsāktu, atliktu, veiktu vai apstiprinātu neparastu darījumu.

Taču noteikumi nenosaka vispārēji attiecināmas aizdomīga darījuma pazīmes. Attiecīgi aizdomīga darījuma pazīmes patstāvīgi izstrādā katrs uzņēmums pats, ņemot vērā savas uzņēmējdarbības specifiku, klientu loku un tiem piemītošos riskus.

Ja tiek konstatēta kāda aizdomīga pazīme nodokļu jomā, uzņēmumam nekavējoties jāziņo VID. Lai gan atsevišķas pazīmes nodokļu jomā varētu būt attiecināmas arī uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība finansēšanu jomu, būtiski, izstrādājot aizdomīguma pazīmes, ņemt vērā Kontroles dienesta, kā arī VID jau izstrādātās tipoloģijas un vadlīnijas, kas balstītas praksē sastopamos gadījumos.

  1. VID seminārs uzņēmējiem “Kā sagatavoties darījumiem ar Apvienoto Karalisti?” - LV portāls
  2. Kā nopelnīt naudu par to, ko viņi raksta
  3. Seminārs par sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzības aktualitātēm | Valsts ieņēmumu dienests

VID tipoloģijā nodokļu konsultantiem un ārpakalpojumu grāmatvežiem tiek minētas šādas pazīmes, kuras var izmantot kā aizdomīga darījuma riska identifikatorus: lieli skaidras naudas darījumi klientam, kuram nav iepriekšējas pieredzes uzņēmējdarbībā vai tā uzņēmumi ir likvidēti, iesaistīti maksātnespējas procesos; klients veic darījumus vairākās valūtās, un tie mainās pēc skaita un apjoma; klients veic skaidras naudas darījumus, kuri neatbilst tā biznesa vajadzībām; klienta darījumu modeļi un apmērs būtiski atšķiras no citiem līdzīgiem uzņēmumiem.

Savukārt pie tipoloģijām minēti šādi piemēri: fiktīvi ieņēmumi kopā ar faktisko klientu trūkumu; produktu un pakalpojumu pārdošana saistītajām sabiedrībām par cenām, kas būtiski pārsniedz tirgus cenas, un nesamērīgi augstu procentu aprēķināšana; neto aktīvu pārvērtēšana vai samazināšana; vairāki maksājumi tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība vienu tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība to pašu produktu vai pakalpojumu u.

bināro opciju vērtējums 60 sekundes

Turpretī VID tipoloģijā juridisko pakalpojumu sniedzējiem minēti vienīgi tādi piemēri, kad pastāv risks tikt iesaistītam aizdomīgā darījumā: nekustamā īpašuma pirkšana vai pārdošana, kad juridisko pakalpojumu sniedzējs vienlaikus darbojas kā pārstāvis un persona, kas ir pilnvarota rīkoties ar aktīviem abu pušu kontos; darījumu plānošana un izpilde, šādas tirdzniecības iespējas juridisko pakalpojumu sniedzējs veic visus darījumus klienta vārdā; juridisko pakalpojumu sniedzējs palīdz ārvalstu uzņēmumu biznesā un vadībā; tiek izmantoti juridisko pakalpojumu sniedzēja konti vai viņa uzņēmuma konti.

Kā redzams šajos piemēros, riski, tipoloģijas un neparastu tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība aizdomīgu darījumu pazīmes atšķiras katram no uzņēmumam atkarībā no to veida. Savukārt aktuālās tipoloģijas ir pieejamas tieši Kontroles dienestam un VID, kas ikdienā apstrādā saņemtos ziņojumus.

Tāpēc, lai izpildītu likuma prasības, jāseko līdzi aktuālajai informācijai uzraudzības un kontroles iestāžu mājaslapās, taču jāatceras, ka tipoloģijas mainās un tajās sniegto piemēru saraksts nav izsmeļošs, jo likuma apiešanas shēmas attīstās līdz ar stingrāku noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanu.