Piegādātāja iespējas līgumā, ko tas nozīmē


Šis likuma regulējums būtībā ir pārņemts no ES Tiesas judikatūras, un, ņemot vērā uz iepirkumiem attiecināmos pamatprincipus 3 kā nopelnīt vieglas naudas derības, tas ir bijis saistošs arī jau pirms attiecīgo Likuma noteikumu spēkā stāšanās.

Savukārt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā SPS likums nav iekļauti noteikumi par grozījumu izdarīšanu iepirkuma līgumā.

Tomēr Augstākās tiesas Senāts, vērtējot grozījumu izdarīšanu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja slēgtā iepirkuma līgumā, ir atsaucies uz jau pieminēto ES Tiesas praksi 4. Tātad arī uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju slēgtajiem iepirkuma līgumiem ir attiecināmi līdzvērtīgi noteikumi par līguma grozījumu izdarīšanu.

Ieteikumi publisko iepirkumu mērķu sasniegšanai Mg. Šī raksta mērķis ir iepazīstināt ar dažiem aspektiem, kurus ieteicams ņemt vērā publisko iepirkumu veicējiem ES fondu līdzekļu ieguldīšanā. Publisko iepirkumu jomā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra turpmāk — CFLA veic sadarbības iestādei noteiktos pienākumus un nodrošina Eiropas Savienības turpmāk — ES fondu projektu un programmu ieviešanas uzraudzību un izdevumu atbilstības kontroli. Ja CFLA konstatē, ka neatbilstoši veikto izdevumu summu nav iespējams konkrēti noteikt vai būtu nesamērīgi samazināt projekta attiecināmās izmaksas par visu izdevumu summu, kas neatbilst normatīvo aktu un civiltiesiskā līguma vai vienošanās nosacījumiem par projekta īstenošanu, CFLA saskaņā ar vadošās iestādes izstrādātajām vadlīnijām par piegādātāja iespējas līgumā korekciju piemērošanu piemēro proporcionālo finanšu korekciju. Piemēram, finanšu korekcija iespējama par līguma tiešu piešķiršanu nepamatoti, iepirkuma līgumu mākslīgu sadalīšanu, interešu konfliktu, kas ietekmē iepirkuma procedūras rezultātu, vai nepamatoti veiktiem būtiskiem grozījumiem līguma nosacījumos.

Nebūtiski līguma grozījumi Attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēgto līgumu ir jāņem vērā ne tikai tas, ka tā ir pasūtītāja un piegādātāja savstarpējā vienošanās par tiesisku attiecību nodibināšanu, bet arī tas, ka šīs attiecības izveidojas iepirkuma procedūrā, ievērojot iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un iepirkuma līguma projektā iekļautos noteikumus. Tātad jebkuru būtisku iepirkuma līguma noteikumu izdarīšana ir pielīdzināma jauna līguma noslēgšanai, kam būtu piemērojams publisko iepirkumu jomas regulējums, piemēram, jauna iepirkuma procedūra.

Būve šā likuma izpratnē ir kopējais šā likuma 1. Grozījums

Tādēļ likums tieši nosaka, ka ir pieļaujami tikai nebūtiski grozījumi iepirkuma līgumā 7. Tādēļ vispirms ir jāizvērtē, vai nepieciešamie iepirkuma līguma grozījumi ir uzskatāmi par būtiskiem, jo būtiskus grozījumus var veikt tikai noteiktos gadījumos 8. Atbilstoši ES Tiesas praksei iepirkuma līguma grozījumi ir uzskatāmi par būtiskiem, ja ar tiem tiek ieviesti nosacījumi, saskaņā ar kuriem, ja tie būtu bijuši sākotnējā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā, tajā būtu varējuši piedalīties arī citi pretendenti, nevis tikai sākotnēji atlasītie, vai arī būtu bijusi iespēja pieņemt citu piedāvājumu, nevis sākotnēji pieņemto 9.

IUB savā skaidrojumā ir norādījis, ka izmaiņu būtiskumu izvērtē un atbildību par savu lēmumu uzņemas pats pasūtītājs, jo tikai pats pasūtītājs atbilstoši kritērijiem var novērtēt grozījumu reālo ietekmi uz konkurenci un piegādātāja iespējas līgumā būtiskumu, ņemot vērā konkrēto situāciju, tas ir, tirgus apstākļus, piegādātāju loku, iepirkuma procedūrā iesniegtos piedāvājumus, iepirkuma dokumentācijas un noslēgtā līguma noteikumus, izpildītāja finanšu saistības, to izmaiņas u.

Tomēr ir jāatceras, ka pretendents jeb izraudzītais piegādātājs nevar pieņemt to un tikai uz to paļauties, ka visas pasūtītāja darbības ir pilnīgi atbilstošas tiesību aktu un konkrētās iepirkuma procedūras noteikumiem.

piegādātāja iespējas līgumā, ko tas nozīmē kā nopelnīt naudu internetā ir normāli

Pretendents vai izraudzītais piegādātājs, gluži tāpat kā pasūtītājs, ir informēts par iepirkumam ko tas nozīmē noteikumiem un, iespējams, ir pat labāk informēts nekā pasūtītājs, piemēram, par tirgus apstākļiem un iespējamo pretendentu vai piegādātāju loku. Tāpēc ir pamats apgalvot, ka arī pretendents vai piegādātājs nevar veikt prasībām neatbilstošas darbības, izdarot grozījumus iepirkuma līgumā.

Vērtējot iespējamās sekas no pretendenta vai piegādātāja viedokļa gadījumā, ja iepirkuma līguma grozījumi ir veikti neatbilstoši piemērojamiem noteikumiem, ir jānorāda, ka iepirkuma līguma noslēgšana, nepiemērojot iepirkuma procedūru, ir viens no pamatiem, lai iepirkuma līgumu atzītu par spēkā neesošu Tātad arī gadījumā, ja pretendents vai piegādātājs un pasūtītājs ir savstarpēji vienojušies par iepirkuma līguma grozījumiem, jāņem vērā iespēja, ka kāda ieinteresētā persona var ierosināt prasību ko tas nozīmē iepirkuma līgumu par spēkā neesošu, jo nav tikusi piemērota atbilstoša iepirkuma procedūra.

Būtiski līguma grozījumi: i.

Gadījumi, kad ir pieļaujami būtiski līguma grozījumi Likumā paredzēti tikai trīs gadījumi, kad vispār ir pieļaujams veikt būtiskus līguma grozījumus.

Tātad jau sākotnēji iepirkuma dokumentācijā iekļautajā līguma projektā, kā arī iepirkuma līgumā ir jābūt precīzi aprakstītai noteikumu grozījumu izdarīšanas kārtībai, kas faktiski nodrošina, ka visi pretendenti izprot šādas iespējamās izmaiņas, var novērtēt ar tām saistītos riskus un attiecīgi sagatavot savu piedāvājumu.

IUB savā skaidrojumā ir norādījis, ka nebūs pietiekama parasti lietojamā vispārējā līguma grozīšanas klauzula, kurai atbilstoši puses groza līgumu, savstarpēji vienojoties IUB ir arī paskaidrojis, ka pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos vai līguma tekstā jāparedz, vai grozījumi ir iespējami, kādos gadījumos kad tie ir iespējami, kādā apjomā tie ir iespējami un kas tieši var tikt grozīts Būtiski līguma grozījumi ir pieļaujami arī gadījumā, ja ir piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu, saskaņā ar likuma Šādos gadījumos jāatceras, ka ir jāpastāv likumā paredzētajiem nosacījumiem šādas sarunu procedūras piemērošanai, kā arī jāņem vērā, ka noteiktos gadījumos procedūras piemērošana ir jāsaskaņo ar IUB Piemēram, tas varētu būt pakalpojumu līgums, ja tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju 17vai arī gadījums, kad pasūtītājam ir nepieciešamas papildu piegādes no sākotnējā preču piegādātāja ražotājalai papildinātu vai daļēji nomainītu esošās preces vai iekārtas Visbeidzot, būtiskus līguma grozījumus var veikt, ja iepirkumu procedūrā izraudzīto pretendentu aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem.

Šajā gadījumā iepirkuma līguma izpildi var pārņemt tikai iepriekšējā izpildītāja saistību un tiesību pārņēmējs, pilnā apmērā uzņemoties pildīt līgumu ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus uzņēmies sākotnējais līguma piegādātāja iespējas līgumā Kas ir būtiski līguma grozījumi?

Tātad, ja pastāv kāds no iepriekšminētajiem gadījumiem, var tikt veikti arī būtiski iepirkuma līguma grozījumi. Kā jau pieminēts iepriekš, līguma izmaiņu būtiskumu izvērtē un atbildību par savu lēmumu uzņemas pats pasūtītājs. Skatot iesniegumus par iespējamiem pārkāpumiem, IUB iesniegumu izskatīšanas komisija 20 ir norādījusi: lai noteiktu, vai grozījumi ir uzskatāmi par būtiskiem, pasūtītājam ir jāizvērtē vismaz šādi apsvērumi: 1 vai pretendentiem nerastos iespēja iesniegt būtiski atšķirīgus tirdzniecības robotu pirmkodi gadījumā, ja izmaiņas būtu bijušas piegādātāja iespējas līgumā iepirkuma procedūras izziņošanas brīdī; 2 vai nemainītos ko tas nozīmē piegādātāju loks, ja izmaiņas būtu bijušas zināmas iepirkuma procedūras izziņošanas brīdī; 3 vai nemainītos iepirkuma līguma ekonomiskais līdzsvars par labu piegādātājam un vai krasi nemainītos cena.

Papildus tam IUB Iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka, apvienojot dažādu preču iegādi vienā iepirkuma procedūrā, pasūtītājam ir jāizvērtē, kāda ir šādas apvienošanas ietekme uz konkurenci, kā arī jāizvērtē, vai konkurences ierobežojums ir attaisnojams ar ekonomiskiem vai citiem saimnieciski lietderīgiem apsvērumiem Likumā noteiktie būtiskie līguma grozījumi IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas skaidrojums būtībā sakrīt ar likumā norādītajiem gadījumiem, kad jebkurā gadījumā līguma grozījumi ir uzskatāmi par būtiskiem.

Paroles atjaunošana

Lai arī izmaiņas līguma izpildē iesaistītajā piegādātāja personālā un apakšuzņēmējos pēc būtības varētu vērtēt kā iepirkuma līguma grozījumus, jāuzsver, ka uz šādām izmaiņām ir attiecināmi citi likuma noteikumi Ņemot to vērā, IUB Iesniegumu izskatīšanas komisija ir secinājusi, ka publiskā iepirkuma līguma slēgšana par citu iepirkuma priekšmeta apjomu ir vērtējama kā likuma 2.

Iepriekš norādītie IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas secinājumi ir izdarīti vēl pirms attiecīgo likuma grozījumu spēkā stāšanās un pēc būtības apstiprina to, ka šādi pamatprincipi jau tika piemēroti arī praksē. Iepirkuma dokumentācijā ietverto darba apjomu samazināšana, ja šāda apjoma ko tas nozīmē iespēja un gadījumi, kad apjoms var tikt samazināts, samazināmo apjomu apmērs, saturs un kārtība nav bijuši detalizēti noteikti iepirkuma dokumentācijā, ir norādīts arī kā piemērs IUB skaidrojumā par iepirkuma līguma grozīšanu Varētu būt situācija, kad iepirkuma apjoms tiek samazināts objektīvas nepieciešamības dēļ un attiecīgi proporcionāli tiek samazināta arī līgumcena, kas priekšrocības izvēlētajam piegādātājam nerada.

piegādātāja iespējas līgumā, ko tas nozīmē vietņu vērtējums par naudas pelnīšanu internetā

Tomēr šādā situācijā būtu jāņem vērā tas, ka pretendenti, gatavojot savus līgumcenas piedāvājumus, ir rēķinājušies ar konkrēto iepirkuma apjomu un, iespējams, attiecīgo līgumcenu piedāvājuši tieši tāpēc, ka iepirkumā tiek prasīts noteikts apjoms preču vai pakalpojumu. Turklāt, lai arī, iespējams, varētu ko tas nozīmē, ka, samazinot iepirkuma apjomu, pretendentiem jeb izvēlētajam piegādātājam priekšrocības netiek radītas, tomēr ir jāņem vērā iespēja, ka kāds pretendents nepiedalījās attiecīgajā iepirkumā, piegādātāja iespējas līgumā nespēja nodrošināt tā izpildi prasītajā apjomā, taču būtu piedalījies, ja jau sākotnēji tam būtu zināms, ka iepirkuma izpilde ir samazināma.

Tātad šis likuma noteikums attiecas uz gadījumiem, kad pasūtītājs maina līgumā iekļautās prasības, kas sākotnēji iepirkumā bija noteiktas kā pretendentu atlases kvalifikācijas prasības, tehniskās specifikācijas prasības vai nosacījumi, kas tika izvērtēti, atbilstoši vērtēšanas kritērijiem izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

piegādātāja iespējas līgumā, ko tas nozīmē labākā literatūra par binārajām opcijām

Izmaiņas ekonomiskajā līdzsvarā Attiecīgais likuma noteikums paredz iespēju, ka līguma noteikumi tiek grozīti, mainot ekonomisko līdzsvaru izraudzītā piegādātāja iespējas līgumā interesēs, un ekonomiskais līdzsvars ir, piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi Skaidrojot šos likuma noteikumus, IUB norāda, ka par ekonomiskā līdzsvara maiņu liecina ne tikai līgumcenas palielināšanās jānorāda, ka cena ir publiskā iepirkuma līguma būtiska sastāvdaļabet gan jebkādi apstākļi, kas padara līguma izpildi piegādātājam izdevīgāku piemēram, atviegloti izpildes nosacījumi, mazākas sankcijas par iespējamiem līguma pārkāpumiem, samaksas nosacījumu izmaiņas, piemēram, paredzot avansa maksājumu, kas sākotnēji nebija paredzēts, vai palielinot tā apjomu, un citi apstākļi Samaksas nosacījumu izmaiņas bija pieminētas kā viens no piemēriem arī par pasūtītāja finansēto projektu iepirkumiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras sniegtajā skaidrojumā, proti, gadījumos, kad līguma izpildītājam piegādātāja iespējas līgumā līguma noslēgšanas vai līguma realizācijas laikā tiek izmaksāts avanss, kas sākotnēji līgumā nebija paredzēts, ir piemērojama finanšu korekcija Līdzvērtīgi noteiktā finanšu korekcija var tik veikta, ja tiek pagarināts līguma izpildes termiņš, bet šāda iespēja nav paredzēta iepirkuma nolikumā, tiek mainīts apakšuzņēmējs, kurš neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām, apakšuzņēmējiem tiek nodots lielāks darbu apjoms, nekā paredzēts iepirkuma nolikumā, vai netiek veikti sākotnēji paredzēti darbi, vai krietni samazināts to ko tas nozīmē u.

Savukārt attiecīgajā ES Tiesas spriedumā ir norādīts, ka sākotnējā līguma grozījumus var arī uzskatīt par būtiskiem tad, ja ar tiem līgums tiek būtiski paplašināts, ietverot pakalpojumus, kuri sākotnēji nebija paredzēti Jāpiebilst, ka papildu pakalpojumu un piegāžu veikšanai arī likumā ir iekļauti speciāli noteikumi par sarunu procedūru Tātad šis likuma noteikums attiecas uz gadījumiem, kad iepirkuma līgumā tiek iekļautas būtiskas un sākotnēji neparedzētas papildu piegādes, pakalpojumi vai būvdarbi, vērtējot to apjoma izmaiņas.

Izraudzītā pretendenta aizstāšana ar citu piegādātāju Iepirkuma procedūra tiek organizēta ne tikai tāpēc, lai iegādātos pasūtītājam nepieciešamās preces un pakalpojumus, bet arī lai izvēlētos pasūtītāja prasībām atbilstošu piegādātāju, ar kuru slēgt iepirkuma līgumu.

piegādātāja iespējas līgumā, ko tas nozīmē iespējas tirdzniecības iespējas

Tādēļ ir pamats secināt, ka piegādātāja, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, izvēle pēc būtības ir iepirkuma procedūras mērķis un līgumslēdzēja maiņa nav pieļaujama Vēl IUB savā skaidrojumā pievērš uzmanību tam, ka nav pieļaujama arī piegādātāju apvienības dalībnieka maiņa Tātad šis likuma noteikums attiecas uz gadījumiem, kad iepirkuma procedūras rezultātā izvēlētais pretendents tiek aizstāts ar citu.

Likuma grozījumu attiecināšana uz visiem iepirkuma līgumiem Šie likuma noteikumi par iepirkuma līguma grozīšanu ir attiecināmi gan uz iepirkumu procedūru rezultātā slēgtajiem iepirkuma līgumiem, gan tiem līgumiem, kas noslēgti, nepiemērojot likumā regulētās iepirkuma procedūras Papildus tam ir jāņem vērā, ka likumā paredzētajiem noteikumiem par iepirkuma līguma grozīšanu nav paredzēti speciāli spēkā stāšanās noteikumi.

Tātad šie noteikumi ir attiecināmi arī uz iepirkuma līgumiem, kas noslēgti līdz grozījumu spēkā stāšanās noņemt tendenču līniju. Par pasūtītāja finansēto projektu iepirkumiem Latvijas Investīciju un attīstības ko tas nozīmē sniegtajā skaidrojumā bija norādīts: tā kā Ministru kabineta Šobrīd spēkā esošie Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem ietver sadaļu par līguma grozījumiem, kas pēc būtības ietver tos pašus pamatprincipus, kuri noteikti likumā.

piegādātāja iespējas līgumā, ko tas nozīmē grafu teorijas tirdzniecība

Papildus tam jāuzsver, ka likuma Apkopojot augstākminēto, jāsecina, ka šobrīd likuma noteikumos ir tikuši ietverti jau līdz šim spēkā esošie pamatprincipi iepirkuma līguma noteikumu grozījumu izdarīšanai un ES Tiesas praksē nostiprinātais. Šie noteikumi tiek attiecināti arī uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veikto iepirkumu rezultātā noslēgtajiem līgumiem, gan piemērojot SPS likumu, gan iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām Tātad jebkuru būtisku iepirkuma līguma noteikumu izdarīšana ir pielīdzināma jauna līguma noslēgšanai, kam attiecīgi ir jāpiemēro publisko iepirkumu jomas regulējums, izņemot likumā noteiktos gadījumus.

  • Iepirkuma līgums: kad ir pieļaujami tā noteikumu grozījumi? | Žurnāls Iepirkumi
  • Теперь он уже сверху вниз смотрел на концентрические волны камня и металла, многомильными дугами уходящие к центру города, Далеко-далеко, за силуэтами башен виднелись лужайки, деревья и Река с ее вечным круговым течением.
  • В его воплощении объединились все расы Галактики.

Publisko iepirkumu likums, Iepirkuma procedūras atklātums, piegādātāju brīva konkurence un vienlīdzīga attieksme pret tiem, līdzekļu efektīva izmantošana? Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, 2.