Org stratēģijas rādītājs.


Secinājumi un ieteikumi 1. Jau kopš Neraugoties uz to, ka Eiropas Savienībai bija vadoša nozīme Pašreizējais Eiropas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas org stratēģijas rādītājs apdraud Ir iespējamas atšķirīgas pieejas ar IAM saistīto jautājumu risināšanā, ņemot vērā to, org stratēģijas rādītājs vairākas dalībvalstis jau tagad izstrādā savas valsts ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, taču Eiropas stratēģiskais pamats vai kopīgas īstenošanas pamatnostādnes vēl nav pieņemtas.

EESK atzinīgi vērtē Eurostat pirmo Tomēr EESK ir konstatējusi vairākus trūkumus attiecībā uz pašreizējo rādītāju kopumu, kas būtu jāņem vērā Eurostat ikgadējā IAM uzraudzības ziņojuma turpmākajās publikācijās.

EESK aicina izstrādāt tādus rādītājus, kas kalpotu par pamatu politikas plānošanai un politikas veidošanai. Pašreizējais rādītāju kopums neļauj ne novērtēt sasniegto ceļā uz mērķu īstenošanu, ne nodrošināt atbilstīgu progresa izvērtējumu. Nepieciešams izvirzīt konkrētus ES politikas mērķus attiecībā uz IAM un izstrādāt rādītājus, kurus varētu izmantot, lai uzraudzītu šo mērķu sasniegšanu.

Tā kā nav noteikti konkrēti ES politikas mērķi, ES varētu novērtēt valstu sniegumu salīdzinājumā ar labākajiem un vidējiem rādītājiem.

EESK arī norāda uz dažiem tehniskiem ierobežojumiem; šis jautājums ir jārisina, lai nodrošinātu vislabāko rādītāju izmantošanu. Piemēram, joprojām tiek nepietiekami izmantoti horizontālie rādītāji, lai sniegtu informāciju par mērķu sinerģijām un dilemmām.

Tāpat vēl nav pilnībā iekļauta plašāka ietekme uz partnervalstu ilgtspējīgu attīstību un politikas saskaņotības uzraudzība attiecībā uz svarīgiem ārējiem un iekšējiem politikas mērķiem.

procentuālais variants olmp tirdzniecības bināro opciju ieraksts

Eurostat un valstu statistikas birojiem jānodrošina, ka tie piemēro saskaņotu rādītāju sistēmu. Ir jāizveido visaptveroša un integrēta rādītāju sistēma, kas org stratēģijas rādītājs IAM ieviešanas uzticamu uzraudzību Eiropas un valstu līmenī. Eurostat un valstu statistikas biroju rīcībā nav pietiekamu cilvēkresursu un finanšu līdzekļu, lai savāktu jaunus datus, tādēļ ne vienmēr ir iespējams izstrādāt jaunus un mērķtiecīgākus rādītājus.

EESK aicina nodrošināt pietiekamus resursus, lai pārvarētu šo būtisko ierobežojumu. EESK aicina pilsonisko sabiedrību aktīvi iesaistīties, lai definētu rādītājus org stratēģijas rādītājs novērtētu ES progresu ceļā uz mērķu sasniegšanu.

Ņemot vērā IAM visaptverošo specifiku, ir vajadzīga daudzpusēju ieinteresēto personu integrēta sadarbība. Tādēļ EESK iesaka papildināt rādītāju kopumu ar kvalitatīvu alternatīvo ziņojumu, kas sagatavots ciešā sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību, lai paplašinātu ieinteresēto personu apzinātu līdzdalību IAM sasniegšanā.

kā jūs varat nopelnīt naudu trīs dienu laikā 48. noteikums tirdzniecībā

Kvalitatīva informācija var izcelt interneta investīciju pasīvie ienākumi, kas pretējā gadījumā — ja tiek izmantoti vienīgi kvantitatīvi rādītāji — netiktu ietvertas.

EESK piedāvā uzņemties vadību, koordinējot papildu kvalitatīvā ziņojuma sagatavošanu. Org stratēģijas rādītājs EESK aicina Eiropas Komisiju sadarboties, organizējot Eiropas IAM org stratēģijas rādītājs līmeņa sanāksmi, kas kalpotu kā izvērtēšanas pasākums, kurā būtu iesaistītas visas attiecīgās ieinteresētās personas.

Lai nodrošinātu saskaņotu stratēģisko sistēmu, arī citi ES rādītāji piemēram, rādītāji, kas iekļauti sociālo rezultātu pārskatā vai Eiropas bioloģiskās daudzveidības rādītāji ir jāsaskaņo ar Visaptverošai stratēģijai jāsniedz šāds pārskats par IAM, ES politiku un dažādu rādītāju kopumu savstarpējo saikni. Visaptveroša, ilgtspējīga un ar Piemēram, IAM uzraudzība un to īstenošanas veicināšana ir jāietver Eiropas pusgada procesā.

Turklāt ES politikas izveide un novērtēšana piemēram, labāka regulējuma programma ir jāpielāgo tā, lai ilgtspējīgas attīstības mērķus pilnībā iekļautu politikas ciklā. Lai novērtētu ietekmi uz IAM un lemtu par kāda politikas priekšlikuma lietderīgumu, visiem tiesību aktiem un priekšlikumiem ir jāpiemēro ilgtspējas pārbaude.

EESK ierosina, ka par IAM iekļaušanu ES politikas jomās Komisijā būtu jāatbild Komisijas priekšsēdētāja vietniekam kopā ar specializētu projekta grupu, kam būtu konkrēts budžets un darba struktūra, kurā sadarbojas visi komisāri un Komisijas org stratēģijas rādītājs. Turklāt Eiropas Komisijas priekšsēdētājam savā ikgadējā uzrunā par stāvokli Savienībā ir jānovērtē sasniegtais un jāizklāsta turpmākā rīcība saistībā ar IAM īstenošanu.

Komisijas ES stratēģijas trūkums 2.

Eiropas Savienībai ir aktīvāk jāuzņemas vadošā loma ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā un veicināšanā. Faktiski ANO Tomēr, lai gan ES un tās dalībvalstis ir parakstījušas globālo programmu, Eiropa vēl atpaliek.

kā nopelnīt lielu naudu iepriekš apmaksāti signāli q optona binārām opcijām

ES un vairākas dalībvalstis līdz šim nav īstenojušas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kas nodrošinātu IAM sasniegšanu. Līguma par Eiropas Savienību 3. Lai gan vairākās ES politikas jomās — piemēram, rūpniecības, transporta un enerģētikas politikā — palielinās dažu ilgtspējas elementu daudzums, tām tomēr trūkst vērienīguma un finansējuma.

Kopumā EESK pauž nožēlu par acīmredzamo stratēģijas, politikas pieskarieties opcijai un integrācijas trūkumu kopējā ES kā nopelnīt naudu sēžot darbā koordinēšanā. EESK ir vienīgā Eiropas līmeņa iestāde, kas ilgtspējīgu attīstību ir izvirzījusi par galveno prioritāti.

Eiropas Parlamentā nav struktūras, kas nodarbotos ar ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, lai gan saistībā ar Tikmēr Eiropas Komisija ir izveidojusi daudzpusēju ieinteresēto personu platformu IAM īstenošanai, kas ir solis pareizajā virzienā, taču nav skaidrs, vai šī platforma turpinās pastāvēt arī nākamās Komisijas darbības laikā. Turklāt EESK agrāk atbalstīja vērienīgāku un plašāku pilsoniskās sabiedrības forumu nekā org stratēģijas rādītājs, kas visbeidzot tika izveidots  2.

Valstu līmenī vērojams atšķirīgs IAM plānošanas un īstenošanas līmenis  3. Dažas dalībvalstis jau ir pieņēmušas visaptverošas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, un dažos gadījumos gan reģionālās un vietējās pašvaldības, gan attiecīgās ieinteresētās personas īsteno arī IAM iniciatīvas, kas paredzētas informētības veicināšanai.

KAS BŪS SADAKO DRAUGS Monster Skola

Pastāv risks, ka valstu pieejas nebūs saskaņotas, jo nav izveidots attiecīgs Eiropas regulējums. EESK aicina iekļaut ilgtspējīgu attīstību valsts politikā un pilnībā iesaistīt organizētu pilsonisko sabiedrību izstrādē un īstenošanā saskaņā ar visaptverošu ES stratēģiju. Nākotnes plāni 3. Priekšsēdētājs J. Sagatavošanas posmā Komisija ņem vērā daudzpusējo ieinteresēto personu platformas dalībnieku viedokli par IAM.

IAM īstenošana ietver ekonomiskos, sociālos, politiskos un vides mērķus, kuru sasniegšanai nepieciešamas būtiskas izmaiņas Eiropas sabiedrībā un ES iestādēs.

kā nopelnīt naudu interneta portālā reāla stratēģija naudas bināro iespēju iegūšanai

Lai palielinātu iedzīvotāju izpratni par ilgtspējīgu attīstību, būtiska nozīme ir diskusijām par Eiropas nākotni pirms Eiropas politiskajām partijām savos vēlēšanu manifestos org stratēģijas rādītājs jāpauž sava nostāja un jāpievēršas ilgtspējīgas attīstības jautājumam.

Attiecībā uz Komisiju ir garastāvokļa indikatora iespējas pastiprināt priekšsēdētāja vietnieka, kas atbild par ilgtspējīgu attīstību, vadošo nozīmi, un pārstrukturizēt ģenerāldirektorātu pienākumus, org stratēģijas rādītājs precizētu, kuras personas atbild par katra IAM īstenošanu.

Galīgais lēmums par daudzgadu finanšu shēmu DFS Līdztekus nelielajam līdzekļu palielinājumam, kas ierosināts klimata jomas integrācijas mērķa sasniegšanai, jaunajā DFS būtu jāpiešķir atbilstīgi finanšu līdzekļi ilgtspējīgai attīstībai un arī jāgādā, ka finansējuma trūkums neapdraud IAM sasniegšanu.

Ir jāpiešķir finansējums IAM īstenotājiem, tostarp dalībvalstīm, vietējām pašvaldībām, uzņēmumiem un NVO, kas īsteno inovatīvus, elastīgus projektus. ES piedzīvo nopietnu politisko un institucionālo krīzi un saskaras ar tādiem izaicinājumiem kā pieaugoša sociālā nevienlīdzība, vides problēmas un uzticības zaudēšana valdībai un ES  4.

Lai pārvarētu šo situāciju, Eiropas Savienībai ir jānāk klajā ar jaunu vēstījumu, kas spēj piedāvāt reālus risinājumus mūsu sabiedrības problēmām. Šobrīd notiekošajām debatēm par Eiropas nākotni būtu jāveicina šī jaunā vēstījuma tapšana, ņemot vērā Eiropas valstu vadītājiem jāīsteno spēcīgāka vadība un jāpadara IAM par galveno sava politiskā diskursa un Eiropas redzējuma elementu. Jaunajam ilgtspējīgas attīstības vēstījumam jāsniedz iedzīvotājiem atbildes uz jautājumu, kādā veidā valsts pārvaldes iestādes un organizētā pilsoniskā sabiedrība plāno atbalstīt viņu centienus panākt ekonomisko, sociālo un vides labklājību.

kad tiks slēgtas binārās opcijas stohastiskas rsi binārās opcijas

Rādītāju noteikšana 4. EESK uzskata, ka ir vajadzīga plašāka pieeja attiecībā uz ES IAM rādītājiem: tie nav tikai vienkāršs novērtējums un ziņošanas rīks, bet gan veicina politikas formulēšanu un politikas veidošanu. Rādītājiem jāpalīdz ES politikas veidotājiem definēt turpmāko politiku un plānot, kā labāk sasniegt IAM. Turklāt rādītājiem jāpalīdz org stratēģijas rādītājs veidotājiem konstatēt IAM progresa novirzes un laikus ieviest vajadzīgās politikas izmaiņas, lai līdz EESK uzskata, ka Eurostat To ir nepieciešams pilnveidot, uzlabojot rādītājus.

Tā kā ES līmenī nav noteikti kvantitatīvi mērķi, metode, ko patlaban izmanto, lai novērtētu sasniegto t. Uzraudzības ziņojumā ir vairāk jāuzsver, ka programmas elementi ir savstarpēji saistīti, un, veicot darbības, ir jācenšas stiprināt katru konkrēto mērķi, nevienu no tiem nevājinot.

Lai gan starpnozaru org stratēģijas rādītājs ir vērtīgi, to izmantošana joprojām ir nepietiekama, lai sniegtu informāciju par mērķu sinerģiju un dilemmām.

Turklāt ziņojumā būtu jānovērtē plašāka ietekme uz partnervalstu ilgtspējīgu attīstību un jāuzrauga politikas saskaņotība attiecībā uz svarīgiem ārējiem un iekšējiem politikas mērķiem. Visbeidzot, ir jānodrošina, ka rādītāji spēj sniegt salīdzinošu pārskatu par Eiropas valstīm un noteikt īstenošanas atšķirības dalībvalstīs, turklāt tie ir regulāri jāatjaunina, lai to demo konta binārās opcijas 60 sekundes būtu labākie pieejamie zinātniskie pierādījumi, opciju tirdzniecība, kas ir un informācija.

Lai izveidotu saskaņotu rādītāju kopumu, kas sniedz skaidru pārskatu par IAM īstenošanu ES līmenī, ir svarīgi izveidot visaptverošu rādītāju sistēmu, kas aptvertu Eiropas un valstu līmeni. Pirmkārt, pašreizējie org stratēģijas rādītājs, kas tiek izmantoti dažādām politikas jomām ES līmenī, ir jāsaskaņo vai vismaz jāsaista ar ES IAM rādītājiem.

Piemēram, tādi attiecīgo rādītāju org stratēģijas rādītājs kā sociālo rezultātu pārskats vai Eiropas bioloģiskās daudzveidības rādītāji ir jāsaista ar ES IAM rādītājiem, un to saistība ir skaidri jādefinē. Otrkārt, valstu ilgtspējīgas attīstības stratēģijās ir jāizmanto tie paši rādītāji vai vismaz tādi, kas ir salīdzināmi ar ES IAM rādītājiem.

Pretējā gadījumā pastāvēs liels risks, ka dalībvalstīs tiks izmantotas atšķirīgas, nesaskaņotas pieejas. Treškārt, ES ir jānodrošina visaptverošs process, kā sagatavot ziņojumus ANO augsta līmeņa politiskajam forumam par ilgtspējīgu attīstību.

EESK uzskata, ka ir jānovērš konkrēti šķēršļi, kas negatīvi ietekmē rādītāju org stratēģijas rādītājs procesu. Saskaņā ar Eiropas Statistikas pārvaldības konsultatīvās padomes Lai uzlabotu rādītāju kopumu, lielāka prioritāte jāpiešķir ilgtspējas rādītāju izstrādei, turklāt Eurostat un valstu statistikas birojiem jāparedz pienācīgs finansējums ilgtspējas rādītāju izstrādei saskaņā ar IAM Tādējādi būs iespējams pievienot jaunus rādītājus, saistībā ar kuriem varētu būt org stratēģijas rādītājs papildu dati.

Attiecībā uz pašreizējo Eurostat rādītāju kopumu EESK ir konstatējusi vairākas nepilnības, kuras ir jānovērš, ideālā gadījumā — publicējot Eurostat Nepieciešami uzlabojumi šādās jomās: — objektīvāks kopējo rezultātu vizuālais attēlojums, lai neradītu maldīgu priekšstatu, ka Eiropā kopumā notiek virzība uz IAM sasniegšanu, kas ir pretrunā citiem kvalitatīviem vai tematiskiem pētījumiem, kā arī iedzīvotāju priekšstatiem, — lielāka uzmanība jāpievērš Eiropas pašreizējā attīstības modeļa plašākai ietekmei, piemēram, turpinot pilnveidot Eurostat jau paveikto darbu par pēdas nospiedumiem, kā arī sniedzot Eiropas palīdzību partnervalstīm, lai tās varētu sasniegt IAM, — novatoriskāka pieeja, kā izprast IAM programmas nedalāmību plašākā tvērumā nekā tikai pēc horizontālajiem rādītājiem, kas paši par sevi neuzrāda dažādu ilgtspējas dimensiju nelīdzsvarotību un pretrunas, kā arī tādas sistēmas trūkumu, pēc kuras varētu novērtēt politikas saskaņotību, — vairāk datu par uzņēmumu, vietējo pašvaldību un NVO darbību, — vairāk informācijas par dalībvalstu sniegumu IAM īstenošanā, jo vidējie dati sniedz nepilnīgu priekšstatu.

Tāpat ir svarīgi sniegt informāciju valstu līmenī, jo dalībvalstīm ir ekskluzīva kompetence attiecībā uz vairākiem IAM, — labāki pārskatatbildības rādītāji attiecībā uz IAM sasniegšanu saskaņā ar Lai gan garas laikrindas ir lietderīgas, rādītāji ir jāpārskata un jāpilnveido, ņemot vērā gan konstatētās jaunās problēmas, gan zināšanu bāzes attīstību, tostarp jaunus datus. Kaut arī Eurostat centieni Ir jāpalielina organizētas pilsoniskās sabiedrības līdzdalība Eurostat gada ziņojuma sagatavošanā.

Eurostat plašāk jāapspriežas ar pilsonisko sabiedrību par rādītāju noteikšanu un to sasniegšanas progresa novērtēšanu. Kopumā pilsoniskā sabiedrība šajā procesā ir jāiesaista pietiekami agri, lai varētu izmantot tās ieteikumus, un Eurostat ir jāpaskaidro, kāpēc pilsoniskās sabiedrības ieteikumi ir vai nav ņemti vērā. Tam, kuras jomas tiek uzraudzītas un kuras ne — jo īpaši rādītāju izveidei un izvēlei —, ir ievērojama politiska ietekme  Tādēļ Eurostat gada ziņojuma sagatavošanas procesa gaitā ir jānodrošina iespēja pilsoniskajai sabiedrībai iesaistīties ziņojuma sagatavošanā, kvalitatīvi interpretējot rādītājus.

Tas būtu jāpapildina ar regulārām Eirobarometra aptaujām, kurās novērtēt iedzīvotāju priekšstatus par panākto progresu. EESK saprot, ka pilsoniskajai sabiedrībai nav pietiekamu resursu statistikas datu sagatavošanai, lai ierosinātu jaunus rādītājus, kas var izpildīt Eurostat statistikas datu ticamības kritērijus.

Tomēr pilsoniskā sabiedrība spēj definēt lietderīgus rādītājus, kuri papildus Eurostat datiem izmanto citus avotus.

Piemēram, tie ir rādītāji, ko patlaban izstrādā Ilgtspējīgas attīstības risinājumu tīkls. Tomēr EESK uzskata, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir jāatbalsta, organizējot spēju veidošanas pasākumus, lai tās varētu labāk iesaistīties diskusijās ar Eurostat. Lai, kā minēts iepriekš, nāktu klajā ar jaunu, pārliecinošu vēstījumu, kura pamatā būtu ilgtspējīga attīstība, EESK aicina uzlabot Eiropas Komisijas un Eurostat ziņošanu par IAM progresu.

Eurostat ziņojums lasītājam nav pilnībā saprotams un par to nav sniegta plaša informācija, tādēļ būtu jāmeklē jaunas iespējas, kā veicināt nespeciālistu un sabiedrības izpratni par to. Kā daļu no vērienīgas izpratnes veidošanas stratēģijas jāizskata iespējas izmantot arī citus pētniecības un komunikācijas produktus. EESK atzīst, ka Eurostat gada ziņojums neietver un nevar ietvert org stratēģijas rādītājs informāciju.

Stratēģiskā plānošana

Lai novērstu šo trūkumu kā arī veicinātu pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanosEESK ierosina papildināt IAM īstenošanas uzraudzību ar atsevišķu, neatkarīgu, kvalitatīvu ēnu ziņojumu, kas org stratēģijas rādītājs izstrādāts ciešā sadarbībā ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.

Šajā ēnu ziņojumā galvenā uzmanība jāpievērš: a pārdomām par Eurostat ziņojumu un tā analīzei; b Eurostat ziņojuma papildināšanai ar kvalitatīvu informāciju no organizētas pilsoniskās sabiedrības; un c organizētas pilsoniskās sabiedrības skaidrojuma sniegšanai par virzību IAM īstenošanā. Viens no IAM programmas svarīgākajiem elementiem ir pārskatatbildība.

Vērienīga IAM stratēģija ir jāpapildina ar stingru pārskatatbildības sistēmu, kurā svarīga nozīme ir organizētai pilsoniskajai sabiedrībai. Tādēļ ir jāveicina Savienības iedzīvotāju informētība, kā arī jāveic viedokļa apsekojumi un jāliek lietā arī citi iedzīvotāju atsauksmju iegūšanas mehānismi. Šajā saistībā Eiropas Komisijai sadarbībā ar EESK būtu jāorganizē IAM augstākā līmeņa sanāksme, lai veiktu ikgadēju novērtēšanas darbu kopā ar dalībvalstīm, Eiropas Parlamentu, pilsonisko sabiedrību, uzņēmumiem un reģionālajām un vietējām pašvaldībām, kā arī jāapņemas uzturēt iekļaujošu video iespējas iesācējiem regulāru dialogu ar ieinteresētajām personām.

Visbeidzot, jāveicina labas prakses apmaiņa attiecībā uz pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu IAM novērtēšanā.

kā nopelnīt naudu, izveidojiet vietni tiešraides variants

EESK varētu dot lielu ieguldījumu, atbalstot pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespējas apmainīties ar šāda veida pieredzi, veidojot sinerģiju, vairojot zināšanas, veicinot informētību un sekmējot sadarbību. IAM integrācija ES pārvaldībā 5. Pašreizējā ES pārvaldības sistēma jāpielāgo tā, lai tā palīdzētu īstenot Neraugoties uz Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieka īstenoto vadību, ir acīmredzams, ka vairāki Komisijas org stratēģijas rādītājs šajā procesā iesaistās vāji, tādējādi kavējot progresu.

To pašu var teikt par Parlamentu, kam jāizveido efektīvs process komitejās, lai diskutētu par IAM īstenošanu. Visbeidzot, Eiropadomes IAM darba grupai, kas ir atzinīgi vērtējams panākums, org stratēģijas rādītājs pienācīga IAM integrācija visos jautājumos, kurus izskata Eiropadomē, piemēram, par KLP nākotni, kohēzijas politiku, transporta politiku  13ārējām attiecībām  14 un nākamo DFS Turpmākajai visaptverošajai ES ilgtspējīgas attīstības stratēģijai ir izšķiroša nozīme IAM integrēšanā visos ES politikas virzienos un satvara nodrošināšanā IAM īstenošanas koordinēšanai un uzraudzībai Eiropas Savienībā un dalībvalstīs.

Kā jau minēts, šajā stratēģijā jānosaka mērķuzdevumi, līdzekļi to izpildei un saskaņots radītāju kopums, ko izmantot progresa uzraudzībā.

Kā minēts iepriekš, šai atsauces rādītāju sistēmā jāintegrē visi attiecīgie Eiropas rādītāji, ko pašlaik izmanto dažādās politikas jomās, un jādefinē esošo rādītāju un IAM rādītāju savstarpējās saiknes. Patlaban sociālo rezultātu pārskatā ir 12 rādītāji; astoņi no tiem ir pilnīgi vai daļēji iekļauti ES IAM kopumā.

Stratēģijas sastāvdaļas[ labot šo sadaļu labot pirmkodu ] Vārds stratēģija radies no grieķu vārda strategos, kas nozīmē ģenerālā māksla.

Tam jāietver kontroles process, kurā novērtēt IAM īstenošanas stratēģiju atbilstību dalībvalstu līmenī. Valstu iestādēm ir jāsaņem kopīgas pamatnostādnes, un šīs iestādes ir jāuzrauga, lai visi centieni būtu vērsti vienā virzienā. Turklāt ir jāveicina paraugprakses apmaiņa starp dalībvalstīm. Ievērojami jāpaplašina Eiropas pusgada tvērums, papildinot tā tradicionālo ekonomikas dimensiju un saistībā ar visaptverošu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju vienādā mērā pilnībā integrējot sociālo un vides dimensiju.

Līdz ar to konkrētām valstīm adresētie ieteikumi ir jāsaskaņo ar IAM, kā arī ar analīzi, kas veikta valstu ziņojumos, kuri sagatavoti Eiropas pusgada procesā. Nesen izveidotās Strukturālo reformu atbalsta org stratēģijas rādītājs SRAP mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm org stratēģijas rādītājs iestāžu, strukturālās un administratīvās reformas. Paredzams, ka turpmākajos gados Strukturālo reformu atbalsta programmai būs svarīga nozīme.

Lai nodrošinātu IAM integrāciju visās ES politikas jomās, atbilstīgi jāpielāgo labāka regulējuma programma, nodrošinot visaptverošu un holistisku pieeju attiecībā uz IAM. Turklāt būtu jāpārskata labāka regulējuma metodes, lai nodrošinātu, ka ar tām var novērtēt ilgtermiņa mērķu sasniegšanu un izmērīt attālumu līdz IAM sasniegšanai. Ierosinot jaunas likumdošanas vai politikas iniciatīvas, Eiropas Komisijai skaidri jānorāda, kuru IAM ir paredzēts īstenot, org stratēģijas rādītājs jāveic ilgtspējas tests, lai novērtētu paredzamo ietekmi uz IAM kā daļa no ietekmes novērtēšanas procesa, kura mērķis ir novērtēt priekšlikumu ekonomisko, sociālo un vides aspektu.