Opcijas cena sastāv no. Svarīgākās lietas īsumā


Vispārējie jautājumi 6. Kotēšana ir finanšu instrumentu iekļaušana Biržas sarakstos un tirdzniecība ar tiem. Kotēšanas uzsākšanas procedūra ir pasākumu kopums, ko veicot tiek izvērtēta kotēšanai pieteikto finanšu instrumentu un tā emitenta atbilstība šajos Noteikumos noteiktajām prasībām.

Lēmumu par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu Biržas sarakstos pieņem Biržas valde. Kotēšanas uzsākšanas procedūra sākas ar brīdi, kad Emitents ir iesniedzis Biržai pieteikumu par tā emitēto finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu Biržas sarakstos turpmāk - Kotēšanas pieteikums. Biržai ir tiesības publicēt pielaides un piegādes iespēja par kotēšanas procedūras uzsākšanu Biržas mājaslapā internetā.

Biržas valdei ir tiesības noteikt emitentam pienākumu kotēšanas uzsākšanas procedūras laikā pilnībā ievērot šo Noteikumu 3. Kotēšanas uzsākšanas procedūra noslēdzas: 1 ar Biržas valdes lēmumu par kotēšanas uzsākšanu vai 2 ar Biržas valdes lēmumu par atteikumu uzsākt kotēšanu, vai 3 ar Emitenta iesniegumu par Kotēšanas pieteikuma atsaukšanu, vai, 4 izpildoties šo Noteikumu 6. Lēmums par opcijas cena sastāv no 6.

Biržas Valde pieņem lēmumu par kotēšanas uzsākšanu vai par atteikumu uzsākt kotēšanu 10 dienu laikā no dienas, kad Emitents ir iesniedzis Biržai Kotēšanas pieteikumu un šajos Noteikumos noteiktos dokumentus. Ja Birža no Emitenta ir pieprasījusi papildu informāciju, Kotēšanas pieteikuma izskatīšanas termiņš sākas no opcijas cena sastāv no informācijas iesniegšanas dienas Biržai.

Ja Emitents neiesniedz Biržas valdes pieprasīto informāciju noteiktajos termiņos un Biržas valde šī iemesla dēļ nevar pieņemt lēmumu šo Noteikumu 6.

Kas ir binārās iespējas?

Ja lēmumā par kotēšanas jaunumu tirdzniecības iezīmes nav noteikts citādi, kotēšanai pieteikto finanšu instrumentu pirmā kotēšanas diena ir sestā 6 tirdzniecības diena no lēmuma par kotēšanas uzsākšanu pieņemšanas dienas to ieskaitotizņemot gadījumus, ja nav izpildīti šo Noteikumu 6.

Biržas valde lēmumā par kotēšanas uzsākšanu vai par atteikumu uzsākt kotēšanu norāda šajos Noteikumos noteiktos nosacījumus un prasības, uz kuriem pamatojoties lēmums ir pieņemts.

Biržas valdei ir tiesības atteikt kotēšanu Biržas sarakstos arī gadījumā, kad Emitents un tā emitētie finanšu instrumenti atbilst šiem Noteikumiem, bet Biržas valde, izvērtējot Emitenta finansiālo stāvokli, pozīciju tirgū, klientu struktūru, izaugsmes potenciālu, darbības jomu, reputāciju, nākotnes plānus un citus būtiskus faktorus, kas ir svarīgi Emitenta saimnieciskās darbības novērtēšanai, secina, ka finanšu instrumentu iekļaušana Biržas sarakstos var negatīvi ietekmēt regulētā tirgus atbilstošu darbību un kaitēt ieguldītāju interesēm.

Biržas valdei nolūkā nodrošināt finanšu instrumentu pietiekamu likviditāti ir akciju opciju tirdzniecības stratēģijas pieprasīt Emitentam, kas ir iesniedzis Kotēšanas pieteikumu, noslēgt līgumu ar Biržas biedru par tirgus uzturēšanu Emitenta finanšu opcijas cena sastāv no.

Scalping opcijas gammas - Forex - 2020

Pirmais lēmums par kotēšanas uzsākšanu 6. Kā nopelnīt studentu naudu lēmums par kotēšanas uzsākšanu ir lēmums, kura pieņemšanas brīdī Opcijas cena sastāv no sarakstos netiek kotēts neviens no Emitenta opcijas cena sastāv no finanšu instrumentiem. Ja pirmais Emitenta Kotēšanas pieteikums ir noraidīts, Emitentam ir tiesības atkārtoti iesniegt Kotēšanas pieteikumu ne ātrāk kā pēc sešiem 6 mēnešiem no iepriekšējā Kotēšanas pieteikuma noraidījuma.

Pamatojoties uz Emitenta iesniegumu, Biržas valdei ir tiesības šo termiņu saīsināt. Papildu lēmums par kotēšanas uzsākšanu 6. Papildu lēmums par kotēšanas uzsākšanu ir lēmums, kura pieņemšanas brīdī Biržas sarakstos tiek kotēts kāds no Emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem. Ja Biržas valde ir pieņēmusi lēmumu noraidīt Emitenta pieteikumu par papildu finanšu instrumentu kotēšanu, tai ir tiesības apturēt visu Emitenta tā paša veida un kategorijas finanšu instrumentu kotēšanu, pamatojoties uz šo Noteikumu Lēmums par kotēšanas uzsākšanu ar nosacījumu 6.

pārbaudīti kursi ienākumiem tiešsaistē

Biržas valdei ir tiesības pieņemt lēmumu par kotēšanas uzsākšanu arī gadījumos, kad Emitents, kas piesakās uz kotēšanu, vai viņa emitētie finanšu instrumenti Kotēšanas pieteikuma iesniegšanas brīdī neatbilst šo Noteikumu prasībām, taču Biržas valde uzskata, ka Emitents un Emitenta emitētie finanšu instrumenti atbildīs šajos Noteikumos emitentam un finanšu instrumentiem noteiktajām prasībām pēc finanšu instrumentu sākotnējās izvietošanas, publiskā piedāvājuma izteikšanas vai citām darbībām, kas tiks veiktas pēc lēmuma par kotēšanu pieņemšanas, taču pirms šajos Noteikumos noteiktā termiņa.

Birža šajā lēmumā nosaka nosacījumus, kuri Emitentam ir jāizpilda, kā arī šo nosacījumu izpildes termiņu. Ja Biržas valde ir pieņēmusi lēmumu par kotēšanas uzsākšanu ar nosacījumu, tad attiecīgo finanšu instrumentu kotēšanu var uzsākt tad, kad Emitents ir izpildījis visus lēmumā par kotēšanas uzsākšanu minētos nosacījumus un kad Emitents un viņa emitētie finanšu instrumenti atbilst šo Noteikumu prasībām.

Emitenta pienākums ir nekavējoties pēc lēmumā ietverto nosacījumu izpildes iesniegt Biržai ziņojumu, kas satur informāciju par nosacījumu izpildi. Ja Emitents nav izpildījis visus lēmumā iekļautos nosacījumus Biržas valdes noteiktajā termiņā vai ja Emitents vai tā emitētie finanšu instrumenti neatbilst šo Noteikumu prasībām, kā arī ja Biržai ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka finanšu instrumentu sākotnējās izvietošanas, publiskā piedāvājuma vai citu darbību laikā tika pārkāptas tiesību aktu prasības vai emisijas noteikumi, Biržas valde var atkārtoti izskatīt Kotēšanas pieteikumu.

Ja Biržas valde, ievērojot šo Noteikumu 6. Lēmuma paziņošana un tirdzniecības uzsākšana 6. Birža pēc Biržas valdes lēmuma par kotēšanas uzsākšanu pieņemšanas nekavējoties nosūta rakstisku paziņojumu par pieņemto lēmumu Emitentam, FKTK un Opcijas cena sastāv no Centrālajam depozitārijam.

Birža informāciju par pieņemto lēmumu nekavējoties ievieto Biržas mājaslapā internetā. Lēmuma apstrīdēšana Ja Biržas valde ir pieņēmusi opcijas cena sastāv no par atteikumu uzsākt kotēšanu, Emitentam ir tiesības pārsūdzēt Biržas valdes lēmumu FKTK trīsdesmit 30 dienu laikā no dienas, kad Emitents saņēmis attiecīgo lēmumu vai pēc šo Noteikumu 6. Kotēšanas līgums Emitentam ir pienākums piecu 5 tirdzniecības dienu laikā no lēmuma par kotēšanas uzsākšanu pieņemšanas dienas parakstīt Kotēšanas līgumu, kas arī nosaka Emitenta pienākumus ievērot šos Noteikumus.

Birža neuzsāk tirdzniecību ar Emitenta finanšu instrumentiem, kamēr nav noslēgts Kotēšanas līgums. Kotēšanas indikatori atkritumu tvertnes opcijām iesniedzamie dokumenti 7. Kotēšanas pieteikums 7. Emitents, kas vēlas kotēt savus finanšu instrumentus kādā no Biržas sarakstiem, iesniedz Biržai Kotēšanas pieteikumu, kuram pievieno šo Noteikumu 7.

Kotēšanas pieteikums nav jāiesniedz, ja Emitents palielina savu akciju kapitālu, izlaižot tāda paša veida un kategorijas akcijas vai prēmijakcijas, kas jau tiek tirgotas Biržā, vai izlaižot konvertējamas obligācijas saistībā ar šīm akcijām, ja Biržas valde nenolemj citādi. Kotēšanas pieteikums attiecas uz visiem viena Emitenta emitētajiem vai emitējamiem viena veida un kategorijas opcijas cena sastāv no instrumentiem, kuros ir nostiprinātas vienas un tās pašas tiesības, ja šādi finanšu instrumenti nav iekļauti Biržas sarakstos.

  • Bināro opciju tirdzniecība ar IG Markets - vairāk par piedāvājumu | Stock Trend System
  • Gaismas mērītājs ar vēlmi izglītot

Kotēšanas pieteikuma saturs Emitents Kotēšanas pieteikumu sagatavo atbilstoši Biržas valdes apstiprinātajam paraugam, norādot tajā Biržas valdes noteikto informāciju. Kotēšanas pieteikumam pievienojamie dokumenti 7. Kotēšanas pieteikumam ir jāpievieno šajā sadaļā atbilstošajam finanšu instrumentu veidam noteiktie dokumenti.

, privāto uzņēmumu akciju opciju patiesā vērtība

Ja Kotēšanas pieteikums tiek iesniegts pirmo reizi, tam ir jāpievieno apņemšanās noslēgt Kotēšanas līgumu ar Biržu, kā noteikts šo Opcijas cena sastāv no 6. Ja Kotēšanas pieteikums tiek iesniegts pirmo reizi par akcijām vai komercsabiedrības parāda vērtspapīriem, Kotēšanas pieteikumam papildus ir jāpievieno šādi dokumenti: 1 Emitenta valdes ziņojums par emitenta saimnieciskās darbības plāniem pašreizējā un vismaz nākamajā pārskata periodā; 2 gadījumā, ja Emitentam ir mātes uzņēmums, Emitenta mātes uzņēmuma lēmums un paša Emitenta lēmums par to, ka Emitentam kā koncernā ietilpstošam uzņēmuma nav un nebūs pienākums veikt maksājumus savam mātes uzņēmumam; 3 gadījumā, ja Pārbaudīti darba kursi, kā pelnīt naudu tiešsaistē ir mātes uzņēmums, Emitenta mātes uzņēmuma rakstiska apņemšanās ievērot šos Noteikumus.

Ja Emitenta mātes uzņēmums ir atkarīgais uzņēmums, Emitents iesniedz tā mātes uzņēmuma valdošā uzņēmuma apņemšanos ievērot Biržas dzīvsudraba ieņēmumi internetā. Ja parāda vērtspapīru emisija notiek saskaņā ar opcijas cena sastāv no programmu, Emitents iesniedz arī emisijas programmu; 5 ja ar Biržas biedru ir noslēgts līgums par tirgus uzturēšanu Emitenta finanšu instrumentiem, informāciju par līgumu noslēgšanu un galveno līguma nosacījumu apraksts; 6 Emitenta pilnvarotās pārvaldes institūcijas lēmums par Kotēšanas pieteikuma iesniegšanu; 7 ziņojums par Emitenta un tā vērtspapīru atbilstību šajos Noteikumos kotēšanas uzsākšanai noteiktajām prasībām; 8 informācija par emisijas organizētājiem un par visiem līgumiem, kas noslēgti starp Emitentu un vienu vai vairākiem emisijas organizētājiem.

Ja Kotēšanas pieteikums tiek iesniegts par Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma parāda vērtspapīru, pieteikumā jānorāda šāda informācija: 1 finanšu instrumenta ISIN kods; 2 finanšu instrumenta dzēšanas datums; 3 viena finanšu instrumenta nominālvērtība latos; 4 iekļaujamo finanšu instrumentu skaits; 5 finanšu instrumentu iekļaušanas un dzēšanas datums; 6 fiksētā ienākuma procentu likme, ja tāda ir noteikta, kā arī tās aprēķināšanas un izmaksu datums.

Tiesības atbrīvot no atsevišķas informācijas sniegšanas Atsevišķos gadījumos Biržas valdei ir tiesības nolemt, ka dažu šo Noteikumu 7. Tiesības pieprasīt papildu informāciju 7. Papildus šo Noteikumu 7. Prospekts 8. Prospektam jābūt reģistrētam FITL noteiktajā kārtībā. Biržas valde var noteikt kārtību, kādā tiek sagatavota informācija par tādu finanšu instrumentu emisiju, kuru iekļaušanai regulētajā tirgū saskaņā ar FITL noteikumiem nav nepieciešams sagatavot prospektu. Prospekta publicēšana 8.

Prospektu un paziņojumu par lēmumu uzsākt kotēšanu Birža publicē Biržas mājaslapā internetā nekavējoties pēc tam, kad Biržas valde pieņēmusi lēmumu par kotēšanas uzsākšanu, bet ne vēlāk kā 3 darba opcijas cena sastāv no pirms tirdzniecības ar attiecīgajiem finanšu instrumentiem uzsākšanas dienas. Pēc Kotēšanas pieteikuma iesniegšanas Biržai Emitentam ir pienākums nekavējoties opcijas cena sastāv no Biržu par jebkuriem apstākļiem, kas ir iestājušies Kotēšanas pieteikuma izskatīšanas laikā, ja šādi apstākļi var ietekmēt finanšu instrumentu cenu un ieguldītāju lēmumu par darījumu veikšanu ar finanšu instrumentiem.

Emitenta kā nopelnīt miljonu dolāru par binārām opcijām ir nekavējoties informēt Biržu par jebkuriem apstākļiem, kas iestājas laika posmā no prospekta publicēšanas līdz finanšu instrumentu tirdzniecības uzsākšanai Biržas sarakstos, ja šie apstākļi varētu ietekmēt emitēto finanšu instrumentu cenu un ieguldītāju intereses turpmāk - būtiski notikumi.

Emitenta pienākums ir aprakstīt visus šos apstākļus prospekta pielikumā. Vispārējās prasības finanšu instrumentu iekļaušanai Biržas sarakstos 9. Prasības emitentam 9. Emitentam, kas vēlas iekļaut tā emitētos finanšu instrumentus kādā no Biržas sarakstiem, ir jābūt reģistrētam un jādarbojas atbilstoši tā reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem.

Biržai ir tiesības neiekļaut Biržā tāda Emitenta finanšu instrumentus, pret opcijas cena sastāv no tikusi ierosināta maksātnespēja vai pret kuru tikusi uzsākta bankrota procedūra divu gadu laikā pirms Kotēšanas pieteikuma iesniegšanas, vai kuram minētajā laika posmā bijušas regulāras maksātnespējas problēmas. Emitenta saimnieciskajai darbībai, tajā skaitā juridiskajam un ekonomiskajam stāvoklim, ir jābūt tādam, kas neapdraud ieguldītāju intereses.

Emitenta vadība nedrīkst būt būtiski mainīta divpadsmit kalendāro mēnešu laikā pirms Kotēšanas pieteikuma iesniegšanas datuma. Emitenta vadības izmaiņas uzskatāmas par būtiskām, ja iepriekšējo divpadsmit kalendāro mēnešu laikā ir nomainīta vairāk nekā puse no Emitenta padomes vai valdes locekļiem.

tirdzniecība ar ziņu video pamācībām

Atsevišķos gadījumos Biržas valde var nolemt, ka šī prasība nav piemērojama. Prasības finanšu instrumentiem 9. Biržas sarakstos var iekļaut vienīgi brīvi pārvedamus finanšu instrumentus, un to atsavināšanas tiesības nedrīkst tikt ierobežotas Emitenta statūtos.

Kotēšanai var pieteikt tikai dematerializētus finanšu instrumentus. Kotēšanai pieteiktiem finanšu instrumentiem jāatbilst tiem piemērojamo normatīvo aktu opcijas cena sastāv no, un tiem jābūt emitētiem saskaņā ar šiem normatīvajiem aktiem un Emitenta statūtiem vai citiem Emitenta darbību regulējošiem dokumentiem.

Biržas valde pieņem lēmumu atļaut uzsākt tikai tādu finanšu instrumentu kotēšanu, kam varētu būt pietiekami liels pieprasījums un piedāvājums, kas ļautu tiem noteikt pamatotu cenu. Novērtējot šo faktu, Biržas valde ņem vērā tirgus uzturēšanas līguma, kas noslēgts ar Biržas biedru, esamību. Prasības finanšu pārskatiem 9. Emitentam, kas piesakās uz kotēšanu biržas Oficiālajā sarakstā, gada pārskatu revidents ir jāsaskaņo ar Biržu. Emitentam, kas piesakās uz kotēšanu Oficiālajā sarakstā, finanšu pārskati jāsagatavo saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

E-serviss Dabasgāzes un elektroenerģijas tirgus Latvijā Latvijas enerģijas tirgus attīstās, katru gadu tirgū parādās jauni pakalpojumu sniedzēji, jaunas alternatīvas videi draudzīgākai enerģijai, notiek cenu izmaiņas, parādās jaunas enerģijas ieguves opcijas. Katru gadu tiek strādāts pie jaunu dabasgāzes savienojumu sistēmu izstrādes, kā arī tiek uzlabotas jau esošās. Alternatīvas elektroenerģijas ieguves opcijas kļūst populārākas, patērētāji — videi draudzīgāki. Šajā rakstā esam apkopojuši vairākus svarīgus faktus par Latvijas dabasgāzes un elektroenergījas tirgus vēsturi un par to, kā tirgus izskatās mūsdienās.

Ja Emitents, kas piesakās uz kotēšanu, ir koncerna mātes uzņēmums, Emitents iesniedz Biržai konsolidēto gada pārskatu. Konsolidēto gada pārskatu emitents sagatavo saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

Emitentam ir jāsagatavo un jāiesniedz gada pārskati un finanšu pārskati par šajos Noteikumos noteiktajiem periodiem, ievērojot šajos Noteikumos noteikto kārtību un Biržas rekomendācijas, ja tādas ir izstrādātas. Emitenta statūti 9. Emitenta statūtiem jāatbilst emitenta darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Emitents nodrošina, ka tā statūti ir publiski pieejami Emitenta birojā un Emitenta mājaslapā internetā, ja tāda ir izveidota.

Pirkšanas opcija. Pārdevēja opcijas izmantošanas piemērs

Īpašās prasības akciju kotēšanai, ja tiek palielināts emitenta pamatkapitāls Ja papildus tiek emitētas tāda veida un opcijas cena sastāv no akcijas, kas jau tiek kotētas Biržā, Emitentam nekavējoties pēc tam, kad akcijas kļuvušas brīvi pārvedamas, jāinformē Birža par jaunās emisijas akciju kotēšanas uzsākšanu.

Kotēšanas pieteikums nav nepieciešams gadījumā, ja Emitents palielina savu akciju kapitālu, emitējot vienas un tās pašas kategorijas akcijas, prēmijakcijas vai konvertējamas obligācijas saistībā ar šīm akcijām.

Ja jaunemitētajām akcijām nav vienlīdzīgas tiesības ar tā paša veida un kategorijas akcijām, kas jau kotētas Biržā, tai skaitā vienlīdzīgas tiesības saņemt dividendes nākamajā dividenžu izmaksā kopā ar Biržā jau kotētajām tā paša veida akcijām, LCD piešķir no jauna emitētajām akcijām kodu, kas atšķiras no Biržā jau kotēto tās pašas kategorijas akciju koda.

Pēc tam, kad Emitents ir iesniedzis Biržai izrakstu no ieraksta Komercreģistrā par pamatkapitāla palielināšanu un ir informējis Biržu, ka pamatkapitāla palielināšanas rezultātā emitētās akcijas piešķir vienlīdzīgas tiesības ar Biržā opcijas cena sastāv no kotētām tā paša veida akcijām, tai skaitā vienlīdzīgas tiesības saņemt dividendi nākamajā dividenžu izmaksā kopā ar Biržā jau kotētām tā paša veida akcijām, Birža kotē no jauna emitētās akcijas ar opcijas cena sastāv no, kas ir identisks Biržā jau kotēto tā paša veida akciju kodam.

Šo Noteikumu Īpašās prasības akciju kotēšanai Oficiālajā sarakstā Akciju emitenta saimnieciskās darbības ilgums Emitentam, kas piesakās uz kotēšanu Oficiālajā sarakstā, jāveic darbība tā galvenajā saimnieciskās darbības jomā vismaz trīs 3 gadus.

Akciju emitenta finanšu pārskati Emitenta, kas piesakās uz akciju kotēšanu Oficiālajā sarakstā, vismaz pēdējam gada pārskatam ir jābūt sagatavotam saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Pārskata gadam ir jāaptver laika periods, kas nav īsāks par divpadsmit 12 mēnešiem. Akciju minimālā tirgus vērtība Akcijas drīkst iekļaut Oficiālajā sarakstā, ja to prognozējamā tirgus kapitalizācija ja to nevar novērtēt, Emitenta pašu kapitāls exmo apmaiņas atsauksmes vismaz četri 4 miljoni eiro vai to ekvivalents latos opcijas cena sastāv no Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa dienā, kad Biržas valde pieņem lēmumu par kotēšanas uzsākšanu.

Opcijas cena sastāv no valdei ir tiesības noteikt izņēmumu šai prasībai, ja ir paredzama pietiekama ieguldītāju interese par šādu akciju tirdzniecību regulētajā tirgū. Akciju daudzums brīvā publiskā apgrozībā Akcijas drīkst iekļaut Oficiālajā sarakstā, ja Emitents ir iesniedzis Kotēšanas pieteikumu par visām vienas kategorijas akcijām.

opcija video apmale

Ne vēlāk kā līdz dienai, kad tiek uzsākta tirdzniecība ar akcijām, brīvā publiskā apgrozībā ir jābūt pietiekamam skaitam akciju. Akciju emitenta vadība Padomes loceklis ir uzskatāms par saistītu ar akcionāru, kuram ir šo Noteikumu Biržas valdei ir tiesības piešķirt Emitentam papildu termiņu, lai nodrošinātu, ka padomes locekļu sastāvs atbilst Noteikumu Pārcelšana no Oficiālā saraksta Biržas valde var pieņemt lēmumu pārcelt akcijas no Oficiālā saraksta uz citu sarakstu pēc Emitenta pieprasījuma vai pēc Biržas iniciatīvas, ja šīs akcijas neatbilst Oficiālā saraksta prasībām vai ja Opcijas cena sastāv no vēlas kotēt savas akcijas citā Biržas sarakstā.

Īpašās prasības akciju kotēšanai Otrajā sarakstā Akciju emitenta saimnieciskās darbības ilgums Emitentam, kas piesakās uz kotēšanu Otrajā sarakstā, jāveic darbība tā galvenajā saimnieciskās darbības jomā vismaz divus 2 gadus. Akciju emitenta finanšu pārskati Emitents, kurš piesakās opcijas cena sastāv no kotēšanu Otrajā sarakstā, gada pārskatus var sagatavot saskaņā ar Emitenta reģistrācijas valsts grāmatvedības standartiem vai saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

Biržas valdei ir tiesības noteikt izņēmumus šai prasībai.

Kā veidojas produkta cena: vieniem skaidrs, citiem – kā miglā tīts / Diena

Akciju minimālā tirgus vērtība Akcijas drīkst iekļaut Otrajā sarakstā, ja to prognozējamā tirgus kapitalizācija ja to nevar novērtēt, Emitenta pašu kapitāls ir vismaz viens 1 miljons eiro vai tā ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa dienā, kad Birža pieņem lēmumu par opcijas cena sastāv no.

Valdei ir tiesības noteikt izņēmumus šai prasībai, ja ir paredzama pietiekama interese par šādu akciju tirdzniecību regulētajā tirgū. Ne vēlāk kā līdz tirdzniecības uzsākšanai Biržas sarakstos brīvā publiskā apgrozībā ir jābūt pietiekamam to akciju skaitam, ko piesaka iekļaušanai. Pārcelšana no Otrā saraksta Pamatojoties uz Emitenta rakstisku iesniegumu, Biržas valdei ir tiesības pārcelt Emitenta akcijas no Biržas Otrā saraksta uz Oficiālo vai citu sarakstu.

Bitcoin wallet electrum atsauksmes

Emitenta akcijas var pārcelt uz Oficiālo saraktu, ja pēdējo sešu 6 mēnešu laikā Biržā kotēto Emitenta akciju tirgus kapitalizācija ir bijusi virs četriem 4 miljoniem eiro. Pamatojoties uz Emitenta rakstisku iesniegumu, Biržas valdei ir tiesības pārcelt Emitenta akcijas no Biržas Otrā saraksta uz Oficiālo sarakstu arī tad, ja vidējā tirgus vērtība opcijas cena sastāv no mazāka par šo Noteikumu Īpašās prasības parāda vērtspapīru kotēšanai Parāda vērtspapīru emitenta saimnieciskās darbības ilgums Komercsabiedrībai, kas piesakās uz parāda vērtspapīru pirmo kotēšanu, jāveic darbība tā galvenajā saimnieciskās darbības jomā vismaz divus 2 gadus.

Parāda vērtspapīru emitenta finanšu pārskati Komercsabiedrībai, kas piesakās uz parāda vērtspapīru pirmo kotēšanu, vismaz pēdējā gada pārskatam ir jābūt sagatavotam atbilstoši Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Minimālais emisijas apjoms Kotēšanai iesniegtu parāda vērtspapīru nominālvērtības kopsummai jābūt vismaz divi simti tūkstoši eiro vai tās ekvivalentam latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa dienā, kad Birža pieņem lēmumu par parāda vērtspapīru iekļaušanu.

Konvertējamu obligāciju kotēšana Konvertējamas obligācijas uzsāk kotēt tikai tad, ja ar tām saistītās akcijas tiek kotētas Biržas vai cita regulētā tirgus organizētāja Oficiālajā sarakstā vai ja akciju iekļaušana notiek vienlaicīgi ar konvertējamu obligāciju iekļaušanu. Valsts, pašvaldību un starptautisku organizāciju emitētu parāda vērtspapīru kotēšana Valsts, pašvaldības vai starptautisku organizāciju emitēti parāda vērtspapīri Biržas sarakstos tiek iekļauti un tirdzniecība ar tiem tiek veikta šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

Īpašas prasības finanšu instrumentu kotēšanai Brīvajā sarakstā Biržas Brīvais saraksts ir regulētais tirgus, kas ir izveidots atbilstoši FITL prasībām, ar mērķi nodrošināt Emitentiem iespēju iekļaut finanšu instrumentus regulētajos tirgos, neizvirzot Emitentam un viņa emitētajiem finanšu instrumentiem kvantitatīvas prasības vai ierobežojumus, bet nodrošinot Emitenta finanšu instrumentu turētājiem iespēju saņemt būtisku informāciju par Emitentu.