Konsultēt reālos ienākumus internetā, Vadlīnijas


Ārvalstu privātpersonas - nerezidenti — fiziskās personas: ienākums no publiskā apgrozībā esošu finanšu instrumentu atsavināšanas vai no ES, tai skaitā Latvijas Republikas vai EEZ dalībvalstu valsts vai pašvaldību parāda vērtspapīru atsavināšanas ar IIN aplikts netiek. Kapitāla pieauguma aprēķināšana, ienākuma deklarēšana un nodokļa nomaksa jāveic pašam klientam. Renesource Capital neuzņemas un nepilda ienākuma no kapitāla nodokļa aģenta funkcijas t. Nodokļa piemērošana Latvijas privātpersonām Kapitāla pieaugumu nosaka kā kapitāla aktīva akciju vai parāda vērstpapīru atsavināšanas piem. Kapitāla aktīva iegādes vērtībā tiek iekļautas arī brokeru komisija par kapitāla aktīva iegādi un turēšanu finanšu instrumentu turēšanas komisijas maksaskā arī citi likumā noteiktie ar kapitāla aktīva iegūšanu saistītie izdevumi.

Neatkarīgi no šā panta iepriekšējo punktu noteikumiem jēdziens «pastāvīgā pārstāvniecība» neietver: a ēku un iekārtu izmantošanu tikai un vienīgi uzņēmumam piederošo preču uzglabāšanai, demonstrēšanai un piegādēm; b uzņēmumam piederošos precu un izstrādājumu krājumus, kas paredzēti tikai un vienīgi uzglabāšanai, demonstrēšanai un piegādēm; c uzņēmumam piederošos preču un izstrādājumu krājumus, kas paredzēti tikai un vienīgi pārstrādei citā uzņēmumā; d pastāvīgu darbības vietu, kas paredzēta tikai un vienīgi preču vai konsultēt reālos ienākumus internetā iepirkšanai vai uzņēmumam nepieciešamās informācijas vākšanai; e pastāvīgu darbības vietu, kas paredzēta tikai un vienīgi tam.

Neatkarīgi no 1. Tiks uzskatīts, ka uzņēmumam nav pastāvīgās pārstāvniecības Līgumslēdzējā Valstī, ja uzņēmums veic uzņēmējdarbību šajā valstī, vienīgi izmantojot starpnieku, tirdzniecības aģentu vai jebkuru citu neatkarīgu aģentu, ar nosacījumu, ka šīs personas veic savu parasto uzņēmējdarbību.

Tomēr, ja Šāda aģenta darbība pilnīgi vai gandrīz pilnīgi tiek veikta uzņēmuma labā, viņu nevar uzskatīt par neatkarīgu aģentu Šajā punktā minētajā nozīmē. III nodaļa. Ienākumus, ko gūst Līgumslēdzējas Valsts rezidents no nekustamā īpašuma ari ienākumus no lauksaimniecības un mežkopībaskas atrodas otrā Līgumslēdzējā Valstī, var aplikt ar nodokļiem šajā otrā valstī.

Jēdzienam «nekustamais īpašums» būs tāda nozīme, kāda tam ir tās Līgumslēdzējas Valsts likumdošanas aktos, kurā atrodas minētais īpašums. Jebkurā gadījumā šis jēdziens tiks lietots, lai apzīmētu nekustamajam īpašumam piederīgu īpašumu, mājlopus un iekārtas, konsultēt reālos ienākumus internetā lieto lauksaimniecībā un mežkopībā; tiesības, uz kurām attiecas vispārējās likumdošanas noteikumi par nekustamo īpašumu, kas atrodas uz zemes; celtnes, nekustamā īpašuma uzufruktu un tiesības uz mainīga lieluma vai pastāvīgiem maksājumiem par tiesībām izmantot derīgos izrakteņus, avotus un citus dabas resursus vai par to izmantošanu.

Par nekustamo īpašumu netiks uzskatīti jūras un gaisa transporta līdzekļi. Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma peļņa tiks aplikta ar nodokļiem tikai šajā valstī, izņemot gadījumus, kad uzņēmums veic uzņēmējdarbību otrā Līgumslēdzējā Valstī, izmantojot tur esošo pastāvīgo pārstāvniecību. Ja uzņēmums veic uzņēmējdarbību minētajā veidā, uzņēmuma pelņu var aglikt ar nodok iem otrā valstī, bet tikai to pejņas dalu, ko var attiecināt uz šo pastāvīgo pārstāvniecību.

Saskaņā ar 3. Nosakot pastāvīgās pārstāvniecības peļņu, tiks pieļauta pastāvīgās pārstāvniecības atskaitāmo izdevumu tie nav izdevumi, kuri nebūtu atskaitāmi, ja šī pastāvīgā pārstāvniecība būtu atsevišķs uzņēmums atskaitīšana no summas, kuru apliek ar nodokļiem.

konsultēt reālos ienākumus internetā

Šie izdevumi var būt pārstāvniecības operatīvie un vispārējie administratīvie izdevumi, kas radušies vai nu valstī, kur atrodas pastāvīgā pārstāvniecība, vai citur. Ja Līgumslēdzējā Valstī peļņu, kas attiecināma uz pastāvīgo pārstāvniecību, nosaka, uzņēmuma kopīgo peļņu proporcionāli sadalot starp struktūrvienībām, 2.

Uz pastāvīgo pārstāvniecību netiks attiecināta peļņa tikai tāpēc vien, ka tā ir iegādājusies sava uzņēmuma vajadzībām preces vai izstrādājumus. Iepriekšējo punktu piemērošanas nolūkā peļņa, ko attiecina uz pastāvīgo pārstāvniecību, katru gadu ir jānosaka ar vienu un to pašu metodi, izņemot gadījumus, kad ir pietiekams pamats rīkoties citādi. Ja peļņā ir ietverti citos šīs Konvencijas pantos atsevišķi aplūkotie ienākuma veidi, šā panta noteikumi neietekmēs šo citu pantu noteikumus.

Vadlīnijas

Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma pelņa no jūras vai gaisa transporta līdzekļu izmantošanas starptautiskajā satiksmē tiks aplikta ar nodokļiem tikai šajā valstī. Gadījumos, kad: a Konsultēt reālos ienākumus internetā Valsts uzņēmums tieši vai netieši piedalās otras Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma vadībā vai kontrolē vai tam pieder daļa no šā uzņēmuma kapitāla; b vienas un tās pašas personas tieši vai netieši piedalās Līgum slēdzējā Valstī esoša uzņēmuma vadībā vai kontrolē vai tām pieder' da a kapitāla šajā uzņēmumā un vienlaikus - citā uzņēmumā otrā Līgumslēdzējā Valstī un šo divu uzņēmumu komerciālās un finansu attiecības tiek veidotas vai nodibinātas pēc noteikumiem, kas atšķiras no tiem noteikumiem, kuri būtu spēkā starp diviem neatkarīgiem savstarpēji nesaistītiem uzņēmumiem, jebkura peļņa, kura veidotos vienam no uzņēmumiem, bet iepriekšminēto radīto noteikumu ietekmē nav izveidojusies, var tikt iekļauta šā uzņēmuma peļņā un atbilstoši aplikta ar nodokļiem.

Tomēr takts, ka saistītie uzņēmumi ir noslēguši tādu vienošanos kā vienošanās par izdevumu pārdalīšanu vai vienošanās par vispārējo pakalpojumu sniegšanu, kas paredz operatīvo, vispārējo, administratīvo, tehnisko un komerciālo izdevumu, zinātnes un attīstības izdevumu un citu līdzīgu izdevumu pārdalīšanu vai pamatojas uz to, netiks uzskatīts par tādu, kāds ir minēts iepriekšējā teikumā.

konsultēt reālos ienākumus internetā

Ja Līgumslēdzēja Valsts iekļauj šīs valsts uzņēmuma peļņā un attiecīgi apliek ar nodokļiem to peļņu, attiecībā uz kuru otras Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums ir ticis aplikts ar nodokļiem Šajā otrā valstī, un šī iekļautā pejņa ir tāda pelņa, kuru būtu guvis pirmās Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums, ja attiecības starp šiem diviem uzņēmumiem būtu bijušas tādas, kādas pastāvētu starp diviem pilnīgi neatkarīgiem uzņēmumiem, tad konsultēt reālos ienākumus internetā valstij ir jāizdara atbilstošas korektīvas attiecībā uz nodokļa lielumu, ar kuru tiek aplikta šī peļņa otrā valstī, ja šī otra valsts uzskata korektīvas par pamatotām.

Nosakot šīs korektīvas, jāņem vērā citi šīs Konvencijas noteikumi un, ja nepieciešams, jārīko Līgumslēdzēju Valstu kompetento iestāžu savstarpējas konsultācijas. Dividendes, ko sabiedrība - Līgumslēdzējas Valsts rezidents izmaksā otras Līgumslēdzējas Valsts rezidentam, var aplikt ar nodokļiem šajā otrā valstī. Tomēr šīs dividendes var ari aplikt ar nodokļiem atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas aktiem tajā Līgumslēdzējā Valstī, kuras rezidents ir sabiedrība, kas izmaksā dividendes; ja dividenžu saņēmējs ir šo dividenžu istenais īpašnieks, nodoklis nedrīkst pārsniegt: a 5 procentus no dividenžu kopapjoma, ja dividenžu īstenais īpašnieks ir sabiedrība, kas nav līgumsabiedrība un kas tieši pārvalda ne mazāk kā 25 procentus no kapitāla sabiedrībā, kura izmaksā dividendes; b 15 procentus no dividenžu kopapjoma visos pārējos gadījumos.

Līgumslēdzēju Valstu kompetentās iestādes, savstarpēji vienojoties, noteiks 2. Jēdziens «dividendes» konsultēt reālos ienākumus internetā pantā apzīmē ienākumu no akcijām, «jouīssance» akcijām dod tiesības uz sabiedrības īpašuma daļu tās likvidācijas gadījumā vai «jouissance» tiesībām tiesības piedalīties sabiedrības peļņas sadalē, neatbildot par sabiedrības saistībāmraktuvju akcijām, dibinātāju akcijām vai citām tiesībām piedalīties peļņas sadalē, kā arī ienākumu no citām korporatīvajām tiesībām, kurš ir pakļauts tādai pašai aplikšanas procedūrai kā ienākums no akcijām saskaņā ar tās valsts nodokļu likumdošanas aktiem, kuras rezidents ir sabiedrība, kas veic šo sadali.

EUR-Lex Access to European Union law

Sajā gadījumā atbilstoši apstākļiem piemērojami 7. Ja sabiedrība - Līgumslēdzējas Valsts rezidents gūst pelņu vai ienākumus no otras Līgumslēdzējas Valsts, šī konsultēt reālos ienākumus internetā valsts nedrīkst nedz aplikt ar jebkādu nodokli šīs sabiedrības izmaksātās dividendes, izņemot gadījumus, kad dividendes tiek izmaksātas otras valsts rezidentam vai kad līdzdalība, par kuru tiek izmaksātas dividendes, ir faktiski saistīta ar pastāvīgo pārstāvniecību vai pastāvīgo bāzi, kas atrodas otrā valstī; nedz arī apiikt ar nesadalītās pelņas nodokli sabiedrības nesadalīto peļņu pat tādā gadījumā, ja izmaksātās dividendes vai nesadalītā peļņa pilnīgi vai daļēji sastāv no otrā valstī gūtās peļņas vai ienākuma.

Šā panta 2. Līgumslēdzēju Valstu kompetentas iestādes, savstarpēji vienojoties, var noteikt 2. Sājā pantā lietotais jēdziens «procenti» apzīmē ienākumu no jebkāda veida parādsaistmām neatkarīgi no to nodrošinājuma ar galvojumu, taču bez tiesībām piedalīties parādnieka pejrias sadalē, jo sevišķi ienākumu no valdības vērtspapīriem, ienākumu no obligācijām un parādzīmēm, ieskaitot prēmijas un balvas par šiem vērtspapīriem, obligācijām vai parādzīmēm. Soda naudas, kas saņemtas par procentu savlaicīgu neizmaksu, netiks uzskatītas par procentiem, uz kuriem attiecas šis pants.

konsultēt reālos ienākumus internetā

Šajā gadījumā atbilstoši apstākļiem ir piemērojami 7. Ja procentu maksātājs ir Līgumslēdzējas Valsts rezidents, tiks uzskatīts, ka procenti rodas šajā valstī. Tomēr, ja persona, kas konsultēt reālos ienākumus internetā procentus, neatkarīgi no tā, vai šī persona īr Līgumslēdzējas Valsts rezidents vai nav, izmanto Līgumslēdzējā Valstī esošo pastāvīgo pārstāvniecību vai tur izvietoto pastāvīgo bāzi, sakarā ar kuru radušās parādsaistības, robots bināro opciju pārskatos kurām tiek maksāti procenti, un šos procentus izmaksā pastāvīgā pārstāvniecība vai pastāvīgā bāze, tiks uzskatīts, ka šie procenti rodas tajā valstī, kurā atrodas pastāvīgā pārstāvniecība vai pastāvīgā bāze.

Ja sakarā ar speciālām attiecībām starp procentu maksātāju un procentu īsteno īpašnieku vai starp viņiem abiem un kādu trešo personu procentu summa, kas attiecas uz parādsaistībām, uz kuru pamata tā tiek izmaksāta, pārsniedz summu, par kādu būtu varējuši vienoties procentu maksātājs un procentu īstenais īpašnieks, ja starp viņiem nebūtu minēto speciālo attiecību, tad šā panta noteikumi tiks piemēroti tikai attiecībā uz pēdējo minēto summu.

Sajā gadījumā atlikusī maksājumu daļa tiek aplikta ar nodokļiem atbilstoši katras Līgumslēdzējas Valsts likumdošanas aktiem ar nosacījumu, ka tiek ievēroti pārējie šīs Konvencijas noteikumi.

 • Vai bināro opciju likmes tiešām pieaugs?
 • Attaisnotie izdevumi — kā atgūt pārmaksāto nodokli?
 • Ar ko jārēķinās, iesniedzot ienākumu deklarāciju — Santa
 • Opcijas ienesīguma formula
 • Visa drausmīgā patiesība par naudas pelnīšanu internetā!
 • Klienta identifikācija, izpēte un darījumu uzraudzība Novēršanas likuma subjektam ir nepieciešams veikt sava klienta izpēti: nodibinot ilgstošas darījuma attiecības; pie vienreizējiem darījumiem, kuru summu pārsniedz 15  euro vai 10  euro skaidrā naudā; ja darījums satur riska indikatorus, aizdomīga darījuma pazīmes skatīt 5.
 • Līdzīgi raksti Nopelnīt naudu tiešsaistē reālos veidos.
 • VID: Jākoncentrējas uz reālo nodokļu parādu atgūšanu FOTO: Freepik Nepiedzenamos nodokļu parādus privātpersonām un komersantiem Valsts ieņēmumu dienests dzēš tikai pēc tam, kad administratīvā procesa ceļā ir veiktas visas likumā paredzētās piedziņas darbības, lai tomēr panāktu nodokļu parādu ieskaitīšanu valsts budžetā.

Autoratlīdzību, kas rodas Līgumslēdzējā Valstī un tiek izmaksāta otras Līgumslēdzējas Valsts rezidentam, var aplikt ar nodokļiem šajā otrā valstī. Tomēr autoratlīdzību var aplikt ar nodokļiem atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas aktiem tajā Līgumslēdzējā Valstī, kurā tā rodas.

Ja autoratlīdzības saņēmējs ir šīs autoratlīdzības īstenais īpašnieks, nodoklis nedrīkst pārsniegt: a 5 procentus no autoratlīdzības kopapjoma par ražošanas, tirdzniecības vai zinātnisko iekārtu izmantošanu; b 10 procentus no autoratlīdzības kopapjoma visos pārējos gadījumos.

VID: Jākoncentrējas uz reālo nodokļu parādu atgūšanu

Līgumslēdzēju Valstu kompetentās konsultēt reālos ienākumus internetā, savstarpēji vienojoties, nosaka 2. Jēdziens «autoratlīdzība» Šajā pantā apzīmē jebkāda veida maksājumus, ko saņem kā kompensāciju par jebkuru autortiesību izmantošanu vai par tiesībām izmantot autortiesības uz literāru, zinātnisku vai mākslas darbu, arī kinofilmām, televīzijas filmām, ierakstiem televīzijas un radio pārraidēm, uz jebkuru patentu, firmas zīmi, dizainu vai modeli, plānu, slepenu formulu vai procesu, rūpnieciskas, komerciālas vai zinātniskas iekārtas izmantošanu vai par tiesībām to izmantot, vai par informāciju attiecībā uz rūpniecisku, komerciālu vai zinātnisku darbību un pieredzi.

Sājā gadījumā atbilstoši apstākļiem piemērojami 7. Ja autoratlīdzības maksātājs ir Līgumslēdzējas Valsts rezi dcnts, tiks uzskatīts, ka autoratlīdzība rodas šajā valstī.

Tomēr, j persona, kas izmaksā autoratlīdzību, neatkarīgi no tā, vai šī pcrson ir Līgumslēdzējas Valsts rezidents vai nav, izmanto Līgumslēdzēj Valstī esošo pastāvīgo pārstāvniecību vai tur izvietoto pastāvīgai bāzi, sakarā ar kuru radušās saistības izmaksāt autoratlīdzību, un Šo autoratlīdzību izmaksā pastāvīgā pārstāvniecība vai pastāvīgā bāzēj tiks uzskatīts, ka autoratlīdzība rodas tajā valstī, kurā atrodas pastāvīgā pārstāvniecība vai pastāvīgā bāze. Ja sakarā ar speciālām attiecībām starp autoratlīdzības maksātāju un autoratlīdzības īsteno īpašnieku vai starp viņiem abiem un kādu trešo personu autoratlīdzības summa, kas attiecas uz tiesībām, izmantošanu vai informāciju, pārsniedz autoratlīdzības summu, par kādu būtu varējuši vienoties maksātājs un īstenais īpašnieks, ja starp viņiem nebūtu minēto speciālo attiecību, tad šā panta noteikumi tiks piemēroti tikai attiecībā uz pēdējo minēto summu.

Šajā gadījuma maksājumu da a, kas pārsniedz šo summu, tiks aplikta ar nodokļiem atbilstoši katras Līgumslēdzējas Valsts likumdošanas aktiem ar nosacījumu, ka tiks ievēroti pārējie šīs Konvencijas noteikumi.

konsultēt reālos ienākumus internetā

Kapitāla pieaugumu, ko konsultēt reālos ienākumus internetā Līgumslēdzējas Valsts rezidents, atsavinot 6. Kapitāla pieaugumu, kas gūts, atsavinot kustamo konsultēt reālos ienākumus internetā, kurš ir pastāvīgās pārstāvniecības komercīpašuma da[a, ko vienas Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums izmanto otrā Līgumslēdzējā Valstī, vai arī kapitāla pieaugumu, kas gūts rio kustamā īpašuma, atsavinot Līgumslēdzējas Valsts rezidentam piederošu neatkarīgo individuālo pakalpojumu sniegšanai izveidotu pastāvīgo bāzi otrā Līgumslēdzējā Valstī; arī kapitāla pieaugumu, kas gūts, atsavinot šādu pastāvīgo pārstāvniecību atsevišķi vai kopā ar visu uzņēmumu vai Šādu pastāvīgo bāzi, var aplikt ai nodokļiem otrā Līgumslēdzējā Valstī.

Kapitāla pieaugumu, ko gūst Līgumslēdzējas Valsts uzņēmums, kas izmanto jūras vai gaisa transporta līdzek us starptautiskajā satiksmē, atsavinot jūras vai gaisa transporta līdzekļus vai atsavinot kustamo īpašumu, kas ir saistīts ar šo jūras vai gaisa transporta līdzekļu izmantošanu, apliek ar nodokļiem tikai šajā valstī.

konsultēt reālos ienākumus internetā

Kapitāla pieaugumu, kas gūts, atsavinot īpašumu, kurš atšķiras no Šā panta L, 2. Līgumslēdzējas Valsts rezidenta - fiziskās personas ienākumi, kas gūti, sniedzot profesionālus pakalpojumus vai veicot cita veida neatkarīgu darbību, tiks aplikti ar nodokļiem tikai Šajā valstī, izņemot gadījumus, kad šī persona savas darbības vajadzībām izmanto regulāri pieejamu pastāvīgo bāzi otrā Līgumslēdzēja Valstī.

 • Opciju tirdzniecības piemērs biržā
 • Самую длительную остановку они сделали в маленькой деревушке, почти скрытой в море высокой золотой травы; ветерок колыхал над их головами, казавшиеся живыми, кончики стеблей.
 • Tirdzniecības uzņēmumos pārkāpumi tiek konstatēti 94% gadījumos | photographybymm.com
 • Pelnīt naudu tiešsaistē vienā dienā
 • Огромная каменная колонна, вероятно, раз в сто превышала человеческий рост; она покоилась на металлическом круге, слегка приподнятом над равниной.
 • Этот новый город был открыт всем ветрам, и его радиальные дороги простирались к границам объемного изображения, не встречая никакого препятствия.
 • Временами Элвин по нескольку суток не видел людей.
 • Он обнаружил, что находится в селений, изрезанном массой каналов, и стоит на берегу большого озера.

Ja tiek izmantota šāda pastāvīgā bāze, ienākumus var aplikt ar nodokļiem arī otrā Līgumslēdzējā Valstī, bet tikai tik lielā mērā, kādā tie ir attiecināmi uz šo pastāvīgo bāzi. Šajā sakarā tiks uzskatīts, ka fiziskā persona izmanto regulāri pieejamu pastāvīgo bāzi otrā Līgumslēdzējā Valstī, ja fiziskā persona - Līgumslēdzējas Valsts rezidents uzturas otrā Līgumslēdzējā Valstī laika posmu vai laika posmus, kuri konsultēt reālos ienākumus internetā pārsniedz dienas jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas attiecīgajā finansu gadā, un ienākums, kas gūts par otrā valstī veiktajām iepriekšminētajām darbībām, tiks attiecināts uz šo pastāvīgo bāzi.

Jēdziens «profesionālie pakalpojumi» konsultēt reālos ienākumus internetā neatkarīgu zinātnisko, literāro, māksliniecisko, izglītojošo vai pedagoģisko darbību, kā arī ārsta, jurista, inženiera, arhitekta, zobārsta un grāmatveža neatkarīgu darbību.

Saskaņā ar Ja algots darbs tiek veikts otrā Līgumslēdzējā Valstī, par to saņemto atlīdzību var aplikt ar nodok]iem šajā otrā valstī.

Neatkarīgi no šā panta iepriekšminētajiem noteikumiem atlīdzību, ko sariem Līgumslēdzējas Valsts rezidents par darbu, kas tiek veikts, strādājot uz starptautiskajā satiksmē konsultēt reālos ienākumus internetā jūras vai gaisa transporta līdzek a, apliks ar nodokļiem tikai šajā valstī. PANTS Direktoru atalgojums Direktoru atalgojumu un citu atlīdzību, kuru saņem Līgumslēdzējas Valsts rezidents kā direktoru padomes loceklis vai kā jebkuras citas līdzīgas sabiedrības - otras Līgumslēdzējas Valsts rezidenta - pārvaldes institūcijas loceklis, vai ka kompānijas bestuurder» vai «commissaris», var aplikt ar nodokļiem šajā otrā yalstī.

Neatkarīgi no Ja mākslinieka vai sportista ienākumi par viņa individuālo darbību attiecīgajā jomā tiek maksāti nevis pašam māksliniekam vai sportistam, bet citai personai, šos ienākumus neatkarīgi no 7.

Sājā gadījumā ienākums apliekams ar nodokļiem tikai tajā Līgumslēdzējā Valstī, kuras rezidents ir mākslinieks vai sportists. Tomēr, ja atlīdzība nav periodiska un tiek maksāta par otrā Līgumslēdzējā Valstī iepriekš veikto darbu vai ja ikgadējo maksājumu vietā tiek saņemta vienreizēja izmaksa, šo atlīdzību vai šīs vienreizējās izmaksas var aplikt ar nodokļiem tajā Līgumslēdzējā Valsti, kurā tās rodas.

Jebkuras pensijas un cita veida pabalstus, kas tiek izmaksāti saskaņā ar Līgumslēdzējas Valsts sociālās nodrošināšanas sistēmu, var aplikt ar nodokļiem pirmajā minētajā valstī, ja tiek izmaksāti otras Līgumslēdzējas Valsts rezidentam.

Jēdziens «ikgadējie maksājumi» apzīmē noteiktu summu, ko iemaksā periodiski - noteiktos termiņos visā mūža garumā vai konkrētā laika posma ar noteikumu, ka šī summa pilnībā tiks atbilstoši atmaksāta naudā vai natūrā naudas vērtībā.

Ienākumi, kurus saņem par veikto mācību vai pētniecības darbu fiziskās personas, kas ierodas Līgumslēdzējā Valstī ar nolūku mācīt vai nodarboties ar pētniecības darbu universitātē, koledžā vai cītā šīs Līgumslēdzējas Valsts atzīta izglītības iestādē un kas konsultēt reālos ienākumus internetā konsultēt reālos ienākumus internetā ierašanās Līgumslēdzējā Valstī ir vai bija otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents, netiks aplikti ar nodokļiem pirmajā minētajā valstī divu gadu laikā no dienas, kad gf persona pirmoreiz ieradās minētajā nolūkā.

Šis pants netiks piemērots ienākumiem, kas gūti no izpētes darbiem, ja šie izpētes darbi ir veikti nevis sabiedriskajās interesēs, bet galvenokārt kādas personas vai personu privātajās interesēs.

PANTS Studenti Maksājumi, kurus uzturēšanās, studiju vai stažēšanās vajadzībām saņem students, māceklis vai stažieris, kas tieši konsultēt reālos ienākumus internetā ierašanās Līgumslēdzējā Valstī ir vai bija otras Līgumslēdzējas Valsts rezidents un kas atrodas pirmajā minētajā valstī vienīgi ar nolūku studēt vai stažēties, netiks aplikti ar nodokļiem šajā vaistī, ja šie maksājumi rodas ārpus šīs valsts.

Citi Šīs Konvencijas iepriekšējos pantos neaplūkotie Līgumslēdzējas Valsts rezidenta ienākumi neatkarīgi no to rašanās vietas tiks aplikti ar nodokļiem tikai šajā valstī.

Sājā gadījumā atbilstoši apstākļiem ir piemērojami 7. IV nodaļa. Kapitālu, ko pārstāv 6. Kapitālu, ko pārstāv kustamais īpašums, kas veido daļu no otrā Līgumslēdzējā Valstī esošās Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma pastāvīgās pārstāvniecības īpašuma, vai kapitālu, ko pārstāv kustamais īpašums, kas ir piederīgs Līgumslēdzējas Valsts rezidenta pastāvīgajai bāzei otrā Līgumslēdzējā Valstī un šī bāze tiek izmantota neatkarīgu individuālo pakalpojumu sniegšanai, var aplikt ar nodokļiem šajā otrā valstī.

Kapitāls, ko pārstāv Līgumslēdzējas Valsts uzņēmuma jūras un gaisa transporta līdzekli, kuri tiek izmantoti starptautiskajā satiksmē, kā arī kustamais īpašums, kas saistīts ar šo jūras un gaisa transporta līdzekļu izmantošanu, tiks aplikts ar nodokļiem tikai šajā konsultēt reālos konsultēt reālos ienākumus internetā internetā.

Visi pārējie Līgumslēdzējas Valsts rezidenta kapitāla konsultēt reālos ienākumus internetā tiks aplikti ar nodokļiem tikai šajā valstī. V nodaļa.

 1. Vadlīnijas | Valsts ieņēmumu dienests
 2. EUR-Lex - AE - EN - EUR-Lex
 3. Interneta tirdzniecība iesācējiem
 4. Nodokļi — Renesource Capital
 5. VID: Jākoncentrējas uz reālo nodokļu parādu atgūšanu - LV portāls
 6. Nodokļi | Valsts ieņēmumu dienests

Attiecībā uz Latvijas rezidentiem nodokļu dubultā uzlikšana tiks novērsta šādā veidā: a gadījumā, konsultēt reālos ienākumus internetā Latvijas rezidents gūst ienākumus vai viņam pieder kapitāls, kuru saskaņā ar Šīs Konvencijas noteikumiem var aplikt ar nodokļiem Nīderlandē, ja vien Latvijas iekšējās likumdošanas akti nenodrošina labvēlīgākus noteikumus, Latvijai jāatļauj: i samazināt šā konsultēt reālos ienākumus internetā ienākuma nodokli par nodokļa daļu, kas ir vienāda ar Nīderlandē samaksāto ienākuma nodokli; ii samazināt Šā rezidenta kapitāla nodokli konsultēt reālos ienākumus internetā nodokļa daļu, kas ir vienāda ar Nīderlandē samaksāto kapitāla nodokli.

Šie samazinājumi tomēr nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt tādu ienākuma nodokļa vai kapitāla nodokļa daļu, kas ir aprēķināta Latvijā pirms šā samazinājuma piemērošanas, kāda ir attiecināma uz ienākumu vai kapitālu, kuru var aplikt ar nodokļiem Nīderlandē; b lai piemērotu «a» apakšpunktu, ja sabiedrība - Latvijas rezidents - saņem dividendes no sabiedrības - Nīderlandes rezidenta - un šajā sabiedrībā Latvijas rezidentam pieder ne mazai; par 10 procentiem akciju ar pilnām balsstiesībām, Nīderlande-samaksātajā nodoklī tiks ietverts ne tikai nodoklis, ar kuru apliek dividendes, bet arī nodoklis, ar kuru apliek sabiedrības peļņu, no kuras tiek izmaksātas dividendes.

Uzliekot nodokļus saviem rezidentiem, Nīderlande var iekļaut nodokļu bāzē ienākumu vai kapitālu, kuru saskaņā ar Šīs Konvencijas noteikumiem var aplikt ar nodokļiem Latvijā. Tomēr gadījums, kad Nīderlandes rezidents gūst tādu ienākumu, kuru saskaņā ar šis Konvencijas 6.

Šis samazinājums ir jāaprēķina saskaņā ar Nīderlandes likumu par nodokju dubultās uzlikšanas novēršanu.