Kas ir barjeras iespējas. Karjeras iespējas un prakse


kas ir barjeras iespējas

Nedēļas ēdienkarte Kas ir karjeras izglītība Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Mūsdienās karjeras jēdziena saturs ir ievērojami paplašinājies.

kas ir barjeras iespējas

Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas kas ir barjeras iespējas gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs.

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiski nosacījumi: lai profesija būtu interesanta un saistoša, lai profesija atbilstu spējām, lai varētu atrast darbu šajā profesijā.

  1. Meklēt Karjeras iespējas un prakse Studentu izaugsmi un praktiskas darba pieredzes iegūšanu augstākās izglītības iestādēs veicina dažādas aktivitātes, piemēram, karjeras konsultācijas, iespēja veikt profesionālo praksi uzņēmumā vai organizācijā.
  2. EFSA stažēšanās mērķis ir sniegt izpratni un praktisku pieredzi par EFSA lomu un darbu pārtikas nekaitīguma jomā, atvieglot profesionālās dzīves uzsākšanu un veicināt profesionālo attīstību atbilstoši kvalificētiem cilvēkiem jomās, kas saistītas ar darbu EFSA.
  3. Pelnīt naudu tiešsaistē pc

GRIBU — tās ir cilvēka intereses, vēlmes, centieni, būtiskais dzīvē un darbā. Iespējams, ka, nosaucot visas savas intereses, vēlmes, nodarbošanos, kas saista, patīk un ko gribētos darīt, būtu ļoti garš saraksts.

kas ir barjeras iespējas

Daudziem ir plašs interešu loks, un ir visai grūti izšķirties, kuru no savām interesēm izvēlēties profesionālajai realizācijai, bet ko atstāt kā vaļasprieku. VARU — tās ir cilvēka prasmes, zināšanas, spējas, īpašības, stiprās puses, kā arī veselības stāvoklis,— visas profesionāli nozīmīgās īpašības.

kas ir barjeras iespējas

Kad ir noskaidrotas profesionālās intereses, svarīgi saprast, vai indivīdam piemīt šīm interesēm atbilstošas spējas. Spējas vispilnīgāk atklājas un attīstās tieši darbībā — mācībās vai jau praktiskajā darbā. Jāapzinās, ka mainās pašas profesijas, to saturs un attiecīgi arī kompetences konkrēto darba uzdevumu veikšanai, tāpēc ir jābūt gatavam arī turpināt mācīties.

Kas ir karjera?

Karjeras izglītības mērķis ir organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu, nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.

Kas ir barjeras iespējas plānot un vadīt savu karjeru: apgūt karjeras vadības prasmes, pilnveidot savas zināšanas un prasmes, apzināties informācijas ieguves un konsultēšanas iespējas, veidot savu personīgās karjeras plānu, attīstīt pieņemto personīgo lēmumu plānu īstenošanas prasmes, veidot izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību.

Visas tiesības aizsargātas. Šajā vietnē esošo materiālu pārpublicēšana atļauta tikai ar atsauci uz šo vietni.