Izvēles tiesību akti, Konvencija par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Romas konvencija)


izvēles tiesību akti

Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumos lietoto terminu lietojums atbilst terminu lietojumam ES regulā Nr. ES regulas Nr. Finanšu un kapitāla tirgus komisija tālāk tekstā — Komisijaievērojot ES regulas Nr.

Lai saņemtu minēto atļauju, iestāde iesniedz Komisijai iesniegumu, kurā norāda minētā atskaitījuma apmēru, tā ietekmi uz pirmā līmeņa pamata kapitāla apmēru, pašu kapitāla apmēru un attiecīgajiem kapitāla rādītājiem, kā arī pamatotu citu piemērojamo procentuālo attiecību, ievērojot ES regulas Nr.

Izvēles tiesību akti kapitāla prasības 6. Iestāde, rēķinot riska darījumu, kas ir nodrošināti ar hipotēku izvēles tiesību akti Latvijā reģistrētu komerciālo nekustamo īpašumu, riska svērto vērtību saskaņā ar ES regulas Nr.

Iestāde, kas aprēķina darījuma partnera kredītriska riska darījuma vērtību saskaņā ar standartizēto metodi atbilstoši ES regulas Nr. Lielo riska darījumu ierobežojumi 8.

izvēles tiesību akti

No ES regulas Nr. Iestāde veido un uztur galveno tirdzniecības valūtu sarakstu, pamatojoties uz tirgus praksi un valūtu tirdzniecības statistiku; 8. Lai saņemtu šo noteikumu  8.

izvēles tiesību akti

Iestāde, ievērojot ES regulas Nr. Likviditātes prasības Ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurai licence atļauj sniegt  Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. Būtiska līdzdalība Iestāde attiecībā uz tās būtiskas līdzdalības apmēru un būtiskas līdzdalības kopējo apmēru, kas attiecīgi atbilst ES regulas Nr.

Noslēguma jautājums Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas Purgaile Nosaukums: Normatīvie noteikumi par Eiropas Savienības tieši piemērojamajos tiesību aktos par prudenciālajām. Statuss: Spēkā esošs spēkā esošs Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: Pieņemts: Stājas spēkā: Publicēts: Latvijas Vēstnesis,

Latvijas pamatiedzīvotāju veidota nauda IRi. D. Rietuma no photographybymm.com