Informācija par ieguldījumiem nefinanšu aktīvos


Nefinanšu aktīvi - kas tas ir? - Grāmatvedība - 2020

Vispārīgie jautājumi 1. Banka par katru darbības gadu sagatavo gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu.

  • Valsts maksājumu bilance — Vikipēdija
  • Nefinanšu investīcijas (gada dati) | Centrālā statistikas pārvalde
  • Dvas tiešsaistes ieņēmumi
  • Demonstrācijas konts binomo
  • Kas ir nefinanšu aktīvi?

Gada pārskats konsolidētais gada pārskats kā vienots kopums sastāv no: 2. Finanšu pārskati konsolidētie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par bankas finansiālo stāvokli, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu. Finanšu pārskatu konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu veic, pamatojoties uz Starptautiskās Grāmatvedības standartu padomes izdotajiem Starptautiskajiem Grāmatvedības standartiem, Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem un Starptautisko Finanšu pārskatu interpretāciju komitejas standartu interpretācijām, kuras apstiprinājusi Eiropas Komisija un kuras publicētas "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī", tālāk tekstā — Starptautiskie Finanšu pārskatu standarti.

Informācija par Eiropas Komisijas apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu pārskatu standartiem pieejama interneta mājaslapā www.

iespējas līdz 96 kas ir win likme binārā opcijas

Sagatavojot finanšu pārskatus konsolidētos finanšu pārskatusvar izmantot arī Starptautiskos Finanšu pārskatu standartus, kuri publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" pēc pārskata perioda beigu datuma, bet līdz gada pārskata apstiprināšanai.

Informācija par Starptautisko Finanšu pārskatu standartu apstiprināšanas gaitu Eiropas Komisijā un paredzamo publicēšanu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" pieejama interneta mājaslapā www. Finanšu pārskati konsolidētie finanšu pārskati ietver: 4.

Valsts maksājumu bilance

Bilances, ārpusbilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu izkārtojuma paraugs sniegts šo noteikumu Banka var neuzrādīt atsevišķus finanšu pārskatu posteņus, ja tie ir nebūtiski vai to neuzrādīšana padara finanšu pārskatu vieglāk uztveramu, kā arī izveidot minēto pārskatu posteņu citādu izkārtojumu vai iekļaut papildu posteņus, taču jebkurā gadījumā posteņos atspoguļojamajai informācijai jāatbilst Starptautisko Finanšu pārskatu standartu prasībām.

Pielikumā iekļauj paskaidrojošu informāciju par bilances, ārpusbilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu pārskata, naudas plūsmas pārskata, kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata konsolidētās bilances, konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina informācija par ieguldījumiem nefinanšu aktīvos pārējo apvienoto ienākumu pārskata, konsolidētā naudas plūsmas pārskata, konsolidētā kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata posteņu saturu, komentārus par to risku kontroli un pārvaldīšanu, kas saistīti ar bankas darbību, kā arī atklāj citu informāciju, kas ir būtiski ietekmējusi vai var būtiski ietekmēt bankas finansiālā informācija par ieguldījumiem nefinanšu aktīvos, darbības rezultātu un naudas plūsmas novērtēšanu.

Gada pārskatā konsolidētajā gada pārskatā lietojamā naudas vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība. Gada pārskatā konsolidētajā gada pārskatā norāda finanšu pārskatos uzrādīto skaitļu precizitātes pakāpi. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums sniegts šo noteikumu 1.

kā nopelnīt naudu, neatstājot mt5 bināro opciju rādītāji

Vadības ziņojums un paziņojums par vadības atbildību 9. Bankas vadības grupas mātes sabiedrības vadības ziņojumā: 9.

vietējās bitcoin oficiālās vietnes pieteikšanās pulsācija maksās

Šīs ziņas sniedz arī par personām, kuras pārskata gadā atstājušas minētos amatus; 9. Apskatu sagatavo kā bankas grupas attīstības, tās darbības rezultātu un vietas tirgū līdzsvarotu un visaptverošu analīzi, ņemot vērā tās darbības apjomu un sarežģītību; 9.

Papildus šo noteikumu 9. Paziņojumā par vadības grupas mātes sabiedrības vadības atbildību norāda: Ja kāds padomes vai valdes loceklis uzskata, ka gada pārskats konsolidētais gada pārskats nav apstiprināms, vai arī izvirza iebildumus, kurus viņš grib paziņot sapulcei, tas īpaši jānorāda paziņojumā par vadības atbildību. Nefinanšu paziņojums konsolidētais nefinanšu paziņojums Kredītiestāde tās vadības grupas mātes informācija par ieguldījumiem nefinanšu aktīvos vadības ziņojumā iekļauj nefinanšu paziņojumu konsolidēto nefinanšu paziņojumuja tā divus gadus pēc kārtas gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā atbilst šādiem kritērijiem: Neto apgrozījumu nosaka, summējot Tirdzniecības portfelis šo noteikumu izpratnē atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Kredītiestāde grupakas atbilst šo noteikumu Ja kredītiestāde grupakas atbilst šo noteikumu Kredītiestāde, kas ir meitas sabiedrība, ir atbrīvota no pienākuma sagatavot nefinanšu paziņojumu, ja tajā sniedzamā informācija gan par šo kredītiestādi, gan tās meitas sabiedrībām ir iekļauta attiecīgās kredītiestādes mātes sabiedrības konsolidētajā vadības ziņojumā vai atsevišķā dokumentā, kas ietilpst mātes sabiedrības konsolidētajā gada pārskatā, kurš sagatavots, ņemot vērā šajā nodaļā minēto.

Nefinanšu investīcijas (gada dati)

Kredītiestāde, kas ir mātes sabiedrība un vienlaikus citas sabiedrības meitas sabiedrība, ir atbrīvota no pienākuma sagatavot konsolidēto nefinanšu paziņojumu, ja tajā sniedzamā informācija gan par šo mātes sabiedrību, gan tās meitas sabiedrībām ir iekļauta attiecīgās kredītiestādes mātes sabiedrības konsolidētajā vadības ziņojumā vai atsevišķā dokumentā, kas ietilpst attiecīgās kredītiestādes mātes sabiedrības konsolidētajā gada pārskatā, kurš sagatavots, ņemot vērā šajā nodaļā minēto.

Cik nepieciešams, lai iegūtu izpratni par kredītiestādes grupas attīstību, darbības rezultātiem, finansiālo stāvokli un tās darbības ietekmi, nefinanšu paziņojumā konsolidētajā nefinanšu paziņojumā sniedz informāciju vismaz par vides, sociālajiem un ar darbiniekiem saistītajiem jautājumiem, kā arī par cilvēktiesību ievērošanu un pretkorupcijas un kukuļošanas novēršanas pasākumiem tālāk tekstā — korporatīvās sociālās atbildības jomast.

Nefinanšu paziņojumā konsolidētajā nefinanšu paziņojumā iekļauj arī atsauces uz finanšu pārskatos konsolidētajos finanšu pārskatos uzrādītajām summām un papildu skaidrojumus par tām, ja finanšu pārskatos konsolidētajos finanšu pārskatos uzrādītās summas attiecas uz kādu no korporatīvās sociālās atbildības jomām. Lai sniegtu informāciju par korporatīvās sociālās atbildības jomām, kredītiestāde grupa var izmantot Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības izdotajos dokumentos iekļautās pamatnostādnes vai ieteikumus piemēram, vides aizsardzību reglamentējošajos normatīvajos aktos minēto par brīvprātīgu piedalīšanos Eiropas Kopienas vides vadības un audita sistēmā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Nefinanšu paziņojumā konsolidētajā nefinanšu paziņojumā norāda, kuras LR, ES vai citu starptautisko organizāciju izdotajos dokumentos iekļautās pamatnostādnes vai ieteikumus kredītiestāde grupa izmanto.

Ja kredītiestāde grupa neīsteno politiku attiecībā uz vienu vai vairākām korporatīvās sociālās atbildības jomām, nefinanšu paziņojumā konsolidētajā nefinanšu paziņojumā sniedz skaidru un argumentētu pamatojumu par iemesliem, kādēļ tas netiek veikts.

tendence uz bināro opciju stratēģiju bitcoin adrese maksjumu saemanas uzmumam

Izņēmuma gadījumā kredītiestāde grupa var nesniegt informāciju par notikumiem, kuru iestāšanās ir sagaidāma tuvākā gada laikā, vai sarunu procesā esošiem jautājumiem, ja ir izpildīti abi uzskaitītie nosacījumi: Zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība tālāk tekstā — zvērināts revidents pārbauda, vai ir sagatavots nefinanšu paziņojums konsolidētais nefinanšu paziņojumskā arī to, vai nefinanšu paziņojums konsolidētais nefinanšu paziņojums ir iekļauts vadības grupas mātes sabiedrības vadības ziņojumā vai šo noteikumu Bilances un ārpusbilances posteņi Bilances un ārpusbilances posteņu izkārtojuma paraugs Aktīvi Nauda un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm informācija par ieguldījumiem nefinanšu aktīvos Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā