Finansiālās neatkarības koeficienta pieļaujamā vērtība, Likviditātes jēdziens nozīmē. Uzņēmuma likviditāte. Likviditāte - kas tas ir vienkāršos vārdos


Tagi: grāmatvedībaprogrammafinanšu analīzeFinanšu rādītāji Šīs raksts ir veltīts PayTraq galvenam infopanelim, finanšu radītājiem, to aprēķinu metodēm un novērtēšanai. Grāmatvedības uzskaites galvenais dokuments ir Peļņas vai zaudējumu aprēķins un Bilance.

Šie divi dokumenti kalpo par pamatu uzņēmuma saimnieciskās darbības plānošanai un analīzei. Praksē ir daudz grāmatvedības bilances un peļņas vai zaudējuma pārskata analīzes metodes. Piemēram, vertikālā vai strukturālā bilances analīzes metode, kad pēta katra posteņa īpatsvaru bilances kopējā summā. Vai horizontālā metode, kad analīze bilances posteņu dinamiku salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem. Un vēl pamatojoties uz šiem dokumentiem var aprēķināt daudz dažādu uzņēmuma finanšu stāvokli raksturojušus radītājus un koeficientus.

Likviditātes jēdziens nozīmē. Uzņēmuma likviditāte. Likviditāte - kas tas ir vienkāršos vārdos

Kopā to visu var nosaukt par finanšu analīzi. PayTraq infopanelī ir redzami finanšu analīzes četri radītāji, vienlaicīgi ar to normatīvo vērtību.

finansiālās neatkarības koeficienta pieļaujamā vērtība

Kā arī ir ienākumu, bruto peļņas un peļņas pirms nodokļiem un procentiem EBIT grafiks par pēdējiem sešiem mēnešiem. Pamēģināsim saprast par ko mums stāsta šie radītāji, un kāpēc tiem jābūt zaļā krāsā. Vispirms pastāstīšu kas ir grāmatvedības bilance un peļņas vai zaudējumu pārskats.

Finanšu stabilitātes koeficienta normatīvā vērtība. Galvenie finanšu rādītāji uzņēmuma analīzei

Grāmatvedības bilance ir uzņēmuma valdījumā esoša īpašuma izteiksme naudas līdzekļu veidā uz uzdotu datumu. Bilanci veido aktīvs un pasīvs.

finansiālās neatkarības koeficienta pieļaujamā vērtība

Aktīvs ir uzņēmuma īpašumā esošie līdzekli, piemēram pamatlīdzekļi, krājumi, nauda un debitori. Pasīvs ir šo īpašumā esošo līdzekļu avots, piemēram pamatkapitāls iekļaujot nesadalīto peļņu un aizņemtais kapitāls.

Peļņas vai zaudējumu pārskats ir ienākumu un izdevumu kopsavilkums par atskaites periodu.

Finanšu stabilitātes koeficienta normatīvā vērtība. Galvenie finanšu rādītāji uzņēmuma analīzei

Visu posteņu kopsumma veido peļņu vai zaudējumus atskaites periodā. Tā, uzņēmuma finanšu radītāju analīzes avots ir noteikts, tagad pastāstīšu par pašiem radītājiem.

finansiālās neatkarības koeficienta pieļaujamā vērtība

Pirmais radītājs ir tekošā likviditāte. Koeficienta aprēķināšanai mums jāzina divas vērtības : apgrozāmie aktīvi un īstermiņa saistības.

Apgrozāmie aktīvi ir uzņēmuma līdzekļi, pateicoties kuriem uzņēmums gūs ienākumus vienreiz vai vairākas reizes gadā. Tie ietver krājumus, debitorus un naudu.

Īstermiņa saistības ir aizņemtais kapitāls, kuru jādzēš gada laikā. Dalījums no apgrozāmo aktīvu dalīšanas ar īstermiņa saistībām veido tekošo likviditāti. Šīs koeficients parāda vai uzņēmumam ir pietiekami līdzekļu, kurus var izmantot, lai segt īstermiņa saistības.

Praksē radītāja vērtībai jāsvārstās no 1.

Aizņemtie līdzekļi kopā. Finanšu stabilitātes analīze. Investīciju seguma koeficients

Ja radītāja vērtība ir zem zemākas robežas, tas rāda, ka uzņēmumam nav līdzekļu, lai norēķinātos ar īstermiņa kreditoriem, kas savukārt var novest pie bankrota. Augšējas robežas pārsniegums parāda aktīvu neracionālo struktūru uzņēmumā, t. Otrais radītājs ir autonomijas finanšu neatkarības koeficients. Šī radītāja aprēķināšanai mums jāzina pašu kapitāls, kuru veido pamatkapitāls un nesadalīta peļņa, to jādala ar aktīviem.

Pašu kapitāla koeficients

Koeficients parāda aktīvu daļu, kura ir izveidota par pašu līdzekļiem. Jo zemāk ir radītājs, jo vairāk īpašuma bija iegādāts par aizņemtiem līdzekļiem, jo lielāka ir atkarība no kreditoriem un uzņēmuma finanšu stāvoklis ir nestabilāks.

Ieteicama radītāja vērtība svārstās robežās no 0. Trešais radītājs ir finanšu Leveridža koeficients finanšu svira. Radītājs atspoguļo aizņemtā un pašu kapitāla attiecību. Koeficienta aprēķināšanai mums jāzina aizņemtā kapitāla vērtība — ilgtermiņa un īstermiņa kreditorus un jādala tos ar pašu kapitālu.

Riska koeficientu aprēķina šādi:. Finanšu riska indikators. Operacionālā riska novērtēšanas metodes

Šīs radītājs parāda mums cik reizēs aizņemtais kapitāls palielināja pašu līdzekļu atdevi, t. Ja koeficienta vērtības ir augstas, uzņēmums zaudē finanšu neatkarību, un tam kļūst sarežģītāk piesaistīt papildu aizņemto kapitālu. Koeficienta pārāk zema vērtība norāda uz finanšu sviras neizmantotām iespējām- palielināt pašu kapitāla rentabilitāti, iesaistot uzņēmumā darbībā aizņemtos līdzekļus.

Radītāja optimālā vērtība finansiālās neatkarības koeficienta pieļaujamā vērtība no 1 līdz 2. Ceturtais radītājs ir pārdošanas rentabilitāte.

finansiālās neatkarības koeficienta pieļaujamā vērtība

Lai aprēķinātu šo radītāju ir nepieciešami Peļņas vai zaudējumu pārskata dati. Tieši- bruto peļņa, ko jādala ar realizāciju.

Siltumsūkņu pielietošanas priekšrocības, veidu salīdzinājums un izvēles kritēriji

Pārdošanas rentabilitāte rāda mums cik bruto peļņas mēs iegūstam no vienas realizācijas vienības. Ja uzņēmums strādā ar peļņu, šim radītājam jābūt virs 0. Finansiālās neatkarības koeficienta pieļaujamā vērtība infopanelī deg zaļa gaisma, tad finanšu radītāji ir pieļaujamas robežās un tavs uzņēmums strādā kārtīgi, tā tik turpini.