Emitenta izvēles dokumentāls dokumentāls


Vēstule sastādīta Sentpīterportā, Saskaņā ar protokola nosacījumiem, Gērnsi neatrodas ES fiskālajā teritorijā. Gērnsi, ņemot vērā, ka ES dalībvalstu mērķis ir ieviest efektīvu uzkrājumu ienākumu maksājumu aplikšanu ar nodokļiem faktiskā īpašnieka rezidences dalībvalstī nodokļu vajadzībām, apmainoties savā starpā ar informāciju par uzkrājumu ienākumu maksājumiem, trīs dalībvalstīm, tādām kā Austrija, Beļģija un Luksemburga, pārejas perioda laikā nebūs jāpamainās ar informāciju, bet būs jāietur nodoklis no uzkrājumu ienākumiem šīs Direktīvas ietvaros.

Direktīvā minētais ienākuma izmaksas brīdī ieturamais nodoklis "witholding tax"tiks lietots kā ieturējuma nodoklis "retention tax" Gērnsi iekšzemes likumdošanā.

finansēšana un naudas pelnīšana internetā finansēt labāku bināro iespēju

Gērnsi ir piekritusi ieturēt nodokli, sākot ar Gērnsi piekrīt automātiskas informācijas apmaiņas ieviešanai tādā pašā veidā, kā tas ir noteikts Direktīvas 2. Gērnsi ir spēkā likumdošana, kas regulē kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu darbību un kura pēc savas būtības ir līdzvērtīga Direktīvas 2.

Gērnsi un Latvijas Republika, turpmāk minētas kā "līgumslēdzēja puse" vai "līgumslēdzējas puses", ja vien no konteksta nav izsecināms citādi, Ir vienojušās noslēgt sekojošo Līgumu, kurš satur tikai līgumslēdzējām pusēm saistošus noteikumus un nosaka: a automātisku informācijas apmaiņu Latvijas Republikas un Gērnsi kompetento iestāžu starpā, tādā pašā veidā, kā dalībvalstu kompetento iestāžu starpā; b Direktīvas Šī Līguma izpratnē termins "kompetentā iestāde", kad tas tiek lietots attiecībā uz līgumslēdzējām emitenta izvēles dokumentāls dokumentāls, attiecībā uz Latvijas Republiku nozīmē Valsts ieņēmumu dienestu, un attiecībā uz Gērnsi - Ienākuma nodokļa administratoru.

Nodokļu ieturēšana, ko veic izmaksātājs No šī Līguma 8. Informācijas nodošana, ko veic izmaksātājs 1.

Emitēti vērtspapīri

Ja izmaksātājs, kurš ir izveidots Latvijas Republikā, veic šī Līguma 8. Tomēr katrai līgumslēdzējai pusei ir emitenta izvēles dokumentāls dokumentāls noteikt informācijas apjoma par uzkrājumu ienākuma maksājumu minimumu, kas izmaksātājam ir jānodod, atkarībā no procentu vai ienākumu kopējā apmēra vai no ieņēmumu kopējā apmēra pārdošanas, izpirkšanas vai atmaksāšanas gadījumā; un Latvijas Republika izpilda šī panta 2.

Sešu mēnešu laikā pēc taksācijas gada beigām, Latvijas Republikas kompetentā iestāde automātiski nodod šī panta 1.

Varam to saukt par kapitālo remontu, zemestrīci vai vienkārši par visas nozares būtiskām pārmaiņām. Turklāt šīs pārmaiņas notiek divos līmeņos.

Izņēmuma gadījumi, kuros nodoklis netiek ieturēts 1. Gērnsi, ieturot nodokli saskaņā ar šī Līguma 1. Šāds pilnvarojums attiecas uz visiem uzkrājumu ienākumu maksājumiem, kurus izmaksātājs veic to faktiskajam īpašniekam; b kārtību, kura nodrošina, ka nodoklis netiek ieturēts, ja faktiskais īpašnieks uzrāda izmaksātājam līgumslēdzējas puses, kas ir viņa rezidences valsts nodokļu vajadzībām, kompetentās iestādes uz viņa vārda izdotu apliecinājumu saskaņā ar šī panta 2.

Pēc faktiskā īpašnieka pieprasījuma līgumslēdzējas puses, kas ir tā emitenta izvēles dokumentāls dokumentāls valsts nodokļu vajadzībām, kompetentā iestāde izdod apliecinājumu, kurā ir norādīts: a faktiskā īpašnieka vārds, uzvārds, adrese un nodokļu vai personas identifikācijas numurs vai, ja tāda nav, dzimšanas datums un vieta; b izmaksātāja nosaukums vārds, uzvārds un adrese; c faktiskā īpašnieka konta numurs vai, ja tāda nav, vērtspapīru identifikācija.

Šāds apliecinājums ir spēkā ne ilgāk par trim gadiem.

monēta - Deutsch-Übersetzung – Linguee Wörterbuch

Tas tiek izdots jebkuram faktiskajam īpašniekam, kas to pieprasa divu mēnešu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža. Ja ir piemērojams šī panta 1. Šāda informācijas nodošana notiek automātiski un vismaz vienu reizi gadā sešu mēnešu laikā pēc taksācijas gada beigām, kas noteikts ar līgumslēdzējas puses likumiem attiecībā uz visiem uzkrājumu ienākumu maksājumiem, kas veikti tajā gadā.

darījumu centri, kas ir kāpēc tu nevari nopelnīt naudu

Ieturējuma nodokļa noteikšanas pamats 1. Gērnsi izveidots izmaksātājs ietur ieturējuma nodokli saskaņā ar šī Līguma 1. Šī panta 1. Ja izmaksātājs, pamatojoties uz viņa rīcībā esošo informāciju, nevar noteikt turējuma periodu, izmaksātājs uzskata, ka parāda prasība ir bijusi faktiskā īpašnieka turējumā visu tās pastāvēšanas laiku, izņemot, ja pēdējais var pierādīt tās iegūšanas datumu.

Gērnsi veiktais nodokļa ieturējums neliedz līgumslēdzējai pusei, kura ir faktiskā īpašnieka rezidences valsts nodokļu vajadzībām, aplikt ienākumu ar nodokļiem saskaņā ar tās nacionālajiem likumiem.

pašreizējā opcijas cena kā nopelnīt nelielu naudu internetā

Pārejas perioda laikā Gērnsi var noteikt, ka jebkura saimnieciskā vienība, kas izmaksā uzkrājumu ienākumu vai kas nodrošina uzkrājumu ienākumu vienībai, kas ir minēta šī Līguma 7. Faktiskā īpašnieka definīcija 1. Šī Līguma izpratnē "faktiskais īpašnieks" nozīmē jebkuru fizisku personu, kas saņem uzkrājumu ienākumu maksājumus, vai jebkuru fizisku personu, kuras labā tiek nodrošināts uzkrājumu ienākumu maksājums, izņemot, ja šāda fiziska persona iesniedz pierādījumus, ka uzkrājumu ienākumu maksājums netika saņemts vai nodrošināts viņas pašas labā.

Fiziskā persona netiek uzskatīta par faktisko īpašnieku, ja viņa: a darbojas kā izmaksātājs šī līguma 7.

kā nopelnīt naudu par iespējām bez riska RusHydro variants

Ja izmaksātāja rīcībā ir informācija, kas liecina par to, ka fiziskā persona, kas saņem uzkrājumu ienākumu maksājumu vai kuras labā uzkrājumu ienākumu maksājums ir nodrošināts, nav faktiskais īpašnieks, un, ja nav piemērojams ne šī panta 1. Ja izmaksātājs nevar noteikt faktisko īpašnieku, viņš šo fizisko personu uzskatīs par faktisko īpašnieku. Faktiskā īpašnieka identitāte un rezidence 1. Katra Puse tās teritorijā pieņem un nodrošina tādas procedūras piemērošanu, lai atļautu izmaksātājam šī Līguma vajadzībām identificēt faktiskos īpašniekus un viņu rezidenci.

Šīm procedūrām jānodrošina šī panta 2.

Dokumentālā kino klasiķa Ivara Selecka jaunā filma “Turpinājums”

Izmaksātājam ir jānoskaidro faktiskā īpašnieka identitāte, pamatojoties uz minimālajām prasībām, kuras atkarībā no tā, kad ir nodibinātas attiecības starp izmaksātāju un uzkrājumu ienākumu saņēmēju, var atšķirties šādā veidā: a attiecībā uz līgumattiecībām, kas izveidotas pirms Šī informācija ir jāiegūst pēc faktiskā īpašnieka pases vai oficiālas identifikācijas kartes, kuru iesniedz faktiskais īpašnieks, datiem.

Ja emitenta izvēles dokumentāls dokumentāls informācija nav norādīta šajā pasē vai oficiālajā identifikācijas kartē, tad adrese ir jānoskaidro, pamatojoties uz jebkuru citu dokumentālu identitātes apstiprinājumu, kuru uzrāda faktiskais īpašnieks. Ja nodokļu maksātāja kods nav norādīts pasē vai oficiālajā identifikācijas kartē, vai citā dokumentālā identitātes apstiprinājumā, kas iekļauj rezidences apliecību nodokļu uzlikšanas vajadzībām, kuru uzrāda faktiskais īpašnieks, identitāte ir jāpapildina ar norādi uz faktiskā īpašnieka dzimšanas laiku emitenta izvēles dokumentāls dokumentāls vietu, pamatojoties uz viņa pases vai oficiālas identifikācijas kartes datiem.

Izmaksātājam ir jānoskaidro faktiskā īpašnieka rezidence, pamatojoties uz minimālajām prasībām, kuras, atkarībā no tā, kad ir emitenta izvēles dokumentāls dokumentāls attiecības starp izmaksātāju un uzkrājumu ienākumu saņēmēju, ir atšķirīgas.

Ņemot vērā turpmākos noteikumus, ir jāuzskata, ka faktiskais īpašnieks ir rezidents tajā valstī, kurā ir viņa pastāvīgā adrese: a attiecībā uz līgumattiecībām, kas izveidotas pirms Ja šāda apliecība netiek uzrādīta, tad par šīs personas rezidences valsti tiks uzskatīta dalībvalsts, kura izsniegusi pasi vai citu oficiālo identifikācijas dokumentu.

Izmaksātāja definīcija 1. Šī Līguma vajadzībām "izmaksātājs" nozīmē ikvienu saimniecisko vienību, kas izmaksā uzkrājumu ienākumu faktiskajam īpašniekam, vai nodrošina uzkrājumu ienākumu izmaksu faktiskā īpašnieka tiešajām vajadzībām, gan vienība, kas ir aizņēmējs attiecībā uz parāda prasību, kas rada šos uzkrājumu ienākumus, gan vienība, kurai aizņēmējs vai faktiskais īpašnieks ir uzdevis veikt uzkrājumu ienākumu maksājumus, vai nodrošināt to izmaksu. Ikviena vienība, kas izveidota līgumslēdzējā pusē, kam uzkrājumu ienākumi tiek maksāti vai nodrošināti faktiskā īpašnieka vajadzībām, arī tiks uzskatīta par izmaksātāju, attiecībā uz tai veiktajiem vai nodrošinātajiem uzkrājumu ienākumu maksājumiem.

Šis noteikums nav jāpiemēro, ja saimnieciskajai vienībai, pamatojoties uz oficiālu apstiprinājumu, kuru iesniedz šī vienība, ir pamats ticēt, ka: a šī vienība ir juridiska persona, izņemot šī panta 5. Saimnieciskā vienība, kas izmaksā vai nodrošina uzkrājumu ienākumu izmaksu otras līgumslēdzējas puses teritorijā izveidotai vienībai, kas saskaņā ar šo punktu tiek uzskatīta par izmaksātāju, informē līgumslēdzējas puses, kurā šī saimnieciskā vienība ir izveidota, kompetento iestādi par vienības nosaukumu, adresi un emitenta izvēles dokumentāls dokumentāls izmaksāto vai nodrošināto uzkrājumu ienākumu maksājumu summu.

EUR-Lex Access to European Union law

Kompetentā iestāde, savukārt, nodod šo informāciju līgumslēdzējas puses kompetentajai iestādei, kuras teritorijā ir izveidota vienība. Šī panta 2. Lai izmantotu iepriekšminēto ir nepieciešama līgumslēdzējas puses, kurā vienība ir izveidota, izsniegta apliecība, kuru binarium bināro opciju apskats iesniedz saimnieciskajai vienībai.

Katrai līgumslēdzējai pusei ir jānosaka detalizēta šīs iespējas izmantošanas kārtība vienībām, kas izveidotas tās teritorijā. Ja saimnieciskā vienība un šī panta 2. Juridiskās personas, kas ir atbrīvotas no šī panta 2. Uzkrājumu ienākumu maksājumu definīcija 1. Šī Līguma piemērošanai "uzkrājumu ienākumu maksājumi" ir: a procenti, kas ir izmaksāti, vai ieskaitīti kontā, par jebkāda veida parāda prasībām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav nodrošinātas ar hipotēku un vai tām ir vai nav tiesības piedalīties parādnieka peļņas sadalē, un it emitenta izvēles dokumentāls dokumentāls ienākumu no valdības vērtspapīriem un ienākumu no obligācijām vai parādzīmēm, tajā skaitā prēmijas un balvas, kas piederīgas šiem vērtspapīriem, obligācijām vai parādzīmēm; soda naudas, kas saņemtas par laikā neveiktajiem maksājumiem, neuzskata par procentiem; b procenti, kas uzkrāti vai kapitalizēti a punktā minēto parāda prasību pārdošanas, atmaksāšanas vai izpirkšanas rezultātā; c ienākums, kas rodas no procentu maksājumiem, gan tieši, gan ar šā Līguma 7.

Tomēr līgumslēdzējas puses var izvēlēties iekļaut uzkrājumu ienākumu maksājumu definīcijā šī panta 1.

Kā banku nozari maina IT revolūcija? Intervija ar Ģirtu Bērziņu no «Swedbank»

Attiecībā uz šī panta 1. Ja izmaksātājs nevar noteikt faktiskā īpašnieka gūtā ienākuma summu, tiks uzskatīts, ka šis ienākums atbilst ienākumam no akciju vai daļu pārdošanas, atmaksāšanas vai izpirkšanas.

Ja šī panta 1. Atkāpjoties no šī panta 1. Līdzīgi, atkāpjoties no šī panta 4. Šīs izvēles īstenošana no vienas līgumslēdzējas puses būs saistoša otrai līgumslēdzējai pusei. No Ieturējuma nodokļa ieņēmumu sadale 1. Ieturot nodokli saskaņā ar šī Līguma 4. Šie pārskaitījumi ir jāveic par katru gadu vienā maksājumā, ne vēlāk kā sešu mēnešu periodā pēc nodokļu gada beigām, kāds noteikts Gērnsi likumos. Gērnsi, piemērojot ieturējuma nodokli veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu pareizu ieņēmumu sadales sistēmas darbību.

Laidienu arhīvs

Nodokļu dubultās uzlikšanas novēršana 1. Līgumslēdzēja puse, kurā faktiskais īpašnieks ir rezidents nodokļu uzlikšanas vajadzībām, saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem nodrošina jebkura veida nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, kāda var notikt piemērojot Gērnsi šajā Līgumā noteikto ieturējuma nodokli: a ja faktiskā īpašnieka saņemtie uzkrājumu ienākumi ir tikuši aplikti ar ieturējuma nodokli Gērnsi, tad otrai līgumslēdzējai pusei ir jāpiemēro nodokļa ieskaite ieturētā nodokļa apjomā, saskaņā ar tās nacionālajiem tiesību aktiem.

Ja ieturētā nodokļa apjoms emitenta izvēles dokumentāls dokumentāls nodokļa apjomu, kāds maksājams saskaņā ar tās nacionālajiem tiesību aktiem, tad otrai līgumslēdzējai pusei ir jāatmaksā faktiskajam īpašniekam pārsnieguma summa; b ja, papildus šī Līguma 4.

Līgumslēdzēja puse, kura ir faktiskā īpašnieka nodokļu rezidences valsts, var šī panta 1.

Wolffix tirdzniecības platforma variants īsumā

Pārejas noteikumi attiecībā uz pārvedamajiem parāda vērtspapīriem 1. Šī Līguma Tomēr, ja pārejas periods turpināsies arī pēc Ja pēc Nekas šajā pantā neierobežo līgumslēdzēju pušu tiesības uzlikt nodokļus ienākumam no pirmajā punktā minētajiem pārvedamajiem parāda vērtspapīriem saskaņā ar to nacionālajiem tiesību aktiem.

Savstarpējās saskaņošanas procedūra Ja starp pusēm rodas grūtības vai šaubas attiecībā uz šī Līguma īstenošanu emitenta izvēles dokumentāls dokumentāls interpretāciju, tad līgumslēdzējas puses pieliek visas pūles, lai atrisinātu jautājumu savstarpējās saskaņošanas ceļā. Konfidencialitāte 1. Visa informācija, ko līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde saņem un nodod ir konfidenciāla.

Līgumslēdzējas puses kompetentajai iestādei nodotā informācija bez otras līgumslēdzējas puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nevar tikt izmantota citām vajadzībām, kā tikai tiešo nodokļu uzlikšanai. Nodotā informācija var tikt izpausta vienīgi tām personām vai varas emitenta izvēles dokumentāls dokumentāls, kas ir iesaistītas tiešo nodokļu uzlikšanā, un šīs personas vai iestādes var lietot šo informāciju vienīgi šiem mērķiem, vai pārraudzības vajadzībām, ieskaitot jebkuru apelāciju izskatīšanu.

Šīm vajadzībām šo informāciju var izpaust atklātās tiesas sēdēs vai tiesas nolēmumos.