Asistents interneta ienākumos


Asistents cilvēkam ar invaliditāti. Darba samaksa un nodokļu maksājumi - LV portāls

Darba samaksa un nodokļu maksājumi Invaliditātes likumā ir noteikts, ka asistents ir fiziskā persona, kas sniedz atbalstu personai ar ļoti smagas vai smagas pakāpes funkcionēšanas ierobežojumu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi, — nokļūt vietā, kur mācās, strādā, saņem pakalpojumus.

FOTO: Freepik Cilvēkiem ar smagu invaliditāti ir tiesības uz asistenta pakalpojumu, ko nodrošina pašvaldība un finansē asistents interneta ienākumos.

Kā jūs varat nopelnīt USD 600 dienā ar INSTANT maksājumiem! (Nopelniet naudu tiešsaistē)

Atalgojums ir ar nodokļiem apliekams ienākums. LV portāls nereti saņem jautājumus, kādi nodokļi jāmaksā invalīda asistentam.

Asistents cilvēkam ar invaliditāti. Darba samaksa un nodokļu maksājumi

Tas atkarīgs no noslēgtā līguma veida, kuru izvēlas pats asistents. Ja komercsabiedrība, iestāde noslēdz uzņēmuma līgumu ar asistentu, kas nav saimnieciskās darbības veicējs, no izmaksātās atlīdzības ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tāpat kā darba līguma gadījumā.

Ja uzņēmuma līgumu slēdz ar asistentu, kurš ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, izmaksātājs nodokļus neietur, bet nodokļus maksā pats ienākuma saņēmējs kā pašnodarbinātais.

Atbildes uz pašvaldību jautājumiem par asistenta pakalpojumu pašvaldībā meklēt

Asistenta atalgojums tiek noteikts atbilstoši kārtējā gadā valstī noteiktajai minimālajai stundas tarifa likmei normāla darba laika ietvaros. Nodokļu maksāšana dažādās situācijās, neapliekamo ienākumu un atvieglojumu piemērošana ir skaidrota Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē.

Taču cilvēki ne vienmēr saprot, kura situācija uz viņiem attiecas.

asistents interneta ienākumos kur labāk iet, lai nopelnītu naudu

Visvienkāršāk ir darba ņēmējam darba līguma gadījumā. Tad visu izdara darba devēja grāmatvedis: aprēķina algu, ietur nodokļus — valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas VSAOI un iedzīvotāju ienākuma nodokli, pārskaita budžetā.

Labklājības asistents interneta ienākumos LM mājaslapā ir apkopota daudzpusīga informācija par asistenta pakalpojumu pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditātipar pakalpojuma piešķiršanas nosacījumiem, prasībām asitentiem, atalgojumu un citiem jautājumiem. LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākais asistents interneta ienākumos Einārs Grāveris, atbildot uz LV portāla jautājumiem par samaksas nodrošināšanu asistentiem, sniedz skaidrojumu arī par LV portāla norādītajām situācijām, kurās nodokļu maksāšana atšķiras.

asistents interneta ienākumos video, kā izdevīgi tirgot iespējas

Saskaņā ar pašvaldību sociālo dienestu datiem Valsts balsts uz variantu minimālo stundas likmi Ja ar asistentu ir noslēgts darba līgums par normālu darba laiku 40 stundas nedēļātad valsts asistentam garantē darba algu minimālās mēneša darba algas apmērā un minimālo stundas tarifa likmi aprēķina katru mēnesi pēc asistents interneta ienākumos saskaņā ar Ministru kabineta Ja asistentam noteikts nepilns darba laiks 20 stundas nedēļātad saskaņā ar šo noteikumu 6.

Noteikumos Nr. Neto minimālā mēneša darba alga darba alga bez nodokļiem ir katram darbiniekam nosakāmais mainīgais lielums, kuru aprēķina, ņemot vērā dažāda veida nodokļu atvieglojumus, piemēram, nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu personu un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu. Kas ir asistenta darba devējs Atbilstoši Invaliditātes likuma Pakalpojumu nodrošina pašvaldības, kurā deklarēta personas dzīvesvieta, sociālais dienests, bet to finansē no valsts budžeta līdzekļiem.

asistents interneta ienākumos interesanti bināro opciju rādītāji

Pašvaldībā līgumu par asistenta pakalpojuma sniegšanu ar asistenta pakalpojuma pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju juridisku vai fizisku personu slēdz asistents interneta ienākumos dienests. Tātad sociālais dienests, izvēloties pakalpojuma nodrošinātāju publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir tiesīgs slēgt līgumu par asistenta pakalpojumu arī ar juridisku personu, kura spēj nodrošināt, ka pakalpojumu sniedz asistenti, kuriem ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personām ar invaliditāti.

Attiecīgi ne visās šajās līgumiskajās attiecībās starp pašvaldību un asistentu veidosies darba ņēmēja un darba devēja attiecības.

Valsts ieņēmumu dienests |

Kurš katrā individuālajā situācijā asistentam būs darba devējs, ir atkarīgs no noslēgtā līguma veida. Piemēram, ja asistentam darba līgums ir noslēgts ar asistenta pakalpojuma sniedzēju, kas ir juridiska persona pašvaldības iestāde, biedrība, komersants u.

Ja sociālais dienests būs pieņēmis asistentu darbā dienestā uz darba līguma pamata vai slēgs asistents interneta ienākumos līgumu ar asistentu — fizisku personu, kura neveic saimniecisko darbību, tad par darba devēju būs uzskatāms sociālais dienests. Savukārt, ja sociālais dienests slēgs uzņēmuma līgumu ar asistentu — fizisku asistents interneta ienākumos, kura veic saimniecisko darbību, tad šādam asistentam vispār nebūs darba devēja.

Valsts finansētais asistenta pakalpojums

Valsts finansē atalgojumu un sociālo iemaksu darba devēja daļu Kā jau teikts, asistenta pakalpojums pašvaldībā tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem. VSAOI veic darba devējs, ja ar asistentu ir noslēgts darba līgums vai uzņēmuma līgums un asistents nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs.

Ja ar asistentu ir noslēgts uzņēmuma līgums un asistents ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, tad Asistents interneta ienākumos jāveic pašam asistentam. Asistenta izvēle — slēgt uzņēmuma vai darba līgumu Līguma veida izvēle un tā slēgšana ir brīvas līgumslēdzēju pušu gribas izpausme, uzsver E.

Asistenta pakalpojuma sniegšanu reglamentējošie normatīvie akti nenosaka nodokļu samaksas kārtību, tos maksā atbilstoši nodokļu normatīvajiem aktiem. Labklājības ministrija veic samaksu sociālajiem dienestiem par sniegto asistenta pakalpojumu pēc sociālā dienesta sagatavotā pārskata par finanšu izlietojumu iepriekšējā kalendāra mēnesī saņemšanas.

asistents interneta ienākumos pelnīt naudu vasarai

Tas, kādi nodokļi ir iekļauti asistenta darba samaksā, ir atkarīgs no asistenta nodarbinātības veida noslēgtā līguma veida un attiecīgā nodokļu maksāšanas režīma. Uzņēmuma līguma varianti — darba ņēmējs vai pašnodarbinātais LV publikācijā Uzņēmuma līgums un sociālā apdrošināšana VID skaidroja: ja fiziskā persona, noslēdzot ar darba devēju uzņēmuma līgumu, nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, tā ir uzskatāma par darba ņēmēju, un šajā gadījumā darba devējam no fiziskas personas ienākuma ir jāveic VSAOI reizi mēnesī termiņos, kādi norādīti VID izsniegtajā paziņojumā, jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis un jāsniedz ziņas par šādas personas nodarbinātību, darba devēja ziņojums par gūtajiem ienākumiem, aprēķinātajiem un ieturētajiem nodokļiem tāpat kā darba attiecību gadījumā.

Savukārt, ja asistents interneta ienākumos persona ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, izmaksātājs izmaksā uzņēmuma līgumā paredzētos ienākumus, nodokļus neietur, bet obligātās iemaksas veic pats ienākuma saņēmējs kā pašnodarbinātais.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Atkarībā no asistenta izvēles sociālajam dienestam ir jāpiedāvā atbilstošs uzņēmuma līguma veids. Līdz Taču no Līdz ar to, ja asistents izvēlas pašnodarbinātības statusu, ja atlīdzība mēnesī ir mazāka par minimālo algu, viņam ir ievērojami mazāks sociālo iemaksu atskaitījums nekā darba ņēmējam, bet šīs iemaksas papildina pensijas kapitālu un pensijas apdrošināšanas stāžu.

Vispārējā likme darba ņēmējam ietver apdrošināšanu valsts pensijai, bezdarba gadījumam, pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, invaliditātes apdrošināšanu, maternitātes un slimības, vecāku apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu.

Izlasi par iespējām to izmantot! Labs saturs.

Izlasi svarīgo informāciju par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu RSD Asistentu pakalpojuma administrēšanas nodaļa informē, ka ārkārtas situācija valstī noteikta no Lai saņemtu samaksu par asistenta pakalpojuma sniegšanu, atskaites par asistenta pakalpojumu IR jāiesniedz un atskaitē jānorāda izmantoto stundu skaits!